Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tiii wulɑʋ Hilɑm kʋsɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ polo Tɑfiiti kɛ sɛɛʋ, nɑ ɩ́ hɑnɑ-ɩ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ pɛɛ sɑɑkǝlɑɑ, nɑ kɑɑfǝntɑnɑɑ, sɩ pɑ́ ŋmɑ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ.
2Ɩlɛnɑ Tɑfiiti cɛkǝnɑ sɩ Tɑcɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kpɑnɑ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ. Nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ toŋ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ kɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ tɔɔ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑɣɑ ɑlɑɑ lɛlɑɑ kɛ Yosɑlɛm nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpiyɑ nɑ ɑlʋpiyɑ.
4Hɑlɩ ɩ pǝyɑlɑɑ mpɑ ɩ lʋlɑ tǝnɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ: Sɑmʋwɑ, nɑ Sopɑpɩ, nɑ Nɑtɑŋ, nɑ Sɑlʋmɔŋ,
5nɑ Ɩpɑɑ, nɑ Ɩlisuwɑ, nɑ Ɩlǝpelɛtɩ,
6nɑ Nokɑ, nɑ Nefɛkɩ, nɑ Yɑfiyɑ,
7nɑ Ɩlǝsɑmɑ, nɑ Peeliyɑtɑ, nɑ Ɩlǝfelɛtɩ.
8Filiisi nyǝ́mɑ nɩɩwɑ sɩ Tɑfiiti tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ polo-ɩ yoonɑʋ. Tɑfiiti nɑ́ nɩ́ɩ́ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ sǝŋ-wɛ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ wɑtɑ Lefɑyi nyǝ́mɑ tɛtɛkǝlɛ.
10Ɩlɛnɑ Tɑfiiti pɔɔsɩ Ɩsɔ sɩ: Mɑ́ polo mɑ́ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ? N kɑ́ tʋ-wɛɣɛ mɑ niŋ tɑɑ? Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Polo nɑ ń yoonɑ-wɛ. Mɑɑ tʋ-wɛɣɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ tuusɑɑ nɑ pɑ́ tɑlɑ Pɑɑlɩ-Pelɑsim. Tǝnɑɣɑ Tɑfiiti kʋ-wɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ hɛɛ mɑ kolontunɑɑ tɑɑ kɛ́ ɩkpɑtɛ nɑ mɑ niŋ. Ɩsɩɩ lɔɔʋ fɑkʋɣʋ hɑpǝlɛ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ hɑ tǝnɛ ɩnǝɣɩ hǝtɛ sɩ: Pɑɑlɩ-Pelɑsim. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ ɑkpɑɑ hɛɛlʋ, nɑ pɑ tɛ tɑɑ.
12Filiisi nyǝ́mɑ seekɑɣɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ yele pɑ lɛɛsǝŋ kʋlɑlɑɑŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ pɑ́ sɔ lɛɛsǝŋ kʋlɑlɑɑŋ ɩnǝɣɩ kɔkɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ tɑɣɑnɑ Lefɑyi tɛtɛkǝlɛ kɛ wɑ́tʋ́ɣʋ́.
14Ntɛnɑ Tɑfiiti tɑsɑ Tɑcɑɑ kɛ yɔɣɔtǝnɑʋ, nɑ Ɩsɔ cɔ-ɩ sɩ: Tɑɑ polo pɑ tɔɔ nɑ pɑ wɑɑlɩ tɔɔ. Amɑ cɛ-wɛ nɑ ń kpǝtǝnɑ-wɛɣɛ tɩɩŋ tɑɑlɛ hɔtʋɣʋ nɔɣɔ.
15Ye n nɩɩwɑ yǝlɑɑ nɔɔhɛɛ kɛ tɩɩŋ nyɔɔŋ tɑɑ, ɩlɛ n tii pɑ tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ. Mpi tɔ, wɑɑtʋ ɩnǝɣǝlɛ mɑ kɔmɑ sɩ mɑ yookinɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ.
16Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti lɑpɑ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ heeluɣu-ɩ tɔ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Kɑpɑwɔŋ tɔ, hɑlǝnɑ Kesɛɛ.
17Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ Tɑfiiti hǝtɛ yɑɑwɑ tɛtʋnɑɑ tǝnɑ tɑɑ, nɑ Tɑcɑɑ yele nɑ piitimnɑɑ tǝnɑ nyɑŋnɑ-ɩ.