Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1लेवी आ तौ गेरशोम, कोहाथ नु मेरारी बाक्‍मा बाक्‍त।
2कोहाथ आ तौ अम्राम, इच्‍हार, हेब्रोन नु उज्‍जीएल बाक्‍मा बाक्‍त। प्रस्‍थान ६:२०; गन्‍ती २६:५९; मीका ६:४; प्रस्‍थान ६:२३; गन्‍ती २६:६०
3अम्राम आ आल हारून, मोसा नु मिरयाम बाक्‍मा बाक्‍त। हारून आ तौ नादाब, अबीहु, एलाजर नु इथामार बाक्‍मा बाक्‍त। १इतिहास ६:३५-३८
4एलाजर फिनेहास आ आफ बाक्‍माक्‍त। फिनेहास अबीशुआ आ आफ बाक्‍माक्‍त।
5अबीशुआ बुक्‍की आ आफ बाक्‍माक्‍त। बुककी उज्‍जी आ आफ बाक्‍माक्‍त।
6उज्‍जी जेराहीयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। जेराहीयाह मेरायोथ आ आफ बाक्‍माक्‍त।
7मेरायोथ अमारयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। अमारयाह अहीतुब आ आफ बाक्‍माक्‍त।
8अहीतुब सादोक आ आफ बाक्‍माक्‍त। सादोक अहीमाज आ आफ बाक्‍माक्‍त। २सामुएल ८:१७; २सामुएल १५:२७,३६
9अहीमाज अजारयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। अजारयाह योहानान आ आफ बाक्‍माक्‍त।
10योहानान अजारयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। मेको अजारयाहम सोलोमनमी यरूसलेमम सेल्‍शो परमप्रभु यावे आ खिंम चढ़ेतीक गेय पाइबाक्‍माक्‍त।
11अजारयाह अमारयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। अमारयाह अहीतुब आ आफ बाक्‍माक्‍त।
12अहीतुब सादोक आ आफ बाक्‍माक्‍त। सादोक शाल्‍लुम आ आफ बाक्‍माक्‍त।
13शाल्‍लुम हिल्‍कीयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। हिल्‍कीयाह अजारयाह आ आफ बाक्‍माक्‍त।
14अजारयाह सेरायाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। सेरायाह यहो-सादाक आ आफ बाक्‍माक्‍त। २राजा २५:१८; एज्रा ७:१; नहेम्‍याह १२:२६
15मेना परमप्रभु यावेमी यहूदा नु यरूसलेम कली नेबुकदनेसर आ गुइम गेशो बाक्‍माक्‍त। मिनु यहो-सादाक यो ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍माक्‍त। २राजा २५:२१
16लेवी आ तौ गेरशोम, कोहाथ नु मेरारी बाक्‍मा बाक्‍त। प्रस्‍थान ६:१६-१९
17गेरशोम आ तौ आस नें लिब्‍नी नु शिमेइ बाक्‍सा बाक्‍त।
18कोहाथ आ तौ अम्राम, इच्‍हार, हेब्रोन नु उज्‍जीएल बाक्‍मा बाक्‍त।

19मेरारी आ तौ माहली नु मुशी बाक्‍सा बाक्‍त। चढ़ेब लेवी आ खिं खिं ङा मुर मेको बाक्‍मा बाक्‍त।
20गेरशोम आ तौ चच युइ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, लिब्‍नी, लिब्‍नी आ तौ याहाथ, याहाथ आ तौ जिम्‍माह,
21जिम्‍माह आ तौ योआह, योआह आ तौ इददो, इददो आ तौ जेराह नु जेरह आ तौ येआथेराइ बाक्‍मा बाक्‍त।
22कोहाथ आ तौ चच युइ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, अम्‍मीनादाब, अम्‍मीनादाब आ तौ कोराह, कोराह आ तौ अस्‍सीर, १इतिहास ९:१९; प्रस्‍थान ६:२४
23अस्‍सीर आ तौ एल्‍काना, एल्‍काना आ तौ एब्‍यासाफ, एब्‍यासाफ आ तौ अस्‍सीर,
24अस्‍सीर आ तौ तहाथ, नाहाथ आ तौ उरीएल, उरीएल आ तौ उज्‍जीयाह, उज्‍जीयाह आ तौ शावल बाक्‍मा बाक्‍त।
25एल्‍काना आ तौ सु बाक्‍सा बाक्‍त देंशा हना, अमासै नु अहीमोथ बाक्‍सा बाक्‍त।
26अहीमोथ आ तौ एल्‍काना, एल्‍काना आ तौ जोफाइ, जोफाइ आ तौ नाहाथ,
