Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lawiyning oƣulliri Gǝrxon, Koⱨat wǝ Mǝrari.
2Koⱨatning oƣli Amram, Izⱨar, Ⱨebron wǝ Uzziǝl idi.
3Amramning pǝrzǝntliri Ⱨarun, Musa wǝ Mǝryǝm idi. Ⱨarunning oƣli Nadab, Abiⱨu, Əliazar wǝ Itamar idi.
4Əliazardin Finiⱨas, Finiⱨastin Abixua,
5Abixuadin Bukki, Bukkidin Uzzi,
6Uzzidin Zǝraⱨiya, Zǝraⱨiyadin Merayot,
7Merayottin Amariya, Amariyadin Ahitub,
8Ahitubtin Zadok, Zadoktin Ahimaaz,
9Ahimaazdin Azariya, Azariyadin Yoⱨanan,
10Yoⱨanandin Azariya (bu Azariya Yerusalemda Sulayman salƣuzƣan muⱪǝddǝs ɵydǝ kaⱨinliⱪ hizmitidǝ bolƣan),
11Azariyadin Amariya, Amariyadin Ahitub,
12Ahitubtin Zadok, Zadoktin Xallum,
13Xallumdin Ⱨilⱪiya, Ⱨilⱪiyadin Azariya,
14Azariyadin Seraya, Serayadin Yǝⱨozadak tɵrǝldi;
15Pǝrwǝrdigar Neboⱪadnǝsarning wastisi bilǝn Yǝⱨudadikilǝr bilǝn Yerusalemdikilǝrni sürgün ⱪilidiƣan qaƣda, bu Yǝⱨozadakmu sürgün ⱪilinƣan.
16Lawiyning oƣli Gǝrxom, Koⱨat wǝ Mǝrari.
17Gǝrxomning oƣullirining ismi Libni wǝ Ximǝy idi.
18Koⱨatning oƣulliri Amram, Izⱨar, Ⱨebron wǝ Uzziǝl idi.

19Mǝrarining oƣulliri Maⱨli wǝ Muxi idi. Bular Lawiylarƣa mǝnsup ⱨǝrⱪaysi jǝmǝtlǝr iqidiki aililǝr idi.
20Gǝrxomning ǝwladliri tɵwǝndikiqǝ: Gǝrxomning oƣli Libni, Libnining oƣli Jaⱨat, Jaⱨatning oƣli Zimmaⱨ,
21Zimmaⱨning oƣli Yoaⱨ, Yoaⱨning oƣli Iddo, Iddoning oƣli Zǝraⱨ, Zǝraⱨning oƣli Yiyatiray idi.
22Goⱨatning ǝwladliri tɵwǝndikiqǝ: Goⱨatning oƣli Amminadab, Amminadabning oƣli Koraⱨ, Koraⱨning oƣli Assir,
23Assirning oƣli Əlkanaⱨ, Əlkanaⱨning oƣli Ebiasaf, Ebiasafning oƣli Assir,
24Assirning oƣli Taⱨat, Taⱨatning oƣli Uriǝl, Uriǝlning oƣli Uzziya, Uzziyaning oƣli Xaul idi.
25Əlkanaⱨning oƣulliri Amasay wǝ Ahimot,
26Ahimotning oƣli Əlkanaⱨ, Əlkanaⱨning oƣli Zofay, Zofayning oƣli Naⱨat,
27Naⱨatning oƣli Eliab, Eliabning oƣli Yǝroⱨam, Yǝroⱨamning oƣli Əlkanaⱨ idi.
28Samuilning oƣulliri tɵwǝndikiqǝ: tunji oƣli Yoel, ikkinqi oƣli Abiya idi.
29Mǝrarining ǝwladliri tɵwǝndikiqǝ: Mǝrarining oƣli Maⱨli, Maⱨlining oƣli Libni, Libnining oƣli Ximǝy, Ximǝyning oƣli Uzza,
30Uzzaning oƣli Ximiya, Ximiyaning oƣli Ⱨaggiya, Ⱨaggiyaning oƣli Asaya idi.
31Dawut ǝⱨdǝ sanduⱪi obdan orunlaxturulƣandin keyin Pǝrwǝrdigarning ɵyidǝ nǝƣmiqilik ixliriƣa mǝsul boluxⱪa tɵwǝndiki kixilǝrni ⱪoydi.
32Ular taki Sulayman Yerusalemda Pǝrwǝrdigarning ɵyini yasatⱪanƣa ⱪǝdǝr, «jamaǝt qediri»ning aldida küy eytix hizmitini ɵtǝp kǝldi. Ular wǝzipisini bǝlgilǝn'gǝn tǝrtipi bilǝn ɵtigǝnidi.
