Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Leewa naati Gershshoona, Qahaatanne Maraara.
2Qahaata naati Amiraama, Yixihaara, Kebroonanne Uzzi7eela.
3Amiraama naati Aaroona, Muusanne Miiriyaamo. Aaroona naati Nadaaba, Abiiha, El77aazaranne Itaamaara.
4El77aazari Piinihaasa yeliis; Piinihaasi Abishuu7a yeliis; Abishuu7i Buuqa yeliis;
5Buuqi Uzza yeliis;
6Uzzi Zaraahiyaa yeliis; Zaraahee Maraayoota yeliis;
7Maraayooti Amaariyaa yeliis; Amaaree Ahixuuba yeliis;
8Ahixuubi Xaadooqa yeliis; Xaadooqi Ahima7aaxa yeliis;
9Ahima7aaxi Azaariyaasa yeliis; Azaariyaasi Yohanaana yeliis;
10Yohanaani Azaariyaasa yeliis. Solomoni Yerusalaamen keexissido Beeta Maqidasiyan oottida qeesee Azaariyaasa.
11Azaariyaasi Amaariyaa yeliis; Amaaree Ahixuuba yeliis;
12Ahixuubi Xaadooqa yeliis; Xaadooqi SHaaluuma yeliis;
13SHaaluumi Hilqqiyaa yeliis; Hilqqee Azaariyaasa yeliis;
14Azaariyaasi Saraaya yeliis; Saraayi Yoxedeeqa yeliis.
15GODAI Yihudaanne Yerusalaame Naabukadanaxooran omoodissido wode Yoxedeeqikka omoodettidi biis.
16Leewa naati Gershshoona, Qahaatanne Maraara.
17Gershshoona naatu sunttai Liibinanne SHim77a.
18Qahaata naati Amiraama, Yixihaara, Kebroonanne Uzzi7eela.

19Maraara naati Maahilanne Musha. Bantta aawaa keettan keettan xaafettida Leewatu yarati hageeta.
20Gershshoona na7ai Liibina; Liibina na7ai Yahaata; Yahaata na7ai Ziimma.
21Ziimma na7ai Yo7aaha; Yo7aaha na7ai Idda; Iddo na7ai Zaraaha; Zaraaha na7ai Ya7atiraaya.
22Qahaata na7ai Aminadaaba; Aminadaaba na7ai Qoraaha; Qoraaha na7ai Asiira;
23Asiira na7ai Elqqaana; Elqqaana na7ai Ebiyaasaafa; Ebiyaasaafa na7ai Asiira;
24Asiira na7ai Tahaata; Tahaata na7ai Uri7eela; Uri7eela na7ai Ooziyaana; Ooziyaana na7ai SHaa7ula.
25Elqqaana naati Amaasaayanne Ahimoota.
26Ahimoota na7ai Elqqaana; Elqqaana na7ai Xofaaya; Xofaaya na7ai Nahaata;
27Nahaata na7ai Eli7aaba; Eli7aaba na7ai Yirohaama; Yirohaama na7ai Elqqaana.
28Sameela na7ai bairai Yuu7eela; kaaloi Abiiya.
29Maraara na7ai Maahila; Maahila na7ai Liibina; Liibina na7ai SHim77a; SHim77a na7ai Uzza;
30Uzza na7ai SHim77a; SHim77a na7ai Haggiiya; Haggiiya na7ai Asaaya.
31Daawiti Taabootaa Yerusalaame ehiidoogaappe guyyiyan, mazamuriyaa yexxanaadan GODAA keettan sunttidoogeeti hagaappe kaallidi xaafettidosona.
32Solomoni Yerusalaamen GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxana gakkanaashin, GODAA Taabootai de7iyo Dunkkaaniyaa sinttan eti mazamuriyaa yexxiiddi, kayan kayan oottoosona.