27नाहाथ आ तौ एलीआब, एलीआब आ तौ येरोहाम, येरोहाम आ तौ एल्‍काना नु एल्‍काना आ तौ सामुएल बाक्‍मा बाक्‍त। १सामुएल १:१
28सामुएल आ ङोंइती थिशो तौ योएल नु कान्‍छा अबीयाह बाक्‍सा बाक्‍त।
29मेरारी आ तौ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, माहली, माहली आ तौ लिब्‍नी, लिब्‍नी आ तौ शिमेइ, शिमेइ आ तौ उज्‍जाह,
30उज्‍जाह आ तौ शिमेआ, शिमेआ आ तौ हग्‍गीयाह नु हग्‍गीयाह आ तौ आसायाह बाक्‍मा बाक्‍त।
31दाऊदमी परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीकेम सन्‍दोस वोदा नोले कुम्‍सो पाइब आन कली योव़ङा बाक्‍त। २सामुएल ६:१७
32सोलोमनम यरूसलेमम परमप्रभु यावे आ खिं मसेला सम्‍म मेकोपुकीमी ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ङोंइती कुम्‍सो पना पन बाक्‍मा बाक्‍त। आन पालो पालोम कुम्‍सो पना पन बाक्‍मा बाक्‍त।
33मेको कुम्‍सो पाइब नु आन तौ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, कोहाथ आ खिं ङा कुम्‍सो पाइब हेमान बाक्‍माक्‍त। हेमान योएल आ तौ बाक्‍माक्‍त। योएल सामुएल आ तौ बाक्‍माक्‍त। १इतिहास १५:१७,१९
34सामुएल एल्‍काना आ तौ बाक्‍माक्‍त। एल्‍काना येरोहाम आ तौ बाक्‍माक्‍त। येहोराम एलीएल आ तौ बाक्‍माक्‍त। एलीएल तोआह आ तौ बाक्‍माक्‍त। तोआह जूफ आ तौ बाक्‍माक्‍त।
35जूफ एल्‍काना आ तौ बाक्‍माक्‍त। एल्‍काना माहाथ आ तौ बाक्‍माक्‍त। माहाथ अमासै आ तौ बाक्‍माक्‍त। अमासै एल्‍काना आ तौ बाक्‍माक्‍त।
36एल्‍काना योएल आ तौ बाक्‍माक्‍त। योएल अजारयाह आ तौ बाक्‍माक्‍त। अजारयाह सेफन्‍याह आ तौ बाक्‍माक्‍त।

37सेफन्‍याह तहाथ आ तौ बाक्‍माक्‍त। तहाथ अस्‍सीर आ तौ बाक्‍माक्‍त। अस्‍सीर एब्‍यासाफ आ तौ बाक्‍माक्‍त। एब्‍यासाफ कोराह आ तौ बाक्‍माक्‍त। कोराह इज्‍हार आ तौ बाक्‍माक्‍त।
38इच्‍हार कोहाथ आ तौ बाक्‍माक्‍त। कोहाथ लेवी आ तौ बाक्‍माक्‍त। लेवी इस्राएल आ तौ बाक्‍माक्‍त।
39हेमान आ लोक्‍ब आसाफ आ ग्‍युरा गे बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। आसाफ बेरेक्‍याह आ तौ बाक्‍माक्‍त। बेरेक्‍याह शिमेआ आ तौ बाक्‍माक्‍त। १इतिहास १५:१७,१९
40शिमेआ मिकाएल आ तौ बाक्‍माक्‍त। मिकाएल बासैयाह आ तौ बाक्‍माक्‍त। बासैयाह माल्‍कीयाह आ तौ बाक्‍माक्‍त।
41माल्‍कीयाह एथ्‍नी आ तौ बाक्‍माक्‍त। एथ्‍नी जेराह आ तौ बाक्‍माक्‍त। जेरह अदायाह आ तौ बाक्‍माक्‍त।
42अदायाह एथान आ तौ बाक्‍माक्‍त। एथान जिम्‍माह आ तौ बाक्‍माक्‍त। जिम्‍माह शिमेइ आ तौ बाक्‍माक्‍त।
43शिमेइ याहाथ आ तौ बाक्‍माक्‍त। याहात गेरशोम आ तौ बाक्‍माक्‍त। गेरशोम लेवी आ तौ बाक्‍माक्‍त।
44हेमान आ लोक्‍ब मेरारी आ तौ आ पेरा गे बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। अरु सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, एथान किशी आ तौ बाक्‍माक्‍त। किशी अब्‍दी आ तौ बाक्‍माक्‍त। अब्‍दी माल्‍लुक आ तौ बाक्‍माक्‍त। १इतिहास १५:१९
45माल्‍लुक हशाब्‍याह आ तौ बाक्‍माक्‍त। हशाब्‍याह अमास्‍याह आ तौ बाक्‍माक्‍त। अमस्‍याह हिल्‍कीयाह आ तौ बाक्‍माक्‍त।
46हिल्‍कीयाह अम्‍जी आ तौ बाक्‍माक्‍त। अम्‍जी बानी आ तौ बाक्‍माक्‍त। बानी शेमेर आ तौ बाक्‍माक्‍त।
