Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Bɑndun Gɑri I

Bɑndun Gɑri I 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lefiwɑ u Gɛɛsɔni kɑ Kehɑti kɑ Mɛrɑri mɑrɑ.
2Ye Gɛɛsɔni u seewɑ, mɑ u Libini kɑ Simɛi mɑrɑ.
3Be bɑ sɑ̃ɑ Kehɑtin bibu, berɑ Amurɑmu, kɑ Yisehɑri, kɑ Heboroni, kɑ Usiɛli.
4Be bɑ mɑɑ sɑ̃ɑ Mɛrɑrin bibu, berɑ Mɑkili kɑ Musi. Beni kpurowɑ bɑ kuɑ wirugibu Lefin bwese kɛri sɔɔ.
5Mɑ Gɛɛsɔni u seewɑ u Libini mɑrɑ. Mɑ Libini u seewɑ u Yɑsɑti mɑrɑ. Mɑ Yɑsɑti u seewɑ u Simmɑ mɑrɑ.
6Mɑ Simmɑ u seewɑ u Yoɑsi mɑrɑ. Mɑ Yoɑsi u seewɑ u Ido mɑrɑ. Mɑ Ido u seewɑ u Serɑki mɑrɑ. Mɑ Serɑki u seewɑ u Yɑtɑrɑi mɑrɑ.
7Kehɑtibɑ sɔɔ, Kehɑti u seewɑ u Aminɑdɑbu mɑrɑ. Mɑ Aminɑdɑbu u seewɑ u Kore mɑrɑ. Mɑ Kore u seewɑ u Asiri mɑrɑ.
8Mɑ Asiri u seewɑ u Ɛlikɑnɑ mɑrɑ. Mɑ Ɛlikɑnɑ u seewɑ u Abiɑsɑfu mɑrɑ. Mɑ Abiɑsɑfu u seewɑ u Asiri mɑrɑ.
9Mɑ Asiri u seewɑ u Tɑhɑti mɑrɑ. Mɑ Tɑhɑti u seewɑ u Uriɛli mɑrɑ. Mɑ Uriɛli u seewɑ u Osiɑsi mɑrɑ. Mɑ Osiɑsi u seewɑ u Sɔɔlu mɑrɑ.
10Be bɑ sɑ̃ɑ Ɛlikɑnɑn bibu gɑbu, berɑ Amɑsɑi kɑ Akimɔti.
11Ahimɔtin bweseru sɔɔ, Akimɔti u seewɑ u Ɛlikɑnɑ mɑrɑ. Mɑ Ɛlikɑnɑ u seewɑ u Sofɑi mɑrɑ. Mɑ Sofɑi u seewɑ u Nɑhɑti mɑrɑ.
12Mɑ Nɑhɑti u seewɑ u Eliɑbu mɑrɑ. Mɑ Eliɑbu u seewɑ u Yeroɑmu mɑrɑ. Mɑ Yeroɑmu u seewɑ u Ɛlikɑnɑ goo mɑrɑ.
13Sɑmuɛlin bibɑ mɑɑ sɑ̃ɑ Yoɛli kɑ Abiyɑ.
14Mɛrɑrin bwese kɛrɑ sɔɔ, Mɛrɑri u seewɑ u Mɑkili mɑrɑ. Mɑ Mɑkili u seewɑ u Libini mɑrɑ. Mɑ Libini u seewɑ u Simɛi mɑrɑ. Mɑ Simɛi u seewɑ u Usɑ mɑrɑ.
15Mɑ Usɑ u seewɑ u Simɛɑ mɑrɑ. Mɑ Simɛɑ u seewɑ u Hɑgiyɑ mɑrɑ. Mɑ Hɑgiyɑ u seewɑ u Asɑyɑ mɑrɑ.
16Sɑnɑm mɛ bɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkororu yii yeru wɑɑwɑ, sɑnɑm mɛyɑ Dɑfidi u Lefi ben gɑbu kuɑ wom kowobun wirugibu Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
17Berɑ bɑ rɑ wom kowobu kpɑre Yinni Gusunɔn kuu bekurugirun wuswɑɑɔ sere Sɑlomɔɔ u rɑ kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru bɑnɑ Yerusɑlɛmuɔ. Bɑ ben sɔmburu kuɑwɑ dee dee nge mɛ bɑ bu ten woodɑ wɛ̃.
18Be bɑ kuɑ wom kowobun wirugibu kɑ ben bibun bweseru wee. Kehɑtin bweseru sɔɔ, Hemɑniwɑ u sɑ̃ɑ wom kowobun wirugii. Win sikɑdobɑrɑ Yoɛli kɑ Sɑmuɛli,

19kɑ Ɛlikɑnɑ, kɑ Yeroɑmu, kɑ Eliɛli, kɑ Toɑ,
20kɑ Sufu, kɑ Ɛlikɑnɑ, kɑ Mɑhɑti, kɑ Amɑsɑi,
21kɑ mɑɑ Ɛlikɑnɑ goo, kɑ Yoɛli goo kɑ Asɑriɑ, kɑ Sofoni,
22kɑ Tɑhɑti, kɑ Asiri, kɑ Abiɑsɑfu, kɑ Kore,
23kɑ Yisehɑri, kɑ Kehɑti, kɑ Lefi, kɑ Isireli.