33Bantta naatuura issippe yexxidaageeti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Qahaata yaratuppe yexxiyaagee Hemaana. Hemaani Yuu7eela na7aa; Yuu7eeli Sameela na7aa;
34Sameeli Elqqaana na7aa; Elqqaani Yirohaama na7aa; Yirohaami Eli7eela na7aa; Eli7eeli Tooha na7aa;
35Toohi Xufa na7aa; Xufi Elqqaana na7aa; Elqqaani Mahaata na7aa; Mahaati Amaasaaya na7aa;
36Amaasaayi Elqqaana na7aa; Elqqaani Yuu7eela na7aa; Yuu7eeli Azaariyaasa na7aa; Azaariyaasi Xafaaniyaa na7aa;

37Xafaanee Tahaata na7aa; Tahaati Asiira na7aa; Asiiri Ebiyaasaafa na7aa; Ebiyaasaafi Qoraaha na7aa;
38Qoraahi Yixihaara na7aa; Yixihaari Qahaata na7aa; Qahaati Leewa na7aa; Leewi Israa7eela na7aa.
39A dabboi Asaafi a ushachcha baggaara eqqees. Asaafi Berekiyaa na7aa; Berekee SHim77a na7aa;
40SHim77i Mikaa7eela na7aa; Mikaa7eeli Ba7iseeya na7aa; Ba7iseeyi Malkkiyaa na7aa;
41Malkkee Etaana na7aa; Etaani Zaraaha na7aa; Zaraahi Adaaya na7aa;
42Adaayi Etaana na7aa; Etaani Ziimma na7aa; Ziimmi SHim77a na7aa;
43SHim77i Yahaata na7aa; Yahaati Gershshoona na7aa; Gershshooni Leewa na7aa.
44Eta haddirssa baggaara eta dabboti, Maraara yarati eqqoosona. Etaani Qiisha na7aa; Qiishi Abdda na7aa; Abddi Malluuka na7aa;
45Malluuki Hashaabiyaa na7aa; Hashaabee Amesiyaasa na7aa; Amesiyaasi Hilqqiyaa na7aa;
46Hilqqee Amoxa na7aa; Amoxi Baana na7aa; Baani SHemeera na7aa;
47SHemeeri Maahila na7aa; Maahili Musha na7aa; Mushi Maraara na7aa; Maraari Leewa na7aa.
48Eta dabboti Leewati Xoossaa Dunkkaaniyaayyo oottanau sunttettidosona.
49SHin Aarooninne Aaroona zerettati ixaanaa cuwayoosona; yarshshiyoosan xuuggiyo yarshshuwaakka yarshshoosona. Xoossaa ashkkarai Muusee azazidoogaadan, Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwan goinniyo goino ubbaayyonne Xoossai Israa7eela nagaraa atto giyo yarshshuwaayyo aawatettai etayyo de7ees.
50Aaroona yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Aaroona na7ai El77aazara; El77aazara na7ai Piinihaasa; Piinihaasa na7ai Abishuu7a;
51Abishuu7a na7ai Buuqa; Buuqa na7ai Uzza; Uzza na7ai Zaraahiyaa.
52Zaraahiyaa na7ai Maraayoota; Maraayoota na7ai Amaariyaa; Amaariyaa na7ai Ahixuuba;
53Ahixuuba na7ai Xaadooqa; Xaadooqa na7ai Ahima7aaxa.
54Aaroona zareti bantta zawaa giddon de7anau eta utettaadan etayyo imettida sohoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Qahaata yarati koiro saamaa ekkidosona.

55He saaman Yihudan de7iya Kebroona katamaanne Kebroona yuushuwan de7iya hentta gadeta etayyo immidosona;
56shin katamaa goshshaanne katamaa yuushuwan de7iya moottata Yifune na7aa Kaaleebayyo immidosona.