47शेमेर माहली आ तौ बाक्‍माक्‍त। माहली मुशी आ तौ बाक्‍माक्‍त। मुशी मेरारी आ तौ बाक्‍माक्‍त। मेरारी लेवी आ तौ बाक्‍माक्‍त।
48मेको आन लोक्‍ब लेवी आ मुर नेल्‍ल परमप्रभु आ बाक्‍तीक ताम्‍बु ङा मार मार पचा कली योव़शो बाक्‍मा बाक्‍त।
49मिनु हारून नु आ तौपुकीमी ला चढ़ेतीकेम चोशा चढ़ेतीक नु धूप चोशा चढ़ेतीकेम चढ़ेमे बाक्‍त। मेकोम नेल्‍ल क्‍येङा चोव़खो कोठा ङा गेय यो पामे बाक्‍त। इस्राएली आन पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पामे बाक्‍त। परमप्रभु आ गेय पाइब मोसामी दोदेंशो पा अरेवा मोदेंशो पा पामे बाक्‍त। प्रस्‍थान २८:१; लेवी १६:-
50हारून आ तौपुकी सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, एलाजर, एलाजर आ तौ फिनेहास, फिनेहास आ तौ अबीशुआ, १इतिहास ५:१०-३४
51अबीशुआ आ तौ बुक्‍की, बुक्‍की आ तौ उज्‍जी, उज्‍जी आ तौ जेराहीयाह,
52जेरह आ तौ मेरायोथ, मेरायोथ आ तौ अमारयाह, अमारयाह आ तौ अहीतुब,
53अहीतुब आ तौ सादोक, सादोक आ तौ अहीमाज बाक्‍मा बाक्‍त।
54हारून आ तौ कोहाथ आ खिं खिं ङा मुर नेल्‍ल आन क्‍येङा ङोंइती योव़शा गेशो बाक्‍तीके तेको बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना,

55मेको आन कली यहूदा आ थेरशो रू रे हेब्रोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
56तन्‍न मेको सहर ङा रू नु आ एर ओंथ ङा गाउंपुकी यपुन्‍ने आ तौ कालेब कली गेमे बाक्‍त।
57हारून आ तौ आन कली प्रोक्‍शा लशा ब्रोंइशा बाक्‍तीक सहर हेब्रोन, लिब्‍ना नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, यत्तीर, एश्‍तेमोआ, नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,
58हीलेन नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, देबीर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,
59आशान नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, बेथ-शेमेश नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके नेल्‍ल गेमे बाक्‍त।
60मिनु बेन्‍यामीन आ थर ङा मुर आन थेरशो रू रे मार गेमे बाक्‍त देंशा हना, गेबा नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, आलेमेथ नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, अनाथोथ नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त। मिनु कोहाथ आ खिं खिं ङा मुर आन कली योक्‍सीशो सहर नेल्‍ल १३ ओटा बाक्‍मा बाक्‍त।
61मिनु कोहाथ आ लीशो मुर आन कली मनस्‍से आ आधा थर ङा मुर आन रे बाजी आप्‍शा १० ओटा सहर गेमे बाक्‍त।
62गेरशोम आ खिं खिं ङा मुर आन कली बाजी आप्‍शा इस्‍साकार आ थर, आशेर आ थर, नाप्‍ताली आ थर नु बाशान रागीम बाक्‍ब मनस्‍से आ आधा थर ङा मुर आन थेरशो रू रे १३ ओटा सहर गेमे बाक्‍त।
63मेरारी आ खिं खिं ङा मुर आन कली बाजी आप्‍शा रूबेन आ थर, गाद आ थर नु जबूलून आ थर आन थेरशो रू रे १२ ओटा सहर गेमे बाक्‍त।
64मोपा इस्राएलीपुकीमी लेवी आन कली सहर नु आन एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
65मेकोपुकीमी यो बाजी आप्‍शा, यहूदा आ थर, सिमियोन आ थर नु बेन्‍यामीन आ थर आन थेरशो रू रे मेको नें ब्रेक्‍शो सहरपुकी गेमे बाक्‍त।
