Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang mga anak nga lalaki ni Levi mao sila Gershom, Kohat, ug si Merari.
2Ang mga anak nga lalaki ni Kohat mao sila Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel.
3Ang mga anak nga lalaki ni Amram mao sila Aaron, Moises, ug si Miriam. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron mao si Nadab, Abihu, Eleazar, ug si Itamar.
4Si Eleazar mao ang amahan ni Finehas, ug si Finehas mao ang amahan ni Abishua.
5Si Abishua mao ang amahan ni Buki, ug si Buki mao ang amahan ni Uzi.
6Si Uzi mao ang amahan ni Zerahia, ug si Zerahia mao ang amahan ni Merayot.
7Si Merayot mao ang amahan ni Amaria, ug si Amaria mao ang amahan ni Ahitub.
8Si Ahitub mao ang amahan ni Zadok, ug si Zadok mao ang amahan ni Ahimaaz.
9Si Ahimaaz mao ang amahan ni Azaria, ug si Azaria mao ang amahan ni Johanan.
10Si Johanan mao ang amahan ni Azaria, nga nag-alagad sa templo ni Solomon nga gitukod sa Jerusalem.
11Si Azaria mao ang amahan ni Amaria, ug si Amaria mao ang amahan ni Ahitub.
12Si Ahitub mao ang amahan ni Zadok, ug si Zadok mao ang amahan ni Shalum.
13Si Shalum mao ang amahan ni Hilkia, ug si Hilkia mao ang amahan ni Azaria.
14Si Azaria mao ang amahan ni Seraya, ug si Seraya mao ang amahan ni Jehozadak.
15Nabihag si Jehozadak sa dihang gipabihag ni Yahweh ang Juda ug ang Jerusalem pinaagi kang Nebucadnezar.
16Ang mga anak nga lalaki ni Levi mao sila Gershom, Kohat, ug si Merari.
17Ang mga anak nga lalaki ni Gershom mao sila Libni ug si Shimei.
18Ang mga anak nga lalaki ni Kohat mao sila Amram, Izhar, Hebron, ug si Uziel.

19Ang mga anak nga lalaki ni Merari mao sila Mali ug si Mushi. Sila ang mga banay sa mga levita nga nalista sumala sa pamilya sa ilang mga katigulangan.
20Nagsugod ang mga kaliwat ni Gershom sa iyang anak nga lalaki nga si Libni. Ang anak nga lalaki ni Libni mao si Jahat. Ang iyang anak nga lalaki mao si Zima.
21Ang iyang anak nga lalaki mao si Joa. Ang iyang anak nga lalaki mao si Ido. Ang iyang anak nga lalaki mao si Zera. Ang iyang anak nga lalaki mao si Jeaterai.
22Ang mga kaliwat ni Kohat nagsugod sa iyang anak nga lalaki nga si Aminadab. Ang iyang anak nga lalaki mao si Kora. Ang iyang anak nga lalaki mao si Asir.
23Ang iyang anak nga lalaki mao si Elkana. Ang iyang anak nga lalaki mao si Ebiasaf. Ang iyang anak nga lalaki mao si Asir.
24Ang iyang anak nga lalaki mao si Tahat. Ang iyang anak nga lalaki mao si Uriel. Ang iyang iyang anak nga lalaki mao si Uzia. Ang iyang anak nga lalaki mao Shaul.
25Ang mga anak nga lalaki ni Elkana mao sila Amasai, Ahimot, ug si Elkana.
26Ang anak niining ikaduhang Elkana mao si Zofai. Ang iyang anak nga lalaki mao si Nahat.
27Ang iyang anak nga lalaki mao si Eliab. Ang anak nga lalaki ni Eliab mao si Jeroham. Ang iyang anak nga lalaki mao si Elkana.
28Ang kamagulangang anak ni Samuel mao si Joel, ug ang ikaduhang anak mao si Abija.
29Anak nga lalaki ni Merari mao si Mali. Ang iyang anak nga lalaki mao si Libni. Ang iyang anak nga lalaki mao si Shimei. Ang anak nga lalaki ni Shimei mao si Uza.
30Ang iyang anak nga lalaki mao si Shimea. Ang iyang anak nga lalaki mao si Hagia. Ang iyang anak nga lalaki mao si Asaya.
31Mao kini ang mga ngalan sa mga kalalakin-an nga gitugyanan ni David sa mga pag-awit sa sulod sa templo ni Yahweh, human nga nabalhin didto ang sudlanan sa kasabotan.
32Nag-alagad sila pinaagi sa pag-awit didto sa tabernakulo, ang tolda nga tagboanan, hangtod nga natukod ni Solomon ang balay ni Yahweh sa Jerusalem. Gituman nila ang ilang mga bulohaton sumala sa mga sugo nga gihatag kanila.
