Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sinovi Levijevi bijahu: Girson, Kat i Merarije.
2A sinovi Katovi: Amram, Isar i Hevron i Ozilo.
3A sinovi Amramovi: Aron i Mojsije, i kæi Marija. A sinovi Aronovi: Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.
4Eleazar rodi Finesa; a Fines rodi Avisuju;
5A Avisuja rodi Vukija; a Vukije rodi Oziju;
6A Ozija rodi Zeraju; a Zeraja rodi Merajota;
7A Merajot rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;
8A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Ahimasa;
9A Ahimas rodi Azariju; a Azarija rodi Joanana;
10A Joanan rodi Azariju, koji bi sveštenik u domu što sazida Solomun u Jerusalimu;
11A Azarija rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;
12A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Saluma;
13A Salum rodi Helkiju; a Helkija rodi Azariju;
14A Azarija rodi Seraju; a Seraja rodi Josedeka.
15A Josedek otide kad Gospod preseli Judeje i Jerusalim rukom Navuhodonosorovom.
16Sinovi Levijevi bijahu: Girson, Kat i Merarije.
17A ovo su imena sinovima Girsonovijem: Lovenije i Simej.
18A sinovi Katovi bjehu: Amram i Isar i Hevron i Ozilo.

19Sinovi Merarijevi: Molija i Musija. I ovo su porodice Levitske po ocima svojim:
20Girsonova: Lovenije sin mu, a njegov sin Jat, a njegov sin Zima,
21A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zera, a njegov sin Jetraj.
22Sinovi Katovi: Aminadav sin mu, a njegov sin Korej, a njegov sin Asir.
23A njegov sin Elkana, a njegov sin Evijasaf, a njegov sin Asir,
24A njegov sin Tahat, a njegov sin Urilo, a njegov sin Ozija, a njegov sin Saul.
25A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot,
26Elkana; sinovi Elkanini: Sufija sin mu, a njegov sin Mahat;
27A njegov sin Elijav, a njegov sin Jeroam, a njegov sin Elkana.
28A sinovi Samuilovi: Vasnija prvenac, pa Avija.
29Sinovi Merarijevi: Molija, a njegov sin Lovenije, a njegov sin Simej, a njegov sin Uza,
30A njegov sin Simaja, a njegov sin Agija, a njegov sin Asaja.
31A ovo su koje postavi David da pjevaju u domu Gospodnjem, kad se namjesti kovèeg,
32Koji služahu pred šatorom od sastanka pjevajuæi, dok ne sazida Solomun dom Gospodnji u Jerusalimu, i stajahu po redu svom u službi svojoj;
33Ovi su što stajahu i sinovi njihovi: od sinova Katovijeh Eman pjevaè, sin Joila sina Samuila,
34Sina Elkane, sina Jeroama, sina Elila, sina Toje,
35Sina Sufa, sina Elkane, sina Mata, sina Amasaja,
36Sina Elkane, sina Joila, sina Azarije, sina Sofonije,

37Sina Tahate, sina Asira, sina Aviasafa, sina Koreja,
38Sina Isara, sina Kata, sina Levija, sina Izrailjeva.
39I brat mu Asaf, koji mu stajaše s desne strane; a Asaf bijaše sin Varahije, sina Simeje,
40Sina Mihaila, sina Vasije, sina Malhije,
41Sina Etnija, sina Zera, sina Adaje,
42Sina Etana, sina Zime, sina Simeja,
43Sina Jata, sina Girsona, sina Levijeva.
44A sinovi Merarijevi, braæa njihova, stajahu s lijeve strane: Etan sin Kisije, sina Avdija, sina Maluha,
45Sina Asavije, sina Amasije, sina Helkije,
46Sina Amsije, sina Vanije, sina Samira,
47Sina Molije, sina Musije, sina Merarija, sina Levijeva.
48A braæa njihova, ostali Leviti, biše odreðeni na svu službu u šatoru doma Božijega.
49A Aron i sinovi njegovi paljahu na oltaru za žrtve paljenice i na oltaru kadionom, vršeæi sve poslove u svetinji nad svetinjama, i èineæi oèišæenje za Izrailja po svemu kako je zapovjedio Mojsije sluga Božji.
50A ovo su sinovi Aronovi: Eleazar sin mu, a njegov sin Fines, a njegov sin Avisuja,
51A njegov sin Vukije, a njegov sin Ozije, a njegov sin Zeraja,
52A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitov,
53A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimas.
54A ovo su im stanovi po gradovima njihovijem u meðama njihovijem: sinovima Aronovijem od porodice Katove dopade ždrijebom,

55I dadoše im Hevron u zemlji Judinoj, i podgraða njegova oko njega;
56A polje gradsko i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu;
57Dadoše dakle sinovima Aronovijem gradove Judine: Hevron utoèište, i Livnu i podgraða njezina, i Jatir i Estemoju i podgraða njezina,
58I Ilon i podgraða njegova, Devir i podgraða njegova,
59I Asan i podgraða njegova, i Vet-Semes i podgraða njegova;
60A od plemena Venijaminova: Gavaju i podgraða njezina, i Alemet i podgraða njegova, i Anatot i podgraða njegova; svega gradova njihovijeh trinaest po porodicama njihovijem.
61I ostalijem sinovima Katovijem od porodice toga plemena daše ždrijebom od polovine plemena, od polovine Manasijine deset gradova.
62A sinovima Girsonovijem po porodicama njihovijem trinaest gradova od plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od plemena Manasijina u Vasanu.
63Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem daše ždrijebom od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
64Tako daše sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgraða njihova.
65I daše ždrijebom od plemena sinova Judinijeh i od plemena sinova Simeunovijeh i od plemena sinova Venijaminovijeh te gradove, koje imenovaše poimence.
66I onima koji bijahu od roda sinova Katovijeh a gradovi njihovi i meðe njihove bijahu u plemenu Jefremovu,
67Njima daše grad za utoèište Sihem i podgraða njegova u gori Jefremovoj, i Gezer i podgraða njegova,
68I Jokmeam i podgraða njegova, i Vet-Oron i podgraða njegova,
69I Ejalon i podgraða njegova, i Gat-Rimon i podgraða njegova,
70I od polovine plemena Manasijina Anir i podgraða njegova, i Vileam i podgraða njegova, porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
71A sinovima Girsonovijem daše od porodice polovine plemena Manasijina Golan u Vasanu i podgraða njegova, i Astarot i podgraða njegova;
72A od plemena Isaharova Kedes i podgraða njegova, Davrat i podgraða njegova,

73I Ramot i podgraða njegova, i Anim i podgraða njegova;
74A od plemena Asirova Masal i podgraða njegova, i Avdon i podgraða njegova,
75I Hukok i podgraða njegova, i Reov i podgraða njegova;
76A od plemena Neftalimova Kedes u Galileji i podgraða njegova, i Amon i podgraða njegova, i Kirijatajim i podgraða njegova.
77Sinovima Merarijevim ostalijem daše od plemena Zavulonova Rimon i podgraða njegova, Tavor i podgraða njegova;
78A preko Jordana prema Jerihonu na istoènoj strani Jordana, od plemena Ruvimova Vosor u pustinji i podgraða njegova, i Jasu i podgraða njezina,
79I Kedimot i podgraða njegova, i Mifat i podgraða njegova;
80A od plemena Gadova Ramot u Galadu i podgraða njegova, i Mahanajim i podgraða njegova,
81I Esevon i podgraða njegova, i Jazir i podgraða njegova.