Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Tɑfiiti kotɑ Yosɑlɛm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Pɑɑ kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ yoolɑɑ tintikɑ iyɑɣɑ (1000) iyɑɣɑ (1000) nyɔɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nɩɩnʋwɑ (100) nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ wulɑʋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ tɔlɑ nɑ tɑwɑ tɔɔ nyǝnlɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ tǝmlɑtɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Nɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ, nɑ mpɑ pɑ nyɔɔŋ kʋlɑɑ tɔ.
2Ɩlɛnɑ wulɑʋ kʋlɩ nɑ ɩ́ sǝŋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ yǝlɑɑ nɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, mɑɑ hʋʋwɑ sɩ mɑɑ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ mɑ́ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ wei ɩ kɛ́ ɩ nɔɔhɛɛ tǝsɩɩlɛ tɔ. Hɑlɩ mɑ tɩɩ tɛmɑ pǝ tǝnɑɣɑ tɑɣɑnʋɣʋ.
3Amɑ Ɩsɔ heelɑ-m sɩ, pǝ tɑɣɑ mɑ́ɑ́ ŋmɑnɑ-ɩ tǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ pɑɑ sɛɛkɩ-ɩ tɔ. Mpi tɔ, mɑ kɛ́ yoolu kɛ́ nɑ mɑ lǝsɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ feesiŋ.
4Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ, mɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ lǝsɑ mɑ cɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ sɩ mɑ́ nɑ mɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ tɑm kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɔɔ. Yutɑ kɛ ɩ kɑ tʋwɑ ɑwulumpiitu kɛ hɑtoo lɔŋtɑɑ, nɑ ɩ́ lǝsɩ ɩ kpekǝle tɑɑ kɛ́ tɑ́ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ mɑɣɑ mɑ cɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ sɩ mɑ́ lɑ Ɩsɛɣɛlɩ kʋkpɛntʋɣʋ wulɑʋ.
5Tɔʋ, nɔɔnɔɔ, ɩlɛ Sɑlʋmɔŋ kɛ ɩ lǝsɑ mɑ piyɑ tuutuumɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ sɩ ɩ́ lɛɛtɩ mɑ lonte tɑɑ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ Tɑcɑɑ Kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ.
6Ɩsɔ heelɑ-m tǝfoo sɩ: Nyɑ́ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ mɑ lǝsɑɑ sɩ ɩ́ ŋmɑ-m Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ, nɑ ɩ́ hǝlɩ mɑ tɑɑsɩ tǝnɑ. Ɩ kɑ́ nyǝnǝɣɩ-m ɩ cɑɑ, nɑ mɑɑ nyǝnǝɣɩ-ɩ mɑ pǝyɑlʋ.
7Ye ɩ tɔkɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ mɑ Kʋtʋtʋtʋ nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ, ɩsɩɩ mɑ lɑkʋɣʋ sɑŋɑ tɑɑ ɩsǝntɔ tɔ, mɑɑ yele nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ wɛɛ tɑm tɔɔ.
8Pǝnɛntɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, ɩ́ tʋ́ mǝ tǝɣɩ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ kpɛlǝmʋɣʋ tɔm tɑɑ, nɑ Ɩsɔ wei ɩ nɩɩkɩ mǝ tɔm tɔ, ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pɑ́ nɑɑkɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ kʋpɑntʋ tǝnɛ tɩɩ pǝsɩ mǝ nɑ mǝ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ mǝ tɛtʋ kɛ tɑm tɔɔ.
9Pǝ kɑɑsɑ mɑ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ nyɑ́ tɔ, pɛɛkɩ nɑ ń nyɩ Ɩsɔ wei mɑ lɑpɑ tǝmlɛ tɔ, nɑ ń sɛɛ-ɩ nɑ lotu kʋlʋmtʋ, nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ. Tɑcɑɑ nyǝnǝɣɩ yǝlɑɑ lotu tɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ cɛkǝɣǝnɑ pɑ hʋwɛɛ tǝnɑ. Ye n pɛɛkǝɣɩ-ɩ, ɩ kɑ́ yele nɑ ń nɑ-ɩ. Amɑ ye n lɔ Ɩsɔ, ɩ́lɛ́ ɩ lɔɔkɩ-ŋ tɑm tɔɔ kɛ́.
