Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.
2Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.
3Amram'ın çocukları: Harun, Musa, Miryam. Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.
4Pinehas Elazar'ın oğluydu. Avişua Pinehas'ın,
5Bukki Avişua'nın, Uzzi Bukki'nin,
6Zerahya Uzzi'nin, Merayot Zerahya'nın,
7Amarya Merayot'un, Ahituv Amarya'nın,
8Sadok Ahituv'un, Ahimaas Sadok'un,
9Azarya Ahimaas'ın, Yohanan Azarya'nın,
10Azarya Yohanan'ın oğluydu. –Süleyman'ın Yeruşalim'de yaptığı tapınakta kâhinlik eden oydu.–
11Amarya Azarya'nın, Ahituv Amarya'nın,
12Sadok Ahituv'un, Şallum Sadok'un,
13Hilkiya Şallum'un, Azarya Hilkiya'nın,
14Seraya Azarya'nın, Yehosadak Seraya'nın oğluydu.
15RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti.
16Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.
17Gerşon'un oğulları: Livni, Şimi.
18Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

19Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır:
20Gerşon'un soyu: Livni Gerşon'un, Yahat Livni'nin, Zimma Yahat'ın,
21Yoah Zimma'nın, İddo Yoah'ın, Zerah İddo'nun, Yeateray Zerah'ın oğluydu.
22Kehat'ın soyu: Amminadav Kehat'ın, Korah Amminadav'ın, Assir Korah'ın,
23Elkana Assir'in, Evyasaf Elkana'nın, Assir Evyasaf'ın,
24Tahat Assir'in, Uriel Tahat'ın, Uzziya Uriel'in, Şaul Uzziya'nın oğluydu.
25Elkana'nın öbür oğulları: Amasay, Ahimot.
26Elkana Ahimot'un, Sofay Elkana'nın, Nahat Sofay'ın,
27Eliav Nahat'ın, Yeroham Eliav'ın, Elkana Yeroham'ın, Samuel Elkana'nın oğluydu.
28Samuel'in oğulları: İlk oğlu Yoel, ikincisi Aviya.
29Merari'nin soyu: Mahli Merari'nin, Livni Mahli'nin, Şimi Livni'nin, Uzza Şimi'nin,
30Şima Uzza'nın, Hagiya Şima'nın, Asaya Hagiya'nın oğluydu.
31Antlaşma Sandığı RAB'bin Tapınağı'na taşındıktan sonra Davut'un orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır.
32Bunlar Süleyman Yeruşalim'de RAB'bin Tapınağı'nı kurana dek Buluşma Çadırı'nda ezgi okuyarak hizmet eder, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi.
33Oğullarıyla birlikte görev yapan kişiler şunlardır: Kehatoğulları'ndan: Ezgici Heman. Heman, İsrail oğlu Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah oğlu Evyasaf oğlu Assir oğlu Tahat oğlu Sefanya oğlu Azarya oğlu Yoel oğlu Elkana oğlu Amasay oğlu Mahat oğlu Elkana oğlu Suf oğlu Toah oğlu Eliel oğlu Yeroham oğlu Elkana oğlu Samuel oğlu Yoel'in oğluydu.
39Heman'ın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf. Asaf, Levi oğlu Gerşon oğlu Yahat oğlu Şimi oğlu Zimma oğlu Etan oğlu Adaya oğlu Zerah oğlu Etni oğlu Malkiya oğlu Baaseya oğlu Mikael oğlu Şima oğlu Berekya'nın oğluydu.
44Heman'ın solunda görev yapan kardeşleri Merarioğulları'ndan: Etan. Etan, Levi oğlu Merari oğlu Muşi oğlu Mahli oğlu Şemer oğlu Bani oğlu Amsi oğlu Hilkiya oğlu Amatsya oğlu Haşavya oğlu Malluk oğlu Avdi oğlu Kiyşi'nin oğluydu.
48Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrı'nın Tapınağı'nın bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar.

49Ancak, Tanrı kulu Musa'nın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar Harun'la oğullarıydı. En Kutsal Yer'de* yapılan hizmetlerden ve İsrailliler'in bağışlanması için sunulan kurbanlardan onlar sorumluydu.
50Harunoğulları şunlardır: Harun'un oğlu Elazar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua,
51onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya,
52onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahituv,
53onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimaas.
54İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harunoğulları'nın sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır:
55Yahuda topraklarındaki Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi.
56Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e verildi.
57Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Hilen, Devir, Aşan, Yutta, Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları Harunoğulları'na verildi.
60Benyamin oymağından da Givon, Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü.
61Geri kalan Kehatoğulları'na Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi.
62Gerşonoğulları'na boy sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başan'daki Manaşşe oymağından alınan on üç kent verildi.
63Merarioğulları'na boy sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun oymaklarından alınan on iki kent kurayla verildi.
64İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levililer'e verdiler.
65Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kurayla verildi.
66Kehat boyundan bazı ailelere Efrayim oymağından alınan kentler verildi.
67Efrayim dağlık bölgesinde sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Yokmoam, Beythoron, Ayalon, Gat-Rimmon ve bunların otlakları verildi.
70İsrailliler Manaşşe oymağının yarısından alınan Aner, Bilam ve bunların otlaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler.

71Aşağıdaki kentler Gerşonoğulları'na verildi: Manaşşe oymağının yarısına ait Başan'daki Golan, Aştarot ve bunların otlakları.
72İssakar oymağından Kedeş, Daverat, Ramot, Anem ve bunların otlakları.
74Aşer oymağından Maşal, Avdon, Hukok, Rehov ve bunların otlakları.
76Naftali oymağından Celile'deki Kedeş, Hammon, Kiryatayim ve bunların otlakları.
77Merarioğulları'na –geri kalan Levililer'e– aşağıdaki kentler verildi: Zevulun oymağından Rimmono, Tavor ve bunların otlakları.
78Ruben oymağından Eriha'nın ötesinde, Şeria Irmağı'nın doğusundaki kırda bulunan Beser, Yahsa, Kedemot, Mefaat ve bunların otlakları.
80Gad oymağından Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon, Yazer ve bunların otlakları.