24Asɑfu u mɑɑ sɑ̃ɑwɑ wom kowobun wirugii turo. Wiyɑ u rɑ n wɑ̃ɑ Hemɑnin nɔm geuɔ u n nùn somimɔ. Win sikɑdobɑrɑ Berekiɑ, kɑ Simɛɑ,
25kɑ Mikɑɛli, kɑ Bɑɑseyɑ, kɑ Mɑɑkiyɑ,
26kɑ Etini, kɑ Serɑki, kɑ Adɑyɑ,
27kɑ Etɑni, kɑ Simmɑ, kɑ Simɛi,
28kɑ Yɑsɑti, kɑ Gɛɛsɔni, kɑ Lefi.
29Mɛrɑrin bweseru sɔɔ, be bɑ rɑ womusu ko, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ Hemɑnin nɔm dwɑru giɑ. Ben wirugiiwɑ Etɑni. Etɑni win sikɑdobɑrɑ Kisi, kɑ Abudi, kɑ Mɑluku,
30kɑ Hɑsɑbiɑ, kɑ Amɑsiɑ, kɑ Hilikiyɑ,
31kɑ Amusi, kɑ Sɑni, kɑ Semɛɛ,
32kɑ Mɑkili, kɑ Musi, kɑ Mɛrɑri, kɑ Lefi.
33Ben mɛro bisi be bɑ tie, berɑ bɑ rɑ sɔmɑ ko ye yɑ wɑ̃ɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ kpuro.
34Aroni kɑ win bibun bweserɑ bɑ rɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu ko yɑ̃ku yeru wɔllɔ kpɑ bu mɑɑ turɑre dɔ̃ɔ doke mi. Berɑ bɑ rɑ sɔmɑ kpuro ko dii te tɑ dɛɛre gem gem sɔɔ kpɑ bu torɑrun yɑ̃kunu ko Isirelibɑn sɔ̃ nge mɛ Mɔwisi, Gusunɔn sɔm kowo u bu yiire.
35Aronin bweserun tɔ̃kɑ wee. Aroni u seewɑ u Eleɑsɑɑ mɑrɑ. Mɑ Eleɑsɑɑ u seewɑ u Finɛɛsi mɑrɑ. Mɑ Finɛɛsi u seewɑ u Abisuɑ mɑrɑ.
36Mɑ Abisuɑ u seewɑ u Buki mɑrɑ. Mɑ Buki u seewɑ u Usi mɑrɑ. Mɑ Usi u seewɑ u Serɑyɑ mɑrɑ.

37Mɑ Serɑyɑ u seewɑ u Mɛrɑyɔtu mɑrɑ. Mɑ Mɛrɑyɔtu u seewɑ u Amɑriɑ mɑrɑ. Mɑ Amɑriɑ u seewɑ u Akitubu mɑrɑ.
38Mɑ Akitubu u seewɑ u Sɑdɔku mɑrɑ. Mɑ Sɑdɔku u seewɑ u Akimɑsi mɑrɑ.
39Ye bɑ tɛtɛ tobɑ, be bɑ gbiɑ bɑ tem wɛ̃ berɑ Kehɑtin bwese kɛrɑgibu, Aronin bweseru sɔɔ. Ben wɑ̃ɑ yenu kɑ ben kpɑrɑ yenu kɑ ben tem nɔɔ burɑ yenu wee.
40Niyɑ Heboroni ye yɑ wɑ̃ɑ Yudɑn temɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu ni nu kɑ ye sikerenɛ.
41Adɑmɑ yen bɑru kpɑɑnu, Kɑlɛbu, Yɛfunɛn biiwɑ bɑ mi wɛ̃.
42Wuu si bɑ Aronin bibun bweseru wɛ̃, siyɑ Heboroni mi bɑ ko n dɑ kpikiru de, kɑ Libinɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Yɑtiri, kɑ Ɛsitemɔɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu,
43kɑ Hilɛni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Debiri kɑ yen kpɑrɑ yenu,
44kɑ Asɑni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Bɛti Semɛsi kɑ yen kpɑrɑ yenu,
45kɑ Bɛnyɑmɛɛn tem wuu sini, Gibeɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Alemɛti kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Anɑtɔtu kɑ yen kpɑrɑ yenu. Wuu si kpuro su kuɑwɑ mi wɔkurɑ itɑ nge mɛ bwese kɛri yi, yi geeru nɛ.