33Mao kini kadtong ang nag-alagad uban sa ilang mga anak nga lalaki. Gikan sa banay ni Kohat mao si Heman nga manunugtog. Ania ang iyang mga katigulangan, balik ngadto sa nanglabay nga panahon: Si Heman mao ang anak nga lalaki ni Joel. Si Joel mao ang anak nga lalaki ni Samuel.
34Si Samuel mao ang anak nga lalaki ni Elkana. Si Elkana mao ang anak nga lalaki ni Jeroham. Si Jeroham mao ang anak nga lalaki ni Eliel. Si Eliel mao ang anak nga lalaki ni Toa.
35Si Toa mao ang anak nga lalaki ni Zuf. Si Zuf mao ang anak nga lalaki ni Elkana. Si Elkana mao ang anak nga lalaki ni Mahat. Si Mahat mao ang anak nga lalaki ni Amasai. Si Amasai mao ang anak nga lalaki ni Elkana.
36Si Elkana mao ang anak nga lalaki ni Joel. Si Joel mao ang anak nga lalaki ni Azaria. Si Azaria mao ang anak nga lalaki ni Zefania.

37Si Zefania mao ang anak nga lalaki ni Tahat. Si Tahat mao ang anak lalaki ni Asir. Si Asir mao ang anak nga lalaki ni Ebiasap. Si Ebiasap mao ang anak lalaki ni Kora.
38Si Kora mao ang anak nga lalaki ni Izar. Si Izar mao ang anak nga lalaki ni Kohat. Si Kohat mao ang anak nga lalaki ni Levi. Si Levi ang anak nga lalaki ni Israel.
39Ang mga kaubanan ni Heman mao si Asaf, nga mitindog sa iyang tuong bahin. Si Asaf mao ang anak nga lalaki ni Berekia. Si Berekia mao ang anak nga lalaki ni Shimea.
40Si Shimea mao ang anak nga lalaki ni Micael. Si Micael mao ang anak nga lalaki ni Baaseya. Si Baaseya mao ang anak nga lalaki ni Malkia.
41Si Malkia mao ang anak nga lalaki ni Etni. Si Etni ang anak nga lalaki ni Zera. Si Zera mao ang anak nga lalaki ni Adaya.
42Si Adaya mao ang anak nga lalaki ni Etan. Si Etan mao ang anak nga lalaki ni Zima. Si Zima mao ang anak nga lalaki ni Shimei.
43Si Shimei mao ang anak nga lalaki ni Jahat. Si Jahat mao ang anak nga lalaki ni Gershom. Si Gershom mao ang anak nga lalaki ni Levi.
44Ang anaa sa walang bahin sa kamot ni Heman mao ang iyang mga kaubanan nga mga anak nga lalaki ni Merari. Gilakip nila si Ethan ang anak nga lalaki ni Kishi. Si Kishi ang anak nga lalaki ni Abdi. Si Abdi ang anak nga lalaki ni Maluc.
45Si Maluc ang anak nga lalaki ni Hashabia. Si Hashabia ang anak nga lalaki ni Amazia. Si Amazia ang anak nga lalaki ni Hilkia.
46Si Hilkia ang anak nga lalaki ni Amzi. Si Amzi ang anak nga lalaki ni Bani. Si Bani ang anak nga lalaki ni Shemer.
47Si Shemer ang anak nga lalaki ni Mali. Si Mali ang anak nga lalaki ni Mushi. Si Mushi ang anak nga lalaki ni Merari. Si Merari ang anak nga lalaki ni Levi.
48Ang ilang mga kaubanan, nga mga Levita, gisaligan sa pagbuhat sa tanang buluhaton sa tabernakulo, ang balay sa Dios.
49Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ang nagahalad sa halad sinunog ngadto sa halaran; ug ang halad diha sa halaran sa insenso alang sa tanang buluhaton sa labing balaang dapit. Kini nga mga halad gihimo alang sa pagpasaylo sa sala sa Israel, sumala sa tanang gimando ni Moises nga alagad sa Dios.
50Ang gituohan nga mga kaliwat ni Aaron mao ang mga mosunod: Ang anak nga lalaki ni Aaron mao si Eleazar. Ang anak nga lalaki ni Eleazar mao si Finehas. Ang anak nga lalaki ni Finehas mao si Abishua.
51Ang anak nga lalaki ni Abishua mao si Buki. Ang anak nga lalaki ni Buki mao si Uzi. Ang anak nga lalaki ni Uzi mao si Zerahia.
52Ang anak nga lalaki ni Zerahia mao si Merayot. Ang anak nga lalaki ni Merayot mao si Amaria. Ang anak nga lalaki ni Amaria mao si Ahitub.
