Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Atɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɛtɩ, Sɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩnɔɔsɩ.
2Ɩnɔɔsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Kenɑŋ, Kenɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mɑlɑleyɛlɩ, Mɑlɑleyɛlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yelɛtɩ.
3Yelɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Henɔkɩ, Henɔkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mɑtusɑlɛm, Mɑtusɑlɛm pǝyɑlʋ kɛlɛ Lemɛkɩ.
4Lemɛkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Nowee, Nowee pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sem nɑ Kɑm nɑ Yɛfɛtɛ.
5Yɛfɛtɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Komɛɛ, nɑ Mɑkɔkɩ, nɑ Mɑtɑyi, nɑ Yɑfɑŋ, nɑ Tupɑɑlɩ, nɑ Mesɛkɩ, nɑ Tilɑsɩ.
6Komɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Asǝkǝnɑɑsɩ, nɑ Tifɑtɩ, nɑ Tokɑɑmɑ.
7Yɑfɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ilisɑ nɑ Tɑɑsisi, nɑ Kitim, nɑ Lotɑnim.
8Kɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kusi, nɑ Misilɑyim, nɑ Puti, nɑ Kɑnɑɑŋ.
9Kusi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sepɑ, nɑ Hɑfilɑ, nɑ Sɑpǝtɑ, nɑ Lɑkǝmɑ, nɑ Sɑpǝtekɑ. Lɑkǝmɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑpɑ, nɑ Tetɑŋ.
10Tɛtʋ tɑɑ wulɑʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Nemloti cɑɑ kɛlɛ Kusi tɔtɔ.
11Lutɩ, nɑ Anem, nɑ Lehɑpɩ, nɑ Nɑfutu, nɑ Pɑtǝlɔsɩ, nɑ Kɑsulu, nɑ Kɑfǝtɔɔ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ Filiisi nyǝ́mɑ tɔ pɑ cɔsɔ kɛlɛ Misilɑyim.
13Kɑnɑɑŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Sitɔŋ. Sitɔŋ wɑɑlɩ kɛ́ Hɛtɩ. Pǝyele Yepusi nyǝ́mɑ, nɑ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Kilikɑsɩ nyǝ́mɑ, nɑ Hifi nyǝ́mɑ, nɑ Alǝkitɩ nyǝ́mɑ, nɑ Sini nyǝ́mɑ
16nɑ Afɑtɩ nyǝ́mɑ, nɑ Semɑlii nyǝ́mɑ, nɑ Hɑmɑtɩ nyǝ́mɑ cɔsɔ kɛlɛ.
17Sem pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩlɑm, nɑ Asuu, nɑ Alǝpɑsɑtɩ, nɑ Lutɩ, nɑ Alɑm, nɑ Usi, nɑ Huulɩ, nɑ Ketɛɛ, nɑ Mesɛkɩ.
18Alǝpɑsɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑ, Selɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩpɛɛ.
19Piyɑ nɑɑlɛɣɛ Ɩpɛɛ lʋlɑɑ, pɑ yɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ sɩ Pelɛkɩ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ fɑɣɑʋ. Mpi tɔ, ɩ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ ɑtɛ yǝlɑɑ fɑɣɑɑ. Pɑ yɑɑ Pelɛkɩ neu sɩ Yɔkǝtɑŋ.
20Yɔkǝtɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Alǝmotɑtɩ, nɑ Selɛfɩ, nɑ Hɑsɑmɑfɛtɩ, nɑ Yelɑ.
21Nɑ Hɑtolɑm, nɑ Usɑlɩ, nɑ Tikǝlɑ,

22nɑ Ɩpɑɑlɩ, nɑ Apimɑyɛlɩ, nɑ Sɑpɑ.
23Nɑ Ofii, nɑ Hɑfilɑ, nɑ Yopɑpɩ. Yɔkǝtɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ.
24Sem pǝyɑlʋ kɛlɛ Alǝpɑsɑtɩ, Alǝpɑsɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑ.
25Selɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩpɛɛ, Ɩpɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pelɛkɩ, Pelɛkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lewu.
26Lewu pǝyɑlʋ kɛlɛ Selu, Selu pǝyɑlʋ kɛlɛ Nɑhoo, Nɑhoo pǝyɑlʋ kɛlɛ Telɑ.
27Telɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Apǝlɑm wei pɑ́ kɔmɑ nɑ pɑ́ cuɣusi sɩ Apǝlɑhɑm tɔ.
28Apǝlɑhɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩsɑɑkɑ nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ.
29Pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩsǝmɑyɛlɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Nepɑyɔtɩ, Nepɑyɔtɩ wɑɑlɩ kɛ́ Ketɑɑ, nɑ Atǝpelɛlɩ, nɑ Mipisɑm.
