Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sɑtɑnɩ mɑɣɑsɑɑ sɩ ɩ tʋɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ wɑhɑlɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tusi Tɑfiiti sɩ ɩ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
2Ntɛnɑ Tɑfiiti tɔ Sowɑpɩ nɑ yoou nyʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ sɩ: Ɩ́ polo ɩ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ yǝlɑɑ, nɑ mɑ́ nyɩ pɑ nyʋɣʋ.
3Ntɛnɑ Sowɑpɩ cɔ-ɩ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ, Ɩsɔ ɩ́ lɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ huki tɔm nɩɩnʋwɑ (100). Sɑŋɑ ɩsǝntɔ pɑ tǝnɑ pɑ kɛ́ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ kɛ́. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n cɑɑ sɩ ń nyɩ pɑ nyʋɣʋ, nɑ ń sʋsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ?
4Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ ɩ́ kɑlɑ kɛ ɩ́ kɑlɑ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ nɑ́ɑ́ cɔɔ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ nɑ ɩ́ kɑlɑ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.
5Nɑ ɩ́ heeli wulɑʋ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ wɛ iyisi iyɑɣɑ kɛ tɔm iyɑɣɑ, nɑ iyisi nɩɩnʋwɑ (1100000) nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ iyisi nɑsǝlɛ nɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (470000).
6Sowɑpɩ lɑŋlɛ kɑ wɑkǝlǝnɑ wulɑʋ tɔm ntǝɣɩ. Ɩlɛ ɩ tɑ kɑlɑ Lefii nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yɑɑsi ɩnɩ ɩ tɑ mɑɣɑ Ɩsɔ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ hɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ŋkpɑŋʋɣʋ.
8Ntɛnɑ Tɑfiiti sǝlǝmɩ Ɩsɔ sɩ: Tɑcɑɑ, mɑ lɑpɑ mpʋ tɔ, mɑ wɑkǝlɑɑ kɛ́. Ɩlɛ wii-m mɑ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ. Mɑ lɑpɑ kʋmɛlɛntʋ kɛ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Tɑfiiti lɑɣɑtʋ tɑsǝlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Kɑtɩ sɩ:
10Polo ń heeli Tɑfiiti sɩ mɑ sɩɩ wɑhɑlɑnɑɑ tooso sɩ ɩ́ lǝsɩ pɑ tɑɑ kʋlʋm nɑ mɑ́ kɔnɑ-ɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑtɩ polɑ Tɑfiiti kiŋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ sɩ weɣe n lǝsǝɣɩ?
12Nyɔɣɔsɩ ɩ́ lɩɩ pɩɩsɩ tooso? Yɑɑ ń se nyɑ́ kolontunɑɑ kɛ ɩsɔtʋnɑɑ tooso? Yɑɑ Ɩsɔ ɩ́ tili ɩsɔtɑɑ tillu nɑ ɩ́ pǝlɩ yʋlʋkʋsǝkʋ kɛ kʋyɛɛŋ tooso kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ? Mɑɣɑsɩ nyɑ́ tɑɑ nɑ ń cɔ nɑ mɑ́ heeli wei ɩ tilɑ-m tɔ.
13Ntɛnɑ Tɑfiiti cɔ-ɩ sɩ: Mɑ lɑŋlɛ pǝsɑɑ kɛ́. Pǝ kǝlɑ-m teu sɩ mɑ́ pɛtɩ mɑ tǝɣɩ Tɑcɑɑ niŋ tɑɑ. Sɑnɑ ɩnɩ ɩ́ hɔ tɑ́ ŋkpɑŋŋ nɑ mpi yʋlʋ kɑ́ hɔmɩ-ɩ tɔ. Mpi tɔ, ɩ pǝtɔɔtǝlɛ tɔɔwɑɣɑ.
14Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kɔnɑ yʋlʋkʋsǝkʋ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ yǝlɑɑ iyisi nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (70000).
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tilɑ ɩsɔtɑɑ tillu wei ɩ kʋɣɩ tɔɣɔ Yosɑlɛm. Ɩsɔtɑɑ tillu tɑlɑɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ́ niki kʋɣʋ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ lɑɣɑsɩ hʋwɛɛ nɑ ɩ́ sǝŋsɩ-ɩ sɩ: Yele mpʋ pǝ mɑɣɑnɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩlɛ, ɩsɔtɑɑ tillu wɛ Yepusi tʋ Olǝnɑŋ tɔɣɔnɑɣɑ tǝmɑtɛ ntɛ́.
