Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ kotɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Hepǝlɔŋ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tǝ kɛ́ cɑlǝm kʋlʋmǝm nɑ tɔɣɔnʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́.
2Hɑtoo wɑɑtʋ wei Sɑyuli kɑ kɛ́ wulɑʋ tɔ, nyɑɑ kɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Hɑlɩ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ tɔ́ sɩ, nyɑɑ tɔɣɔnɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ tǝnɑ polɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Hepǝlɔŋ nɑ pɑ́ nɑ-ɩ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ Tɑfiiti kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ kɑ heeluɣu Sɑmiyɛɛlɩ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tɔ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ polɑɑ sɩ pɑ nyɑlǝɣɩ Yosɑlɛm. Pɑ yɑɑkɑɣɑ ɩcɑtɛ ntɛ́ sɩ Yepusi, nɑ Yepusi nyǝ́mɑ kɑ wɛnnɑ tǝ tɑɑ.
5Ntɛnɑ pɑ́ tɔ́ Tɑfiiti sɩ: N kɑɑ sʋʋ tɑ́ ɩcɑtɛ tɑɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ lɛɛkɩ Siyɔŋ koluŋɑ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ-tɛɣɛ hǝtɛ sɩ Tɑfiiti tɛ.
6Tɑfiiti kɑ yɔɣɔtɑɑ kɛ́ sɩ: Ye wei ɩ lɑɑlɑ Yepusi tʋ kɛ kʋɣʋ pʋntʋ kɑ́ lɑnɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Ntɛnɑ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ lɑɑlɩ yoonɑʋ, nɑ ɩ́ pǝsɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
7Ɩlɛnɑ Tɑfiiti cɑɣɑ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ hɑ-tɛ sɩ Tɑfiiti tɛ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑwɑ nɑ ɩ́ cɔɔ ɩcɑtɛ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Milo tɔ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ tɑ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ nɑ́ɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ ɩcɑtɛ kɑkɑɑsɑɣɑ.
9Ɩlɛnɑ Tɑfiiti toŋ sɔɔsǝɣɩ nɑ pǝ́ puki. Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ kɑ wɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́.
10Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ kpɑnɑ Tɑfiiti kɛ wulɑʋ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ nɩɩnɑ-ɩ teu kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tǝnɑ. Hɑlɩ ɩ yoolɑɑ sɔsɑɑ hǝlɑ ntɔ.
11Ɩ yoolɑɑ ntɛ́: Yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Hɑkǝmoni tʋ pǝyɑlʋ Ɩsepɑɑlɩ. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩnɩ ɩ kɑ́ sulinɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ yoou kʋlʋmʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ.
12Ɩsepɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ Ahʋwɑ tʋ Toto pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ. Ɩlɑsɑɑ kɑ kɛnɑ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ tooso tɑɑ lɛlʋ.
13Ɩnɩ ɩ kɑ wɛnnɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ Pɑ-Tɑmim kɛ wɑɑtʋ wei Filiisi nyǝ́mɑ lɩɩwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ yoonɑʋ nɑ pɛlɛ pɑ́ se kolontunɑɑ tɔ. Tɔɣɔnɑɣɑ pee tɑɑlɛ nɑtǝlɩ tɩɩ wɛ tǝnɑ.
14Nɑ ɩ́ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ sǝŋ hɑlǝm hɛkʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ, nɑ Tɑcɑɑ yele nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɩ pɑ kolontunɑɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle yǝlɑɑ tooso polɑ Atulɑm kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ cɔlɔ, nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Tɑfiiti. Mpi tɔ, Filiisi nyǝ́mɑ kɑ pɩɩlɑ Lefɑyi nyǝ́mɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́.
16Nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ wɛ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ tǝŋmɛllɛ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ sɔsɔ wɛ Pɛtǝlɛhɛm.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ lʋkɔtʋ kpɑ Tɑfiiti nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Awe kɔŋnɑ-m Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ lɔkɔ lʋm nɑ mɑ́ nyɔɔ?
18Ntɛnɑ yoolɑɑ tooso fɑɣɑnɑ Filiisi nyǝ́mɑ yoolɑɑ tɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ cosi lɔkɔ ɩnɩ ɩ tɑɑ lʋm nɑ pɑ́ ponɑ Tɑfiiti. Amɑ ɩ kisɑ pǝ nyɔɔʋ, nɑ ɩ́ pǝlɩ-wǝɣɩ ɑtɛɣɛ Tɑcɑɑ.

19Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ Ɩsɔ, mɑ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ mɑ́ nyɔɔ lʋm pǝnɛ. Pǝ wɛ ɩsɩɩ mpɑ pɑ lɑpɑ pɑ weesiŋ kɛ ɑwusɑ nɑ pɑ polo pǝ luɣu tɔ pɑ cɑlǝm kɛ́. Kookɑlɩ wei yoolɑɑ tooso ɩnɩ ɩ lɑpɑ tɔɣɔlɛ.
20Yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Sowɑpɩ neu Apisɑyi. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩnɩ ɩ yoonnɑ kolontunɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ ŋmɑntɑɑɣɑ nɑ ɩ́ kʋ-wɛ. Tǝnɑɣɑ ɩ hikinɑ nyʋɣʋ kɛ yǝlɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle tɑɑ.
21Tɔm nɑɑlɛɣɛ ɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ pǝsɩ pɑ nyʋɣʋ tʋ. Amɑ ɩ tɑ hɑŋnɑ yǝlɑɑ tooso kpekǝle kɛ́.