57Aaroona naatuyyo asai baqati biidi attiyo katamata, Kebroona, Yattira, Liibinanne eta hentta gadeta Eshttamoo7anne a hentta gadeta,
58Hiilenanne a hentta gadeta, Dabiiranne a hentta gadeta,
59Ashaananne a hentta gadetanne Beeti-SHemeshanne a hentta gadeta immidosona.
60Qassi Biniyaama zaretuppe Gebaa7anne a hentta gadeta, Alemeetanne a hentta gadetanne Anatootanne a hentta gadeta immidosona. Aaroona naatuyyo imettida katamati muleera tammanne heezza.
61Minaase yaratu baggatu biittaappe tammu katamata attida Qahaata yaratuyyo saaman immidosona.
62Yisaakoora zaretu biittaappe, Aseera zaretu biittaappe, Nifttaaleema zaretu biittaappenne Baasaanen de7iya Minaase yaratu biittaappe tammanne heezzu katamata Gershshoona yaratuyyo saaman immidosona.
63Roobeela zaretu biittaappe, Gaada zaretu biittaappenne Zaabiloona zaretu biittaappe tammanne naa77u katamata Maraara yaratuyyo saaman immidosona.
64Hegaadan oottidi, Israa7eela asai Leewatuyyo ha katamatanne katamatu heeran de7iya hentta gadeta immiis.
65Qassi Yihudaa zaretu biittaappe, Simoona zaretu biittaappenne Biniyaama zaretu biittaappe, hagaappe qommo baggaara bantta sunttan xaafettida katamata etayyo saaman immiis.
66Qahaata yaratuppe amaridaageeti bantta katamata Efireema zaretu katamatuppe ekkidosona.
67Etayyo asai baqati biidi attiyo katamata, Efireema gezziyan de7iya Sekeemanne a hentta gadeta, Gezeeranne a hentta gadeta,
68Yoqima7aamanne a hentta gadeta, Beeti-Horoonanne a hentta gadeta,
69Ayyaaloonanne a hentta gadetanne Gaate-Rimmoonanne a hentta gadeta immidosona.
70Minaase zaretu baggatuppe Aneeranne a hentta gadetanne Bil77aamanne a hentta gadeta ekkidi, Qahaata yaratuppe attidaageetuyyo immidosona.
71Minaase zaretu baggatuppe Baasaanen de7iya Golaananne a hentta gadetanne Asttaarootanne a hentta gadeta ekkidi, Gershshoona yaratuyyo immidosona.
72Qassi Yisaakoora zaretuppe Qaadeesanne a hentta gadeta, Dabiraatanne a hentta gadeta,

73Raamootanne a hentta gadetanne Aaneemanne a hentta gadeta ekkidi, etayyo immidosona.
74Qassikka Aseera zaretuppe Maashaalanne a hentta gadeta, Abddoonanne a hentta gadeta,
75Huqooqanne a hentta gadetanne Rahoobanne a hentta gadeta ekkidi, etayyo immidosona.
76Hegaadankka Nifttaaleema zaretuppe Galiilan de7iya Qedeeshanne a hentta gadeta, Hammoonanne a hentta gadetanne Qiriyaataimanne a hentta gadeta ekkidi, etayyo immidosona.
77Attida Maraara yaratuyyo Zaabiloona zaretuppe Rimmoonanne a hentta gadetanne Taabooranne a hentta gadeta ekkidi immidosona.
78Qassi Roobeela zaretuppe Yarkko ginan, Yorddaanoosappe hefinttan arggo baggaara, xoqqa dembban de7iya Beexeranne a hentta gadeta, Yaahixanne a hentta gadeta,
79Qidemootanne a hentta gadetanne Mefa7aatanne a hentta gadeta ekkidi, etayyo immidosona.
80Qassikka Gaada zaretuppe Gala7aaden de7iya Raamootanne a hentta gadeta, Maahinaimanne a hentta gadeta,
81Haseboonanne a hentta gadetanne Yaa7izeeranne a hentta gadeta ekkidi etayyo immidosona.