46Ye bɑ mɑɑ tɛtɛ tobɑ, Kehɑtin bibun bwese te tɑ tie, tɑ wusu wɔkuru wɑ Efɑrɑimun bwese kɛrɑn tem sɔɔ kɑ Dɑnun bwese kɛrɑgim sɔɔ, kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukumgim sɔɔ.
47Gɛɛsɔnin bibun bweseru tɑ wusu wɑwɑ wɔkurɑ itɑ nge mɛ ben bwese kɛrin geerɑ nɛ. Wuu si, su wɑ̃ɑwɑ Isɑkɑrin bwese kɛrɑn tem sɔɔ kɑ Asɛɛn bwese kɛrɑgim sɔɔ, kɑ Nɛfitɑlin bwese kɛrɑgim sɔɔ kɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑgim sɔɔ Bɑsɑniɔ.
48Ye bɑ mɑɑ wure bɑ tɛtɛ tobɑ, wusu wɔkurɑ yiruwɑ Mɛrɑrin bibun bweserɑ wɑ Rubɛnin bwese kɛrɑn tem sɔɔ, kɑ Gɑdigiɑn tem sɔɔ, kɑ Sɑbulonigiɑn tem sɔɔ nge mɛ ben bwese kɛrin geerɑ nɛ.
49Isirelibɑ bɑ mɑɑ Lefibɑ wusu gɑsu wɛ̃ kɑ sin kpɑrɑ yenu.
50Bɑ wuu si gɔsɑwɑ kɑ tɛtɛ Yudɑn bwese kɛrɑn temɔ, kɑ Simɛɔn bwese kɛrɑgim sɔɔ, kɑ Bɛnyɑmɛɛn bwese kɛrɑgim sɔɔ.
51Kehɑtin bibun bwese te tɑ mɑɑ tie, tɑ wusu wɑwɑ Efɑrɑimun bwese kɛrɑn tem sɔɔ.
52Wuu si bɑ bu wɛ̃, siyɑ Sikɛmu ye yɑ wɑ̃ɑ Efɑrɑimun guurɔ, kɑ yen kpɑrɑ yenu. Miyɑ bɑ ko n dɑ kpikiru de. Kɑ Gesɛɛ kɑ yen kpɑrɑ yenu,
53kɑ Yokumɛɑmu kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Bɛti Horoni kɑ yen kpɑrɑ yenu,
54kɑ Ayɑloni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere mɑɑ Gɑti Rimɔɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu.

55Wuu si Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum mu mɑɑ wɑ, siyɑ Anɛɛ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Bileɑmu kɑ yen kpɑrɑ yenu. Siyɑ bɑ Kehɑtin bwese kɛrɑgii be bɑ tie wɛ̃.
56Bɑ mɑɑ Gɛɛsɔnin bwese kɛrɑn tɔmbu wusu wɛ̃. Wuu si bɑ wɑ Mɑnɑsen bwese kɛrɑn sukum min di, siyɑ Golɑni ye yɑ wɑ̃ɑ Bɑsɑniɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Asitɑrɔtu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
57Wuu si bɑ wɑ Isɑkɑrin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Kedɛsi kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Dɑbɑrɑti kɑ yen kpɑrɑ yenu,
58kɑ Rɑmɔti kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Anɛmu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
59Wuu si bɑ wɑ Asɛɛn bwese kɛrɑn min di, siyɑ Mɑsikɑli kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Abudoni kɑ yen kpɑrɑ yenu,
60kɑ Hukɔku kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Rehɔbu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
61Wuu si bɑ wɑ Nɛfitɑlin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Kedɛsi ye yɑ wɑ̃ɑ Gɑlilen temɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Hɑmɔɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Kiriɑtɑimu kɑ yen kpɑrɑ yenu.
62Bɑ Lefi be bɑ tie Mɛrɑrin bweseru sɔɔ wusu wɛ̃. Wuu si bɑ wɑ Sɑbulonin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Rimɔnɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Tɑbori kɑ yen kpɑrɑ yenu.
63Wuu si bɑ wɑ Rubɛnin bwese kɛrɑn min di Yuudɛnin guru giɔ, Yerikon deedeeru sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ, siyɑ Beseri ye yɑ wɑ̃ɑ tem sɑɑrɑɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Yɑsɑ kɑ yen kpɑrɑ yenu,
64kɑ Kedemɔti kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Mɛfɑti kɑ yen kpɑrɑ yenu.
65Wuu si bɑ mɑɑ wɑ Gɑdin bwese kɛrɑn min di, siyɑ Rɑmɔti, Gɑlɑdin temɔ kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ Mɑhɑnɑimu kɑ yen kpɑrɑ yenu,
66kɑ Hɛsiboni kɑ yen kpɑrɑ yenu, kɑ sere Yɑsɛɛ kɑ yen kpɑrɑ yenu.