Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lawiyning oghulliri Gershon, Kohat we Merari.
2Kohatning oghli Amram, Izhar, Hébron we Uzziel idi.
3Amramning perzentliri Harun, Musa we Meryem idi. Harunning oghli Nadab, Abihu, Eliazar we Itamar idi.
4Eliazardin Finihas, Finihastin Abishua,
5Abishuadin Bukki, Bukkidin Uzzi,
6Uzzidin Zerahiya, Zerahiyadin Mérayot,
7Mérayottin Amariya, Amariyadin Axitub,
8Axitubtin Zadok, Zadoktin Aximaaz,
9Aximaazdin Azariya, Azariyadin Yohanan,
10Yohanandin Azariya (bu Azariya Yérusalémda Sulayman salghuzghan muqeddes öyde kahinliq xizmitide bolghan),
11Azariyadin Amariya, Amariyadin Axitub,
12Axitubtin Zadok, Zadoktin Shallum,
13Shallumdin Hilqiya, Hilqiyadin Azariya,
14Azariyadin Séraya, Sérayadin Yehozadak töreldi;
15Perwerdigar Néboqadnesarning wastisi bilen Yehudadikiler bilen Yérusalémdikilerni sürgün qilidighan chaghda, bu Yehozadakmu sürgün qilin'ghan.
16Lawiyning oghli Gershom, Kohat we Merari.
17Gershomning oghullirining ismi Libni we Shimey idi.
18Kohatning oghulliri Amram, Izhar, Hébron we Uzziel idi.

19Merarining oghulliri Mahli we Mushi idi. Bular Lawiylargha mensup herqaysi jemetler ichidiki aililer idi.
20Gershomning ewladliri töwendikiche: Gershomning oghli Libni, Libnining oghli Jahat, Jahatning oghli Zimmah,
21Zimmahning oghli Yoah, Yoahning oghli Iddo, Iddoning oghli Zerah, Zerahning oghli Yiyatiray idi.
22Gohatning ewladliri töwendikiche: Gohatning oghli Amminadab, Amminadabning oghli Korah, Korahning oghli Assir,
23Assirning oghli Elkanah, Elkanahning oghli Ébiasaf, Ébiasafning oghli Assir,
24Assirning oghli Tahat, Tahatning oghli Uriel, Urielning oghli Uzziya, Uzziyaning oghli Shaul idi.
25Elkanahning oghulliri Amasay we Aximot,
26Aximotning oghli Elkanah, Elkanahning oghli Zofay, Zofayning oghli Nahat,
27Nahatning oghli Éliab, Éliabning oghli Yeroham, Yerohamning oghli Elkanah idi.
28Samuilning oghulliri töwendikiche: tunji oghli Yoél, ikkinchi oghli Abiya idi.
29Merarining ewladliri töwendikiche: Merarining oghli Mahli, Mahlining oghli Libni, Libnining oghli Shimey, Shimeyning oghli Uzza,
30Uzzaning oghli Shimiya, Shimiyaning oghli Haggiya, Haggiyaning oghli Asaya idi.
31Dawut ehde sanduqi obdan orunlashturulghandin kéyin Perwerdigarning öyide neghmichilik ishlirigha mesul bolushqa töwendiki kishilerni qoydi.
32Ular taki Sulayman Yérusalémda Perwerdigarning öyini yasatqan'gha qeder, «jamaet chédiri»ning aldida küy éytish xizmitini ötep keldi. Ular wezipisini belgilen'gen tertipi bilen ötigenidi.
33Töwendikiler wezipe ötigen ademler we ularning ewladliri: — Kohatning ewladliri ichide: — neghmichi Héman bar idi. Héman Yoélning oghli, Yoél Samuilning oghli idi.