33Tɵwǝndikilǝr wǝzipǝ ɵtigǝn adǝmlǝr wǝ ularning ǝwladliri: — Koⱨatning ǝwladliri iqidǝ: — nǝƣmiqi Ⱨeman bar idi. Ⱨeman Yoelning oƣli, Yoel Samuilning oƣli idi.
34Samuil Əlkanaⱨning oƣli, Əlkanaⱨ Yǝroⱨamning oƣli, Yǝroⱨam Əliyǝlning oƣli, Əliyǝl Toaⱨning oƣli,
35Toaⱨ Zufning oƣli, Zuf Əlkanaⱨning oƣli, Əlkanaⱨ Maⱨatning oƣli, Maⱨat Amasayning oƣli,
36Amasay Əlkanaⱨning oƣli, Əlkanaⱨ Yoelning oƣli, Yoel Azariyaning oƣli, Azariya Zǝfaniyaning oƣli,

37Zǝfaniya Taⱨatning oƣli, Taⱨat Assirning oƣli, Assir Ebiasafning oƣli, Ebiasaf Koraⱨning oƣli,
38Koraⱨ Izⱨarning oƣli, Izⱨar Koⱨatning oƣli, Koⱨat Lawiyning oƣli, Lawiy Israilning oƣli idi.
39Ⱨemanning ong tǝripidǝ hizmǝttǝ turƣan ⱪerindixi Asaf idi. Asaf bolsa Bǝrǝkiyaning oƣli, Bǝrǝkiya Ximiyaning oƣli,
40Ximiya Mikailning oƣli, Mikail Baasiyaning oƣli, Baasiya Malkiyaning oƣli,
41Malkiya Etnining oƣli, Etni Zǝraⱨning oƣli, Zǝraⱨ Adayaning oƣli,
42Adaya Etanning oƣli, Etan Zimmaⱨning oƣli, Zimmaⱨ Ximǝyning oƣli,
43Ximǝy Jaⱨatning oƣli, Jaⱨat Gǝrxomning oƣli, Gǝrxom Lawiyning oƣli idi.
44Ⱨeman bilǝn Asafning sol tǝripidǝ hizmǝttǝ turƣan ⱪerindaxliri Mǝrarining ǝwladliridin Etanlar idi. Etan bolsa Kixining oƣli idi, Kixi Abdining oƣli, Abdi Malluⱪning oƣli,
45Malluⱪ Ⱨaxabiyaning oƣli, Ⱨaxabiya Amaziyaning oƣli, Amaziya Ⱨilⱪiyaning oƣli,
46Ⱨilⱪiya Amzining oƣli, Amzi Banining oƣli, Bani Xemǝrning oƣli,
47Xemǝr Maⱨlining oƣli, Maⱨli Muxining oƣli, Muxi Mǝrarining oƣli, Mǝrari Lawiyning oƣli idi.
48Ularning ⱪalƣan Lawiy ⱪerindaxliri bolsa ⱨǝmmisi Hudaning ɵyi, yǝni ibadǝt qediridiki baxⱪa hizmǝtlǝrni bejirixkǝ atalƣanidi.
49Ⱨarun wǝ uning ǝwladliri bolsa Hudaning hizmǝtkari Musaning tapiliƣinidǝk kɵydürmǝ ⱪurbanliⱪ sunulidiƣan ⱪurban'gaⱨta ⱪurbanliⱪlar sunup, huxbuygaⱨda huxbuy yeⱪip, muⱪǝddǝsgaⱨdiki barliⱪ hizmǝtlǝrni ada ⱪilatti, xundaⱪla Israillar üqün kǝqürüm-kafarǝt ixlirini ⱪilatti.
50Ⱨarunning ǝwladliri tɵwǝndikiqǝ: Ⱨarunning oƣli Əliazar, Əliazarning oƣli Finiⱨas, Finiⱨasning oƣli Abixuya,
51Abixuyaning oƣli Bukki, Bukkining oƣli Uzzi, Uzzining oƣli Zǝraⱨiya,
52Zǝraⱨiyaning oƣli Merayot, Merayotning oƣli Amariya, Amariyaning oƣli Ahitub,
53Ahitubning oƣli Zadok, Zadokning oƣli Ahimaaz idi.
54Tɵwǝndikilǝr Ⱨarunning ǝwladlirining ɵz zemini iqidǝ makan tutup olturƣan yǝrliri: — Koⱨat jǝmǝtining yǝrliri bolsa (muxu yǝrlǝr qǝk taxlax arⱪiliⱪ ularƣa tǝⱪsim ⱪilinƣan): —

55Yǝⱨuda zeminidiki Ⱨebron wǝ Ⱨebronning tɵt ǝtrapidiki etizliⱪliri ularƣa tǝⱪsim ⱪilinƣan
56(lekin bu xǝⱨǝrning ǝtrapidiki otluⱪlar wǝ xǝⱨǝrgǝ ⱪaraxliⱪ yeza-kǝntlǝr bolsa Yǝfunnǝⱨning oƣli Kalǝbkǝ berildi).