22Nɑ Kɑpǝseli tʋ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ. Yoolɑɑ tɑɑ yoolu wei ɩ lɑpɑ kookɑlǝnɑɑ pɑɣɑlɛ tɔ ɩ sɑɑlɩ. Ɩnɩ ɩ kɑ kʋnɑ Mowɑpʋ yoolɑɑ sɔsɑɑ nɑɑlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ lɛŋkʋ ɩ tii hite tɑɑ kɛ́ wɑtʋ wɑɑtʋ kɛ sɑɑ wei tɛʋ tɔmpɛɛ kpɑɑkpɑɑcɑʋ hotɑɣɑ tɔ nɑ ɩ́ kʋ tɔɣɔlɑɣɑ.
23Ɩnɩ ɩ kɑ kʋnɑ Icipiti tooko nɔɣɔlʋ. Tooko ɩnɩ ɩ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ mpʋ. Ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ yɑsǝlɑɣɑ wɛ ɩsɩɩ kpɑlɑntɑɑʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Penɑyɑ yoonɑ tooko ɩnɩ nɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ kʋnɑ-ɩ.
24Kookɑlǝnɑɑ mpɑ Penɑyɑ lɑpɑ tɔɣɔlɛ nɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɩ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɑɑ.
25Pɑɑ nɑ Penɑyɑ nyʋɣʋ kʋlɑ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kpekǝle tɑɑ tɔ, ɩ tɑ hɑŋnɑ yǝlɑɑ tooso kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kpekǝle. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sɩɩ Penɑyɑ kɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
26Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ yoolɑɑ lɛlɑɑ, ɩsɩɩ Sowɑpɩ neu Asɑyɛɛlɩ nɑ Pɛtǝlɛhɛm tʋ Toto pǝyɑlʋ Ɩlɑnɑŋ
27nɑ Hɑloo tʋ Sɑmɔtɩ nɑ Pɑlɔŋ tʋ Helɛsɩ,
28nɑ Tekʋwɑ tʋ Ɩkɛsɩ pǝyɑlʋ Ɩlɑ. Nɑ Anɑtɔtɩ tʋ Apiyesɛɛ,
29nɑ Husɑ tʋ Sipikɑyi, nɑ Ahʋwɑ tʋ Ɩlɑyi.
30Nɑ Netofɑ nyǝ́mɑ Mɑlɑyi nɑ Pɑɑnɑ pǝyɑlʋ Helɛtɩ,
31nɑ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ Kipeyɑ tʋ Lipɑyi pǝyɑlʋ Ɩtɑyi, nɑ Pǝlɑtɔŋ tʋ Penɑyɑ.
32Nɑ Kɑɑsɩ lɔɔʋ tɑɑ tʋ Hulɑyi nɑ Pɛtɩ-Alɑpɑ tʋ Apiyɛlɩ,
33nɑ Pɑhulim tʋ Asǝmɑfɛtɩ, nɑ Sɑɑlǝpɔŋ tʋ Ɩliyɑpɑ.
34Nɑ Hɑsem pǝyɑlʋ Kisɔŋ, nɑ Hɑlɑɑ nyǝ́mɑ Sɑkee pǝyɑlʋ Yonɑtɑŋ,
35nɑ Hɑlɑɑ tʋ Sɑkɑɑ pǝyɑlʋ Ahiyɑm, nɑ Uu pǝyɑlʋ Ɩlifɑlɩ.
36Nɑ Mekelɑ tʋ Hefɛɛ, nɑ Pɑlɔŋ tʋ Ahiyɑ,

37nɑ Kɑmɛɛlɩ tʋ Hɛsǝlo, nɑ Ɩsǝpɑyi pǝyɑlʋ Nɑɑlɑyi,
38nɑ Nɑtɑŋ neu Sowɛɛlɩ, nɑ Hɑkili tʋ pǝyɑlʋ Mipɑɑ.
39Nɑ Amoni tʋ Selɛkɩ, nɑ Pelɔtɩ tʋ Nɑlɑ wei ɩ tɔ́kɑɣɑ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ yoou wontu tɔ,
40nɑ Yetɛɛ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ Ɩlɑ nɑ Kɑlɛpʋ.
41Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ Hiti tʋ Ulii nɑ Alɑyi pǝyɑlʋ Sɑpɑtɩ, nɑ
42Lupɛŋ kpekǝle nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ Sisɑ pǝyɑlʋ Atinɑ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ yoolɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ.
43Nɑ Mɑɑkɑ pǝyɑlʋ Hɑnɑŋ, nɑ Meteŋ tʋ Yosɑfɑtɩ,
44nɑ Asǝtɑlɔtɩ tʋ Usiyɑ, nɑ Alowɛɛ tʋ pǝyɑlɑɑ Sɑmɑ, nɑ Yeiyɛlɩ.
45Nɑ Simili pǝyɑlɑɑ Yetiyɑyɛlɩ, nɑ ɩ neu Tisɩ tʋ Yohɑ,
46nɑ Mɑhɑfɑ tʋ Ɩliyɛlɩ, nɑ Ɩlǝnɑm pǝyɑlɑɑ Yelipɑyi, nɑ Yosɑfiyɑ, nɑ Mowɑpʋ tʋ Ɩtǝmɑ,
47nɑ Sopɑ nyǝ́mɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Opɛtɩ, nɑ Yɑsiyɛlɩ.