34Samuil Elkanahning oghli, Elkanah Yerohamning oghli, Yeroham Eliyelning oghli, Eliyel Toahning oghli,
35Toah Zufning oghli, Zuf Elkanahning oghli, Elkanah Mahatning oghli, Mahat Amasayning oghli,
36Amasay Elkanahning oghli, Elkanah Yoélning oghli, Yoél Azariyaning oghli, Azariya Zefaniyaning oghli,

37Zefaniya Tahatning oghli, Tahat Assirning oghli, Assir Ébiasafning oghli, Ébiasaf Korahning oghli,
38Korah Izharning oghli, Izhar Kohatning oghli, Kohat Lawiyning oghli, Lawiy Israilning oghli idi.
39Hémanning ong teripide xizmette turghan qérindishi Asaf idi. Asaf bolsa Berekiyaning oghli, Berekiya Shimiyaning oghli,
40Shimiya Mikailning oghli, Mikail Baasiyaning oghli, Baasiya Malkiyaning oghli,
41Malkiya Étnining oghli, Étni Zerahning oghli, Zerah Adayaning oghli,
42Adaya Étanning oghli, Étan Zimmahning oghli, Zimmah Shimeyning oghli,
43Shimey Jahatning oghli, Jahat Gershomning oghli, Gershom Lawiyning oghli idi.
44Héman bilen Asafning sol teripide xizmette turghan qérindashliri Merarining ewladliridin Étanlar idi. Étan bolsa Kishining oghli idi, Kishi Abdining oghli, Abdi Malluqning oghli,
45Malluq Hashabiyaning oghli, Hashabiya Amaziyaning oghli, Amaziya Hilqiyaning oghli,
46Hilqiya Amzining oghli, Amzi Banining oghli, Bani Shémerning oghli,
47Shémer Mahlining oghli, Mahli Mushining oghli, Mushi Merarining oghli, Merari Lawiyning oghli idi.
48Ularning qalghan Lawiy qérindashliri bolsa hemmisi Xudaning öyi, yeni ibadet chédiridiki bashqa xizmetlerni béjirishke atalghanidi.
49Harun we uning ewladliri bolsa Xudaning xizmetkari Musaning tapilighinidek köydürme qurbanliq sunulidighan qurban'gahta qurbanliqlar sunup, xushbuygahda xushbuy yéqip, muqeddesgahdiki barliq xizmetlerni ada qilatti, shundaqla Israillar üchün kechürüm-kafaret ishlirini qilatti.
50Harunning ewladliri töwendikiche: Harunning oghli Eliazar, Eliazarning oghli Finihas, Finihasning oghli Abishuya,
51Abishuyaning oghli Bukki, Bukkining oghli Uzzi, Uzzining oghli Zerahiya,
52Zerahiyaning oghli Mérayot, Mérayotning oghli Amariya, Amariyaning oghli Axitub,
53Axitubning oghli Zadok, Zadokning oghli Aximaaz idi.
54Töwendikiler Harunning ewladlirining öz zémini ichide makan tutup olturghan yerliri: — Kohat jemetining yerliri bolsa (mushu yerler chek tashlash arqiliq ulargha teqsim qilin'ghan): —

55Yehuda zéminidiki Hébron we Hébronning töt etrapidiki étizliqliri ulargha teqsim qilin'ghan
56(lékin bu sheherning etrapidiki otluqlar we sheherge qarashliq yéza-kentler bolsa Yefunnehning oghli Kalebke bérildi).
57Harunning ewladlirigha «panahliq shehiri» Hébron bérildi; buningdin bashqa Libnah bilen uninggha tewe étizliqlar, Yattir, Éshtémoa we uninggha tewe étizliqlar,
58Hilen we uninggha tewe étizliqlar, Debir we uninggha tewe étizliqlar,
59Ashan we uninggha tewe étizliqlar, Beyt-Shemesh we uninggha tewe étizliqlarmu teqsim qilin'ghan;
60Yene Binyamin qebilisidiki zémindin Géba we uninggha tewe étizliqlar, Allemet we uninggha tewe étizliqlar, Anatot we uninggha tewe étizliqlar bölüp bérilgen. Ular jemetliri boyiche érishken sheher jemiy on üch boldi.