57Ⱨarunning ǝwladliriƣa «panaⱨliⱪ xǝⱨiri» Ⱨebron berildi; buningdin baxⱪa Libnaⱨ bilǝn uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Yattir, Extemoa wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar,
58Ⱨilǝn wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Dǝbir wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar,
59Axan wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Bǝyt-Xǝmǝx wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarmu tǝⱪsim ⱪilinƣan;
60Yǝnǝ Binyamin ⱪǝbilisidiki zemindin Geba wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Allǝmǝt wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Anatot wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar bɵlüp berilgǝn. Ular jǝmǝtliri boyiqǝ erixkǝn xǝⱨǝr jǝmiy on üq boldi.
61Koⱨatning baxⱪa ǝwladliriƣa bolsa taxlanƣan qǝkkǝ qiⱪⱪini boyiqǝ, Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisining zeminidin on xǝⱨǝr bɵlüp berildi.
62Gǝrxomning ǝwladliriƣa, jǝmǝtigǝ ⱪarap, Issakar ⱪǝbilisi, Axir ⱪǝbilisi, Naftali ⱪǝbilisi wǝ Baxan yurtidiki Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisining zeminidin on üq xǝⱨǝr bɵlüp berildi.
63Mǝrarining ǝwladliriƣa, jǝmǝtigǝ ⱪarap, taxlanƣan qǝkkǝ qiⱪⱪini boyiqǝ, Rubǝn ⱪǝbilisi, Gad ⱪǝbilisi wǝ Zǝbulun ⱪǝbilisidin on ikki xǝⱨǝr bɵlüp berildi.
64Israillar xundaⱪ ⱪilip bu xǝⱨǝrlǝrni wǝ ularƣa tǝwǝ etizliⱪlarning ⱨǝmmisini Lawiylarƣa bɵlüp bǝrdi.
65Ular taxlanƣan qǝkkǝ qiⱪⱪini boyiqǝ, yǝnǝ yuⱪirida nami atalƣan xǝⱨǝrlǝrni Yǝⱨuda ⱪǝbilisidin, Ximeon ⱪǝbilisidin wǝ Binyamin ⱪǝbilisidin elip ularƣa bǝrdi.
66Koⱨatning ǝwladliridin bolƣan bǝzi jǝmǝtlǝrgǝ Əfraim ⱪǝbilisining zemini tǝwǝsidiki xǝⱨǝrlǝrdin bɵlüp berilgǝnlirimu boldi.
67Israillar ularƣa yǝnǝ ikki «panaⱨliⱪ xǝⱨiri», yǝni Əfraim taƣliⱪiƣa jaylaxⱪan Xǝkǝm wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni wǝ Gǝzǝr wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni bǝrdi;
68Yǝnǝ Yokmiyam wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni, Bǝyt-Ⱨoron wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni,
69Ayjalon wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni, Gat-Rimmon wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni ularƣa bǝrdi.
70Israillar yǝnǝ Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisidin Aner wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni, Bileam wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarni Koⱨatning ⱪalƣan jǝmǝtlirigǝ bǝrdi.
71Gǝrxomning ǝwladliriƣa Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisidiki jǝmǝtlǝrning zeminidin Baxandiki Golan wǝ Golanƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Axtarot wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar berildi;
72Issakar ⱪǝbilisidin Kǝdǝx wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Dabirat wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar,

73Ramot wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Anǝm wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar berildi;
74Axir ⱪǝbilisidin ularƣa Maxal wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Abdon wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar,
75Hukok wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Rǝⱨob wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar berildi;
76Naftali ⱪǝbilisidin Galiliyǝdiki Kǝdǝx wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Ⱨammon wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Kiriatayim wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlarmu berildi.
77Mǝrarining ⱪalƣan ǝwladliriƣa bolsa Zǝbulun ⱪǝbilisidin Rimmono wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Tabor wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar berildi;
78Yǝnǝ Rubǝn ⱪǝbilisiningkidin, Iordan dǝryasining u tǝripidin, Yerihoning xǝrⱪiy udulidiki, yǝni Iordan dǝryasining künqiⱪix boyidiki yǝrlǝrdin qɵldiki Bǝzǝr wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Yaⱨzaⱨ wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar,
79Kǝdǝmot wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Mefaat wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar berildi;
80Gad ⱪǝbilisidinmu bolsa ularƣa Gileadtiki Ramot wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Maⱨanaim wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar,
81Ⱨǝxbon wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar, Yaazǝr wǝ uningƣa tǝwǝ etizliⱪlar berildi.