Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
2Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej.
3Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
4Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.
5Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,
6njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.
7Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,
8njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;
9njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul.
10Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;
11njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;
12njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:
13Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.
14Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,
15njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.
16Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište;
17oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu.
18Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela,

19sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,
20sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,
21sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,
22sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
23sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.
24Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime,
25sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
26sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
27sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
28sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
29Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,
30sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,
31sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,
32sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
33Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.
34Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
35Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,
36njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,

37njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,
38njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.
39Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb -
40dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega.
41Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.
42Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima,
43Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
44Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima.
45Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.
46Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena.
47Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova.
48Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.
49Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.
50Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.
51Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena
52dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima,
53Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima,
54Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima.

55Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.
56Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima.
57Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima,
58Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima.
59Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
60Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima.
61Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.
62Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima.
63S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima,
64Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima.
65Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
66Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.