16Tɑfiiti kʋsɑ ɩsɛ, ɩlɛnɑ ɩ nɑ́ ɩsɔtɑɑ tillu kɛ ɑtɛ ɑtɛ nɑ ɩ́ kpɛlǝsǝɣɩ ɩ lɑɣɑtɛ nɑ Yosɑlɛm tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ nɑ sɔsɑɑ mpɑ pɑɑ suu lǝyɑɣɑ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ tɔ pɑ hotɑ pɑ ɩsɛntɔɔ.
17Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Hɑɩ, mɑ wɑkǝlǝnɑ. Mpi tɔ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ sɩ pɑ́ kɑlɑ kʋkɑlʋɣʋ. Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ lɑ tɑɑlɩ nɔɣɔlʋ. Mpʋ tɔ, pɩɩ wɛɛ sɩ mɑ́ nɑ mɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɑ́ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ ɩ́ tʋ niŋ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu heelɑ Kɑtɩ sɩ: Heeli Tɑfiiti sɩ polo timpi Olǝnɑŋ mɑkɩ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ tɔ nɑ ń ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ.

19Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɛɛ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ heeluɣu Kɑtɩ sɩ ɩ́ heeli-ɩ tɔ.
20Olǝnɑŋ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ liɣiti pɑɑ wɛnnɑ tǝnɑ, nɑ pɑ́ mɑkɩ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ nɑ́ ɩsɔtɑɑ tillu ɩlɛnɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ ŋmɛlɩ.
21Tɑfiiti tɑlɑ tǝnɑ nɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɩɩ kɑtɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ.
22Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɔmɩ-ɩ sɩ: Pɛɛtǝnɑ-m nyɑ́ kɑtɑɣɑ nɑ mɑ́ fɛlɩ-ŋ nɑ mɑ́ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ yʋlʋkʋsǝkʋ kʋnɛ kʋ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
23Ntɛnɑ Olǝnɑŋ sɩ: Hɑɩ, tɑcɑɑ, kpɑɣɑ nɑ ń lɑnɑ mpi n cɑɑkɩ tɔ. Mɑ kɛɛkɛ kɛlɛ nɑ pǝ nɑɑŋ, fɑɣɑ kɛɛkɛ nɑ ń lɑ kɔtɑɣɑ tɑɑsɩ. Kpɑɣɑ nɑɑŋ nɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ń lɑ kɔtɑɣɑ. Mɑ hɑ-ŋ pǝ tǝnɑ.
24Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ sɩ: Aɑɩ yoo, mɑ cɑɑ mɑ fɛlɩ-ŋ pǝ liɣitee kɛ́, tɑɑ hɑ-m. Mɑɑ cɑɑ sɩ mɑ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ kɛ nyɑ́ nyǝm, yɑɑ pʋlʋ mpi pǝ tɔɔ mɑ tɑ wɩɩ tɔ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti fɛlɑ Olǝnɑŋ kɛ wʋlɑ nyǝɣǝtʋ nɑsǝtoso (600) kɛ kɑtɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔɔ.
26Ɩlɛnɑ Tɑfiiti ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ lonte ntɛ́ tǝ tɑɑ. Nɑ ɩ́ lɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝnsɩ. Nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ Ɩsɔ tisi kɔkɔ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ ɩ kɔtɑsɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ ɩsɔtɑɑ tillu sɩ: Mǝŋnɑ nyɑ́ lɑɣɑtɛ kɛ tǝ suɣute tɑɑ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ mʋwɑ ɩ sǝlǝmʋɣʋ kɛ Yepusi tʋ Olǝnɑŋ kɑtɑɣɑ tɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti lɑkɩ tǝnɑɣɑ kɔtɑsɩ.
29Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ Ɩsɔ cokǝle nte Moisi kɑ lɑpɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ nɑ pǝ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ pɩɩ wɛ Kɑpɑwɔŋ tǝkɔtǝlɛ kɛ́.
30Amɑ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu lɑɣɑtɛ tɔm kɑ kpɑwɑ Tɑfiiti kɛ sɔɣɔntʋ. Ɩlɛ ɩ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ tɑlɑ tǝnɑ sɩ ɩ sɛɛkɩ-ɩ.