Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.
2Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel.
3Synové pak Amramovi: Aron, Mojžíš, a Maria. Synové pak Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
4Eleazar zplodil Fínesa, Fínes zplodil Abisua.
5Abisua pak zplodil Bukki, Bukki pak zplodil Uzi.
6Uzi pak zplodil Zerachiáše, Zerachiáš pak zplodil Meraiota.
7Meraiot zplodil Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba.
8Achitob pak zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Achimaasa.
9Achimaas pak zplodil Azariáše, Azariáš pak zplodil Jochanana.
10Jochanan pak zplodil Azariáše. Onť jest užíval kněžství v domě, jejž ustavěl Šalomoun v Jeruzalémě.
11Zplodil pak Azariáš Amariáše, Amariáš pak zplodil Achitoba.
12Achitob zplodil Sádocha, Sádoch pak zplodil Salluma.
13Sallum pak zplodil Helkiáše, Helkiáš pak zplodil Azariáše.
14Azariáš pak zplodil Saraiáše, Saraiáš pak zplodil Jozadaka.
15Jozadak pak odšel, když převedl Hospodin Judu a Jeruzalém skrze Nabuchodonozora.
16Synové Léví: Gersom, Kahat a Merari.
17Tato pak jsou jména synů Gersomových: Lebni a Semei.
18Synové pak Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel.

19Synové Merari: Moholi a Musi. A tak ty jsou čeledi Levítů po otcích jejich.
20Gersomovi: Lebni syn jeho, Jachat syn jeho, Zimma syn jeho,
21Joach syn jeho, Iddo syn jeho, Zára syn jeho, Jetrai syn jeho.
22Synové Kahat: Aminadab syn jeho, Chóre syn jeho, Assir syn jeho,
23Elkána syn jeho, a Abiazaf syn jeho, Assir syn jeho,
24Tachat syn jeho, Uriel syn jeho, Uziáš syn jeho, Saul syn jeho.
25Synové pak Elkánovi: Amasai a Achimot.
26Elkána: Synové Elkánovi: Zofai syn jeho, a Nachat syn jeho,
27Eliab syn jeho, Jerocham syn jeho, Elkána syn jeho.
28Synové pak Samuelovi: Prvorozený Vasni a Abia.
29Synové Merari: Moholi, Lebni syn jeho, Semei syn jeho, Uza syn jeho,
30Sima syn jeho, Aggia syn jeho, Azaiáš syn jeho.
31Tito jsou pak, kteréž ustanovil David k zpívání v domě Hospodinově, když tam postavena truhla,
32Kteříž přisluhovali před příbytkem stánku úmluvy zpíváním, dokudž neustavěl Šalomoun domu Hospodinova v Jeruzalémě, a stáli podlé pořádku svého v přisluhování svém.
33Tito jsou pak, kteříž stáli, i synové jejich, z synů Kahat: Héman kantor, syn Joele, syna Samuelova,
34Syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova, syna Tohu,
35Syna Sufova, syna Elkánova, syna Machatova, syna Amasai,
36Syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Sofoniášova,

37Syna Tachatova, syna Assirova, syna Abiazafova, syna Chóre,
38Syna Izarova, syna Kahatova, syna Léví, syna Izraelova.
39A bratr jeho Azaf, kterýž stával po pravici jeho. Azaf pak byl syn Berechiáše, syna Simova,
40Syna Michaelova, syna Baaseiášova, syna Malkiášova,
41Syna Etni, syna Záry, syna Adaiova,
42Syna Etanova, syna Zimmova, syna Semeiova,
43Syna Jachatova, syna Gersomova, syna Léví.
44Synové pak Merari, bratří jejich, stávali po levici: Etan, syn Kísi, syna Abdova, syna Malluchova,
45Syna Chasabiášova, syna Amaziášova, syna Helkiášova,
46Syna Amzova, syna Bánova, syna Semerova,
47Syna Moholi, syna Musi, syna Merari, syna Léví.
48Bratří pak jejich Levítové jiní oddáni jsou ke všelikému přisluhování příbytku domu Božího.
49Ale Aron a synové jeho pálili na oltáři zápalu a na oltáři kadění, při všelikém přisluhování svatyně svatých, a k očišťování Izraele podlé všeho toho, jakož přikázal Mojžíš služebník Boží.
50Tito pak jsou synové Aronovi: Eleazar syn jeho, Fínes syn jeho, Abisua syn jeho,
51Bukki syn jeho, Uzi syn jeho, Zerachiáš syn jeho,
52Meraiot syn jeho, Amariáš syn jeho, Achitob syn jeho,
53Sádoch syn jeho, Achimaas syn jeho.
54A tato obydlé jejich, po příbytcích jejich, v mezech jejich, synů Aronových po čeledi Kahatských; nebo jejich byl los.