53Ang anak nga lalaki ni Ahitub mao si Zadok. Ang anak nga lalaki ni Zadok mao si Ahimaaz.
54Mao kini ang mga dapit nga gipapuy-an sa mga kaliwat ni Aaron, alang kini sa mga kaliwat ni Aaron nga gikan sa mga banay ni Kohat (ilaha ang unang luna).

55Gihatag kanila ang Hebron sa yuta sa Juda ug ang mga sabsabanang dapit,
56apan ang kaumahan sa siyudad ug ang mga baryo niini gihatag ngadto kang Caleb nga anak ni Jefune.
57Gihatag nila ngadto sa mga kaliwat ni Aaron: ang Hebron (ang siyudad nga dalangpanan), ug ang Libna lakip ang mga sabsabanang dapit niini, Jatir, Eshtemoa lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
58ang Hilen lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Debir lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
59Gihatag nila sa mga kaliwat ni Aaron: ang Ashan lakip ang mga sabsabanang dapit niini ug ang Bet shemes lakip ang mga sabsabanang dapit niini;
60ug ang gikan sa tribo ni Benjamin gihatag nila ang Geba lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Alemet lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Anatot lakip ang mga sabsabanang dapit niini. Napulo ug tulo ang gidaghanon sa ilang mga siyudad.
61Gihatag nila ngadto sa mga nahibilin nga mga kaliwat ni Kohat ang napulo ka luna sa mga siyudad gikan sa katunga sa tribo ni Manases.
62Alang sa mga kaliwat ni Gershom sa nagkalainlain nilang kabanay gihatagan ug napulo ug tulo ka mga siyudad gikan sa mga tribo ni Isacar, Asher, Neftali, ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases sa Bashan.
63Gihatag nila ang napulo ug duha ka mga siyudad ngadto sa mga kaliwat ni Merari, sumala sa ilang mga banay, gikan sa mga tribo ni Ruben, Gad, ug kang Zebulun.
64Busa gihatag sa katawhan sa Israel kini nga mga siyudad lakip ang ilang mga sabsabanan ngadto sa mga Levita.
65Gihatag nila ang matag luna sa mga lungsod nga gihisgotan sa nahiuna gikan sa mga tribo sa Juda, Simeon, ug sa Benjamin.
66Alang sa ubang banay sa mga Kohatihanon gihatag nila ang mga siyudad gikan sa tribo sa Efraim.
67Gihatag nila: ang Shekem (usa ka siyudad nga dalangpanan) lakip ang mga sabsabanang dapit niini sa bungtod sa kaumahan sa Efraim, Gezer lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
68ang Jokmeam lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Bet Horon lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
69ang Ayalon lakip ang sabsabanang dapit niini, ug ang Gat Rimon lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
70Gihatag sa katunga sa tribo ni Manases sa mga Kohatnon: ang Aner lakip ang sabsabanang dapit niini ug ang Bileam lakip ang mga sabsabanang dapit niini. Nahimo kining gipanag-iya sa ubang banay ni Kohat.
71Alang sa mga kaliwat ni Gershom gikan sa banay sa katunga sa tribo ni Manases, gihatag nila: ang Golan sa Bashan lakip ang mga sabsabanang dapit niini ug ang Ashtarot lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
72Gihatag sa tribo ni Isacar ngadto sa mga kaliwat ni Gershom: ang Kedes lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Daberat lakip ang mga sabsabanang dapit niini,

73ang Ramot lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Anem lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
74Nadawat ni Isacar gikan sa tribo ni Asher: ang Mashal lakip ang mga sabsabanang dapit niini, Abdon lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
75ang Hukok lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Rehob lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
76Nadawat nila gikan sa tribo ni Neftali: ang Kedes sa Galilea lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Hamon lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Kiriataim lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
77Alang sa nahibiling mga Levita, ang mga kaliwat ni Merari, gihatagan gikan sa tribo ni Zebulun: ang Rimono lakip ang mga sabsabanang dapit niini ug ang Tabor lakip ang mga sabsabanang dapit niini.
78-
79Gihatag usab alang kanila, ang laing bahin sa Jordan ug sa Jerico, sa sidlakang bahin sa suba: ang Bezer sa kamingawan lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Jaza lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Kedemot lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Mefaat lakip ang mga sabsabanang dapit niini. Gihatag kini gikan sa tribo ni Ruben.
80Nadawat sa mga Levita ang gikan sa tribo ni Gad: ang Ramot sa Gilead lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ang Mahanaim lakip ang mga sabsabanang dapit niini,
81ang Heshbon lakip ang mga sabsabanang dapit niini, ug ang Jazer lakip ang mga sabsabanang dapit niini.