66कोहाथ आ तौ आन खिं ङा का निक्‍शी मुर एफ्राइम आ थर ङा मुर आन थेरशो रू रे सहरपुकी तामे बाक्‍त।
67मेकोपुकीमी मेको आन कली पहाड रागी ङा शेकेम सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके एफ्राइम पहड नु गेजेर सहर नु आ बस्‍तु भाव योव़तीक,
68योकमाम सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, बेथ-होरोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,
69आइयालोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, गाथ-रिम्‍मोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके तामे बाक्‍त।
70मनस्‍से आ उइक्‍थ थर ङा मुर आन थेरशो रू रे आनेर सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, बिलाम सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके मेको नेल्‍ल कोहाथ आ लीशो मुरपुकीमी तामे बाक्‍त।
71मनस्‍से आ उइक्‍थ थर ङा मुर आन थेरशो रू रे गेरशोम आ मुर आन कली मार गेमे बाक्‍त देंशा हना, बाशानम बाक्‍ब गोलान सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, अश्‍तारोथ सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
72मिनु इस्‍साकार आ थर ङा मुर आन थेरशो रू रे केदेश सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, दाबेराथ सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,

73रामोथ सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके नु आनेम सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
74आशेर आ थर ङा मुरपुकीमी आन थेरशो रू रे माशाल सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके नु अब्‍दोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,
75हुकोक सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, रेहोब सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
76नाप्‍ताली आ थर ङा मुर आन थेरशो रू रे गालील ङा केदेश सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, हम्‍मोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके नु किरयथ-थाइम सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
77जबूलून आ थर ङा मुरपुकीमी आन थेरशो रू रे मेरारी आ लीशो मुर आन कली रिम्‍मोनो सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु योव़तीके, ताबोर सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
78रूबेन आ थर ङा मुरपुकीमी आन थेरशो रू रे यर्दन आ आइक्‍ची हांबु यरीको आ पूर्ब गे गोरशो रागीम बाक्‍शो बेसेर सहर नु एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, याहसाह सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,
79केदेमोथ सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके नु मेफा-आथ सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।
80मिनु गाद आ थर ङा मुरपुकीमी आन थेरशो रू रे गिलाद ङा रामोथ नु सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके, महा-नाइम सहर आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके,
81हेश्‍बोन सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके नु याजेर सहर नु आ एर ओंथ ङा बस्‍तु भाव योव़तीके गेमे बाक्‍त।