10Nɔɔnɔɔ n cɛkǝnɑɑ sɩ nyɑɣɑ Tɑcɑɑ lǝsɑɑ sɩ ń ŋmɑ-ɩ ɩ tǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ pɑɑ sɛɛkɩ-ɩ tɔ. Mpʋ tɔ, kɑɑsɩ nyɑ́ tɩ nɑ ń sʋʋ tǝmlɛ tɑɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti cɛlɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ ɩsǝnɑ pɑɑ ŋmɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɔ pǝ fotoonɑɑ, pɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ pǝ cɔlɔ kutuluŋ, nɑ kpɑncoou kutuluɣu, nɑ ɩsɔtɑɑ nɑŋ nɑ pǝ tɛɛ nyǝŋkʋ nɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nyǝŋkʋ.
12Nɑ Tɑfiiti cɛlɑ Sɑlʋmɔŋ tɔtɔɣɔ pǝ tǝnɑ mpi ɩ cɑɑkɑɣɑ ŋmɑʋ tɔ pǝ fotoonɑɑ, ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑsɩ hǝlʋɣʋ nɑ pǝ kutuluŋ wei ɩ cɔɔnɑ-sɩ tɔ. Nɑ kutuluŋ wei ɩ tɑɑ pɑɑ sɩɩ kpɑncoou nɑ Ɩsɔ wontu tɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti cɛlɑ Sɑlʋmɔŋ tɔtɔɣɔ kɔtǝlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ, pɑ kpekǝle nyǝ́mɑ hǝlɑ, nɑ tǝmɑ wenɑ pɑɑ lɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ, nɑ tǝ tɑɑ wontu hǝlɑ tɔtɔ.
14Hɑlǝnɑ Tɑfiiti kɛɛsɩ Sɑlʋmɔŋ kɛ wʋlɑnɑɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ pǝ kiloonɑɑ ɩsǝnɑ ɩsǝnɑ ɩ kɑ́ cɑɑ nɑ ɩ́ lunɑ pǝ wontunɑɑ mpɛ ɩsɩɩ pɑ lɑkǝnɑ-tɩ tɔ.
15Nɑ pǝ́ kpɛnnɑ wʋlɑ kɔkɔ kpɑtǝŋ, nɑ pǝ tɔɔ wʋlɑ fǝtǝlɑnɑɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɔkɔ kpɑtǝŋ nɑ pǝ fǝtǝlɑnɑɑ nyǝntʋ, ɩsɩɩ pɑ lɑkǝnɑ-tɩ tɔ.
16Nɑ Tɑfiiti cɛlɑ Sɑlʋmɔŋ kɛ wʋlɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑnɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lu tɑɑpǝlǝnɑɑ mpɑ pɑ tɔɔ pɑ sɩɩkɩ Ɩsɔ potopotonɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ tɔtɔɣɔ liɣitee nyǝɣǝtʋ sɩ pɑ́ lɑ tɑɑpǝlǝnɑɑ.
17Nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ wʋlɑ wei pɑɑ lu kelɑ lɔɣɔlɑsɩ nsi pɑ lɑkǝnɑ nɑntʋ tɔ, nɑ poosiyɑnɑɑ mpɑ pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ, nɑ wʋlɑ mɑɣɑmɑɣɑ fusi nɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ pǝ cɛmsɛnɑɑ. Nɑ Tɑfiiti kɛɛsɩ Sɑlʋmɔŋ kɛ pɑɑ wontuɣu ŋku kʋ yuŋ.
18Nɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ wʋlɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑnɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lu tulɑɑlʋnɑɑ tǝwɔtɛ tɔ. Nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-ɩ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ Ɩsɔ kɛɛkɛ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ lɛɛsǝŋ wʋlɑ nyǝŋ nɑ pɑ́ lɔpɑ pɑ keŋ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔɔ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ: Pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ pǝ wɛ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ Tɑcɑɑ cɛlɑ-m tɔ kɑ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑ́ kɛɛsɑ teu tǝcɛɩcɛɩ kɛ́ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ tǝmɑ ɑnɩ tɔ.
20Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɑsɑ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ, kɑɑsɩ nyɑ́ tɩ nɑ ń nyɔɔ toŋ nɑ ń sʋʋ tǝmlɛ tɑɑ. Tɑɑ nyɑ́, pǝ́cɔ́ tɑɑ sele. Mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ́ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́, ɩ kɑɑ lɔ-ŋ. Hɑlǝnɑ ɩ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ tǝnɑ yoosi.
21Kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ fɑɣɑ kpekɑ kpekɑ sɩ pɑ lɑkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɛ tɔ pɑ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ tɔtɔ. Pǝlɛ pǝ pɑɑsi yǝlɑɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ́ tǝmlɛ lɑpʋ kɛ teu nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ nɑ pɑ́ wɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ tɔ, pɑɑ tǝŋ nti n kɑ yɔɣɔtɩ tɔ.