30Nɑ Misemɑ, nɑ Tumɑ, nɑ Mɑsɑ, nɑ Hɑtɑtɩ, nɑ Temɑ.
31Nɑ Yetuu, nɑ Nɑfisi, nɑ Ketǝmɑ. Ɩsǝmɑyɛlɩ nyǝ́mɑ ntɛ́.
32Apǝlɑhɑm ɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ Ketulɑ nɑ́ lʋlɑ-ɩ Similɑŋ nɑ Yɔkǝsɑŋ nɑ Metɑŋ, nɑ Mɑtiyɑŋ, nɑ Ɩsepɑkɩ, nɑ Suwɑ. Yɔkǝsɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑpɑ nɑ Tetɑŋ.
33Mɑtiyɑŋ piyɑ ntɛ́ Ɩfɑ nɑ Ɩfɛɛ, nɑ Hɑnɔkɩ, nɑ Apitɑ nɑ Ɩlǝtɑ. Ketulɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ.
34Apǝlɑhɑm lʋlʋnɑ Ɩsɑɑkɑ. Ɩsɑɑkɑ nɑ́ lʋlɑ Ɩsɑʋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ.
35Ɩsɑʋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩlifɑsɩ nɑ Lewɛlɩ nɑ Yewusi nɑ Yɑyelɑm nɑ Kolɑ.
36Ɩlifɑsɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Temɑŋ nɑ Omɑɑ nɑ Sefi nɑ Kɑtɑm nɑ Kenɑsɩ nɑ Timnɑ nɑ Amɑleke.
37Lewɛlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Nɑhɑtɩ nɑ Selɑ nɑ Sɑmmɑ nɑ Misɑ.
38Seyii pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lotɑŋ nɑ Sopɑlɩ nɑ Sipeyoŋ nɑ Anɑ nɑ Tisɔŋ nɑ Ɩsɛɛ nɑ Tisɑŋ.
39Lotɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Holi nɑ Homɑm nɑ ɩ neu ɑlʋnyǝŋ ntɛ́ Timnɑ.

40Sopɑlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Aliyɑŋ, nɑ Mɑnɑhɑtɩ, nɑ Ɩpɑɑlɩ, nɑ Sefi, nɑ Onɑm. Sipiyɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ayɑ, nɑ Anɑ.
41Anɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Tisɔŋ, Tisɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Hɑmǝlɑŋ, nɑ Ɩsepɑŋ, nɑ Ɩtǝlɑŋ, nɑ Kelɑŋ.
42Ɩsɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pilehɑŋ, nɑ Sɑfɑŋ, nɑ Yɑkɑŋ. Tisɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Usi, nɑ Alɑŋ.
43Awulɑɑ mpɑ pɑ́ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩtɔm tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ, nɑ pǝ́cɔ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔkɩ pɑ kɑwulɑɣɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Tinɑpɑ tɛtʋ tʋ Peyɔɔ pǝyɑlʋ Pelɑ. Pelɑ sǝpɑ, ɩlɛnɑ Posolɑ tɛtʋ tʋ Selɑ pǝyɑlʋ Yopɑpɩ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Temɑŋ tɛtʋ tʋ Husɑm nɑ Afi tɛtʋ tʋ Petɑtɩ pǝyɑlʋ Hɑtɑtɩ. Ɩnɩ ɩ yoonnɑ Mɑtiyɑŋ tɛtʋ nyǝ́mɑ kɛ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ. Nɑ Mɑsǝlǝkɑ tɛtʋ tʋ Sɑmǝlɑ nɑ Lehopoti tɛtʋ tʋ Sɑwuli kɛ pɔɣɔ nɔɣɔ. Nɑ Akǝpɔɔ pǝyɑlʋ Pɑɑlɩ Hɑnɑŋ, nɑ Pɑyi tɛtʋ tʋ Hɑtɑtɩ wei ɩ́ kpɑɣɑ Mɑtǝlɛtɩ pɛɛlɔ Mɑtɑpeeli tɔ, Me-Sɑhɑpɩ sɑɑlɩ kɛlɛ.
51Wulɑʋ Hɑtɑtɩ sǝm wɑɑlɩ kɛ́ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩtɔm tɔɔ. Hɑlɩ pɛlɛ pɑ hǝlɑ ntɛ́ Timnɑ, nɑ Alǝfɑ, nɑ Yetɛtɩ,
52nɑ Oholipɑmɑ, nɑ Ɩlɑ, nɑ Pinoŋ.
53Nɑ Kenɑsɩ, nɑ Temɑŋ, nɑ Mipisɑɑ,
54nɑ Mɑkǝtǝyɛlɩ nɑ Ɩlɑm. Ɩtɔm lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.