Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.
2Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.
3Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
4Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;
5Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi;
6Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;
7Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;
8Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az;
9Ahima'az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan;
10Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo byggede i Jerusalem;
11Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;
12Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Sjallum;
13Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;
14Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak,
15Men Jozadak drog med, da HERREN lod Juda og Jerusalem føre i Landflygtighed af Nebukadnezar.
16Levis Sønner: Gerson*, Kehat og Merari. { *her og flere andre Steder har den hebr. Tekst: Gersom. }
17Navnene på Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim'i.
18Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.

19Meraris Sønner: Mali og Musji. Det er Levitternes Slægter efter deres Fædrenehuse.
20Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn Zimma,
21hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj.
22Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn Assir,
23hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir,
24hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn Sja'ul.
25Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot,
26hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu,
27hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham, hans Søn Elkana og hans Søn Samuel.
28Samuels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija.
29Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim'i, hans Søn Uzza,
30hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.
31Følgende er de, hvem David overdrog Sangen i HERRENS Hus, efter at Arken havde fået et Hvilested,
32og som gjorde Tjeneste foran Åbenbaringsteltets Bolig som Sangere, indtil Salomo byggede HERRENS Hus i Jerusalem; de udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet.
33De, som udførte denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af Kehatitterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel,
34en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Toa,
35en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af Amasaj,
36en Søn af Elkana, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af Zefanja,

37en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Kora,
38en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af Israel.
39Hans Broder* Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a, { *Embedsbroder. }
40en Søn af Mikael, en Søn af Ba'aseja, en Søn af Malkija,
41en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja,
42en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim'i,
43en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi.
44Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan, en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk,
45en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija,
46en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,
47en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af Levi.
48Deres Brød Levitterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds Hus's Bolig;
49men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre på Brændofferalteret og Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde påbudt.
50Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas, hans Søn Abisjua,
51hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja,
52hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub,
53hans Søn Zadok og hans Søn Ahima'az.
54Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Område var følgende: Arons Sønner af Kehatitternes Slægt - thi, for dem faldt Loddet først -

55gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker;
56men Byens Landområde og Landsbyer gav man Kaleb, Jefunnes Søn.
57Arons Sønner gav, man Tilflugtsbyen Hebron, Libna med Græsmarker, Jattir, Esjtemoa, med Græsmarker,
58Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker,
59Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker:
60Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.
61Kehats øvrige Sønner* tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme. { *dvs. Levitterne. Jos 21, 20 ff. }
62Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.
63Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.
64Så gav Israelitterne Levitterne Byerne med Græsmarker.
65De gav dem* ved Lodkastning af Judæernes, Simeonitternes og Benjaminitternes Stammer de ovenfor** nævnte Byer. { *dvs. Præsterne; se Jos. 21, 9-10. / **V. 54-60. }
66Kehatitternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af Efraims Stamme;
67man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med Græsmarker,
68Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker,
69Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker;
70af Manasses halve Stamme Aner* med Græsmarker og Jibleam med Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Kehatitters Slægter. { *se dog Jos. 21, 25-31. }
71Gersonitterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med Græsmarker;
72af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker,

73Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker;
74af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker,
75Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker;
76af Naftalis Stamme Kedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.
77De øvrige Levitter, Meraritterne, tilfaldt af Zebulons Stamme Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker;
78og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker,
79Kedemot med Græsmarker og Mefa'at med Græsmarker;
80af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med Græsmarker,
81Hesjbon med Græsmarker og Ja'zer med Græsmarker.