Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ kpekɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, pɑ kpɑ Asɑfɩ, nɑ Hemɑŋ, nɑ Yetutuŋ, pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ mpɑɑ sɩ, pɑ́ yoo Ɩsɔ Tɔm yontu nɑ sɑŋkʋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ, nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ. Tǝmlɛ ńtɛ́ tǝ lɑtɑɑ hǝlɑ ntɛ́:
2Asɑfɩ wei ɩ yookɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm yontu ɩsɩɩ wulɑʋ kɑ heeluɣu-ɩ tɔ. Ɩnɩ ɩ pɑɑsɑɣɑnɑ ɩ pǝyɑlɑɑ Sɑkuu, nɑ Yosɛɛfʋ, nɑ Netɑniyɑ, nɑ Asɑlelɑ.
3Yetutuŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ketɑliyɑ, nɑ Seli, nɑ Yesɑyɑ, nɑ Simeyi, nɑ Hɑsɑpiyɑ, nɑ Mɑtitiyɑ. Pɑ nɑɑtoso ɩnɩ, pɑ cɑɑ wei ɩ yookɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm nɑ sɑŋkʋ nɑ ɩ sɑŋɩ-ɩ tɔ, ɩnɩ ɩ pɑɑsɑɣɑnɑ-wɛ.
4Hemɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pukiyɑ, nɑ Mɑtɑniyɑ, nɑ Usiyɛlɩ, nɑ Sepuwɛlɩ, nɑ Yelimɔtɩ, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ Hɑnɑni, nɑ Ɩliyɑtɑ, Kitɑliti, nɑ Lomɑmeti-Ɩsɛɛ, nɑ Yosepekɑsɑ, nɑ Mɑloti, nɑ Hotii, nɑ Mɑhɑsiyɔtɩ.
5Hemɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ, nɑ ɩnɩ ɩ kɑ kɛnɑ wulɑʋ nɑlʋ nɑ ɩ tɛlǝsǝɣɩ-ɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Apɑlʋpiyɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nɑ ɑlʋpiyɑ liɣiti kɛ Ɩsɔ hɑwɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ pǝ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ.
6Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ mpɛ ɩnɩ pɑ cɑɑnɑɑ Asɑfɩ, nɑ Yetutuŋ, nɑ Hemɑŋ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ-wɛ, nɑ pɑ́ yooki yontu nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ, nɑ sɑŋkʋnɑɑ, ɩsɩɩ wulɑʋ kɑ sɩɩʋ tɔ.
7Yonyoolɑɑ sɔsɑɑ mpɛ nɑ pɑ kpekǝle tɑɑ nyǝ́mɑ, mpɑ pɑɑ hʋlɑ Tɑcɑɑ sɑm yontu kɛ mpʋ tɔ, pɑɑ wɛ yǝlɑɑ pǝlefɛɩ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ (288) kɛ́.
8Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ kpɑ pɑ tǝnɑ. Pɑ tɑ fɑɣɑ ɩfepiyɑ, nɑ ɑkpɑtǝlɑɑ, yɑɑ yonyoolɑɑ nyǝntɑɑ nɑ kpɛlǝmǝlɑɑ.
9Kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pɑ́ kpɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ: 1. Asɑfɩ pǝyɑlʋ Yosɛɛfʋ 2. Ketɑliyɑ 3. Sɑkuu 4. Ɩsǝli 5. Netɑniyɑ 6. Pukiyɑ 7. Yesɑlelɑ 8. Yesɑyɑ 9. Mɑtɑniyɑ 10. Simeyi 11. Asɑlɛlɩ 12. Hɑsɑpiyɑ 13. Supɑyɛlɩ 14. Mɑtitiyɑ 15. Yelemɔtɩ 16. Hɑnɑniyɑ 17. Yosepekɑsɑ 18. Hɑnɑni 19. Mɑloti 20. Ɩliyɑtɑ 21. Hotii 22. Kitɑliti 23. Mɑhɑsiyɔtɩ 24. Lomɑmeti-Ɩsɛɛ Pɑɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ wei nɑ ɩ kpekǝle nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ wɛ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛ́.