55A protož dali jim Hebron v zemi Judské, a předměstí jeho vůkol něho.
56Pole však městská a vsi jejich dali Kálefovi synu Jefonovu.
57Synům pak Aronovým dali z měst Judských města útočišťná: Hebron a Lebno a předměstí jeho, a Jeter i Estemo a předměstí jeho,
58A Holon i předměstí jeho, a Dabir i předměstí jeho,
59Též Asan a předměstí jeho, a Betsemes a předměstí jeho.
60Z pokolení pak Beniamin: Gaba a předměstí jeho, a Allemet i předměstí jeho, i Anatot a předměstí jeho, všech měst jejich třinácte měst po čeledech jejich.
61Synům též Kahatovým ostatním z čeledi toho pokolení dáno v polovici pokolení Manassesova losem měst deset.
62Synům pak Gersonovým po čeledech jejich v pokolení Izachar a v pokolení Asser, a v pokolení Neftalím, a v pokolení Manassesovu v Bázan měst třináct.
63Synům Merari po čeledech jejich v pokolení Ruben, a v pokolení Gád, a v pokolení Zabulon losem měst dvanáct.
64Dali synové Izraelští Levítům ta města a předměstí jejich.
65A dali je losem v pokolení synů Judových, a v pokolení synů Simeonových, a v pokolení synů Beniaminových, města ta, kteráž jmenovali ze jména.
66A kteříž byli z čeledi synů Kahat, (byla pak města a hranice jejich v pokolení Efraimovu),
67Těm dali města útočišťná: Sichem a předměstí jeho na hoře Efraim, a Gázer a předměstí jeho,
68A Jekmaam i předměstí jeho, a Betoron i předměstí jeho,
69Též i Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho.
70A v polovici pokolení Manassesova: Aner a předměstí jeho, Balám a předměstí jeho, čeledem synů Kahat ostatním.
71Synům pak Gersonovým v čeledi polovice pokolení Manassesova dali Golan v Bázan s předměstím jeho, a Astarot i předměstí jeho.
72V pokolení pak Izachar: Kádes s předměstím jeho, Daberet a předměstí jeho,

73Rámot také s předměstím jeho, a Anem i předměstí jeho.
74V pokolení pak Asser: Masal s předměstím jeho, a Abdon i předměstí jeho,
75Též Hukok s předměstím jeho, Rohob také i předměstí jeho.
76V pokolení pak Neftalímovu: Kádes v Galilei a předměstí jeho, Hamon a předměstí jeho, a Kariataim i předměstí jeho.
77Synům Merari ostatním v pokolení Zabulonovu dali Remmon s předměstím jeho, Tábor a předměstí jeho.
78A za Jordánem u Jericha, k východní straně Jordánu, v pokolení Rubenovu: Bozor na poušti s předměstím jeho, a Jasa i předměstí jeho.
79Kedemot také s předměstím jeho, a Mefat i předměstí jeho.
80V pokolení pak Gád: Rámot v Galád s předměstím jeho, a Mahanaim i předměstí jeho,
81I Ezebon s předměstím jeho, a Jazer i předměstí jeho.