61Kohatning bashqa ewladlirigha bolsa tashlan'ghan chekke chiqqini boyiche, Manasseh yérim qebilisining zéminidin on sheher bölüp bérildi.
62Gershomning ewladlirigha, jemetige qarap, Issakar qebilisi, Ashir qebilisi, Naftali qebilisi we Bashan yurtidiki Manasseh yérim qebilisining zéminidin on üch sheher bölüp bérildi.
63Merarining ewladlirigha, jemetige qarap, tashlan'ghan chekke chiqqini boyiche, Ruben qebilisi, Gad qebilisi we Zebulun qebilisidin on ikki sheher bölüp bérildi.
64Israillar shundaq qilip bu sheherlerni we ulargha tewe étizliqlarning hemmisini Lawiylargha bölüp berdi.
65Ular tashlan'ghan chekke chiqqini boyiche, yene yuqirida nami atalghan sheherlerni Yehuda qebilisidin, Shiméon qebilisidin we Binyamin qebilisidin élip ulargha berdi.
66Kohatning ewladliridin bolghan bezi jemetlerge Efraim qebilisining zémini tewesidiki sheherlerdin bölüp bérilgenlirimu boldi.
67Israillar ulargha yene ikki «panahliq shehiri», yeni Efraim taghliqigha jaylashqan Shekem we uninggha tewe étizliqlarni we Gezer we uninggha tewe étizliqlarni berdi;
68Yene Yokmiyam we uninggha tewe étizliqlarni, Beyt-Horon we uninggha tewe étizliqlarni,
69Ayjalon we uninggha tewe étizliqlarni, Gat-Rimmon we uninggha tewe étizliqlarni ulargha berdi.
70Israillar yene Manasseh yérim qebilisidin Anér we uninggha tewe étizliqlarni, Biléam we uninggha tewe étizliqlarni Kohatning qalghan jemetlirige berdi.
71Gershomning ewladlirigha Manasseh yérim qebilisidiki jemetlerning zéminidin Bashandiki Golan we Golan'gha tewe étizliqlar, Ashtarot we uninggha tewe étizliqlar bérildi;
72Issakar qebilisidin Kedesh we uninggha tewe étizliqlar, Dabirat we uninggha tewe étizliqlar,

73Ramot we uninggha tewe étizliqlar, Anem we uninggha tewe étizliqlar bérildi;
74Ashir qebilisidin ulargha Mashal we uninggha tewe étizliqlar, Abdon we uninggha tewe étizliqlar,
75Xukok we uninggha tewe étizliqlar, Rehob we uninggha tewe étizliqlar bérildi;
76Naftali qebilisidin Galiliyediki Kedesh we uninggha tewe étizliqlar, Hammon we uninggha tewe étizliqlar, Kiriatayim we uninggha tewe étizliqlarmu bérildi.
77Merarining qalghan ewladlirigha bolsa Zebulun qebilisidin Rimmono we uninggha tewe étizliqlar, Tabor we uninggha tewe étizliqlar bérildi;
78Yene Ruben qebilisiningkidin, Iordan deryasining u teripidin, Yérixoning sherqiy udulidiki, yeni Iordan deryasining künchiqish boyidiki yerlerdin chöldiki Bezer we uninggha tewe étizliqlar, Yahzah we uninggha tewe étizliqlar,
79Kedemot we uninggha tewe étizliqlar, Méfaat we uninggha tewe étizliqlar bérildi;
80Gad qebilisidinmu bolsa ulargha Giléadtiki Ramot we uninggha tewe étizliqlar, Mahanaim we uninggha tewe étizliqlar,
81Heshbon we uninggha tewe étizliqlar, Yaazer we uninggha tewe étizliqlar bérildi.