Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɑfiiti pǝyɑlɑɑ mpɑ ɩ lʋlɑ Hepǝlɔŋ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩ ɑlʋ Sisilee tʋ Ahinowɑm pǝyɑlʋ Amǝnɔŋ kɛlɛ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ. Amǝnɔŋ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ ɑlʋ Kɑmɛɛlɩ tʋ Apihɑyili pǝyɑlʋ Tɑniyɛɛlɩ.
2Tooso nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ, Kesuu tɛtʋ wulɑʋ Tɑlǝmɑyi pɛɛlɔ pǝyɑɣɑ Apǝsɑlɔm. Liɣiti nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Hɑkii tɛtʋ tʋ pǝyɑlʋ Atoniyɑ.
3Kɑkpɑsɩ nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Apitɑlɩ pǝyɑlʋ Sefɑtiyɑ. Nɑɑtoso nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Ɩkǝlɑ pǝyɑlʋ Ɩtǝleyɑm.
4Pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Hepǝlɔŋ tɔɣɔ ɩ lʋlɑ-wɛ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso.
5Ɩ lʋlɑ tǝnɑɣɑ piyɑ tɔtɔ. Ɩ ɑlʋ Pɑsepɑ Amiyɛlɩ pɛɛlɔ nɑ́ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ liɣiti. Pɛlɛɣɛlɛ Simɑ, nɑ Sopɑpɩ, nɑ Nɑtɑŋ, nɑ Sɑlʋmɔŋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lʋlɑ piyɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ tɔtɔ. Pɛlɛɣɛlɛ Ɩpɑɑ, nɑ Ɩlisuwɑ, nɑ Ɩlipelɛtɩ, nɑ Nokɑ, nɑ Nefɛkɩ, nɑ Yɑfiyɑ, nɑ Ɩlisɑmɑ, nɑ Ɩliyɑtɑ, nɑ Ɩlifelɛtɩ.
9Pǝlɛ pǝ pɑɑsi ɩ ɑlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ tɔtɔ, nɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ pɑ yɑɑ kɛlɛ sɩ Tɑmɑɑ.
10Sɑlʋmɔŋ kʋlʋlɑɑ siɣisiɣi kɛlɛ Lʋpʋwɑm, nɑ Apiyɑ, nɑ Asɑ, nɑ Sosɑfɑtɩ.
11Nɑ Solɑm, nɑ Ahɑsiyɑ, nɑ Sowɑsɩ,
12nɑ Amɑsiyɑ, nɑ Asɑliyɑ, nɑ Yotɑm.
13Nɑ Ahɑsɩ, nɑ Ɩsekiyɑsɩ, nɑ Mɑnɑsee,
14nɑ Amɔŋ, nɑ Sosiyɑsɩ.
15Sosiyɑsɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Yohɑnɑŋ, nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Sowɑkim, tooso nyǝŋ ntɛ́ Setesiyɑsɩ, nɑ liɣiti nyǝŋ ntɛ́ Sɑlum.
16Sowɑkim pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yekoniyɑ nɑ Setesiyɑsɩ.
17Yekoniyɑ wei Pɑpiloni nyǝ́mɑ kuuwɑ tɔ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Seyɑtiyɛlɩ,
18nɑ Mɑlǝkilɑm, nɑ Petɑyɑ, nɑ Senɑsɑɑ, nɑ Yekɑmiyɑ, nɑ Hosɑmɑ, nɑ Netɑpiyɑ.
19Petɑyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Solopɑpɛɛlɩ nɑ Simeyi. Solopɑpɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑlɛɣɛ. Mesulɑm, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ, pɑ yɑɑ kɛlɛ sɩ Selomitɩ.
20Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ piyɑ kɑkpɑsɩ tɔtɔ. Hɑsupɑ, nɑ Ohɛlɩ, nɑ Pelekiyɑ, nɑ Hɑsɑtiyɑ, nɑ Yusɑpu-Hesɛtɩ.

21Hɑnɑniyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pelɑtiyɑ, nɑ Yesɑyɑ nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Lefɑyɑ, nɑ Alǝnɑŋ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Sekɑniyɑ, pɑ pǝyɑlɑɑ.
22Piyɑ nɑɑtoso kɛ Sekɑniyɑ nɑ́ lʋlɑɑ, mpɛɣɛlɛ Semɑyɑ, nɑ Hɑtusi, nɑ Ɩkɑɑlɩ, nɑ Pɑliyɑ, nɑ Neyɑliyɑ, nɑ Sɑfɑtɩ.
23Neyɑliyɑ nɑ́ lʋlɑ piyɑ tooso, Ɩliyohenɑyi, nɑ Hisikiyɑ, nɑ Asǝlikɑm.
24Ɩliyohenɑyi nɑ́ lʋlɑ piyɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Hotɑfiyɑ, nɑ Ɩliyɑsipɩ, nɑ Pelɑyɑ, nɑ Akupi, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Telɑyɑ, nɑ Anɑni.