Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hǝlɑ kɛ pɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ ɩsɩɩ pɑ kpekɑ tǝŋɑ tǝmɑ tɔ. Yutɑ nyǝ́mɑ wɑkǝlǝnɑ Ɩsɔ, ɩlɛnɑ Pɑpiloni nyǝ́mɑ kuu-wɛ.
2Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ yem, nɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɑtɑɑ cɑɑlǝnɑ mǝlʋɣʋ kɛ pɑ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ mʋ pɑ tɛtʋnɑɑ.
3Yutɑ nyǝ́mɑ, nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ tɑɑ yǝlɑɑ mǝlǝnɑ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ.
4Yutɑ kpekǝle tʋ Utɑyi kɑ wɛɛ, Utɑyi cɑɑ kɛlɛ Amihuti, Amihuti cɑɑ kɛlɛ Omili, Omili cɔsɔ kɛlɛ Imili, Imili cɔsɔ cɔsɔ kɛlɛ Pɛlɛsɩ kpekǝle tʋ Pɑni.
5Selɑ kpekǝle tʋ Asɑyɑ wei ɩ kɛ́ pɑ lʋlʋɣʋ kɑncɑɑlɑɣɑ pǝyɑɣɑ tɔ ɩ́ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑɑ wɛɛ.
6Nɑ kpekǝle ntɛ́ tǝ tʋ Yeuwɛlɩ kɑ wɛɛ tɔtɔ. Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ pɑɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ (690).
7Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ tʋ Sɑlu kɑ wɛɛ. Sɑlu ɩnɩ ɩ cɑɑ kɛlɛ Mesulɑm. Mesulɑm cɑɑ kɛlɛ Hotɑfiyɑ, Hotɑfiyɑ cɔsɔ kɛlɛ Hɑsenuwɑ.
8Nɑ Yelowɑm pǝyɑlʋ Ɩpǝneyɑ, nɑ Usi pǝyɑlʋ Ɩlɑ. Mikili sɑɑlɩ kɛlɛ. Nɑ Sefɑtiyɑ pǝyɑlʋ Mesulɑm, Lewɛlɩ sɑɑlɩ kɛlɛ. Pǝ́cɔ́ Ɩpǝnɑ sɑɑlɩ kʋlɛlʋɣʋ tɔtɔɣɔlɛ.
9Pɑ tǝnɑ pɑɑ kɛ́ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɛ́. Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso (956).
10Kɔtǝlɑɑ looŋɑ tɑɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ Yetɑyɑ, nɑ Yoyɑlipɩ, nɑ Yɑkɛŋ,
11nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pɑɑsǝnlʋ Asɑliyɑ. Asɑliyɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Hilikiyɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Sɑtɔkɩ, nɑ Melɑyɔtɩ, nɑ Ahitupi,
12nɑ Atɑyɑ. Atɑyɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Yelowɑm, nɑ Pɑsehuu, nɑ Mɑlǝkiyɑ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ tɔtɔɣɔ Mɑsɑyi. Mɑsɑyi cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Atiyɛlɩ, nɑ Yɑselɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Mesilemitɩ, nɑ Ɩmɛɛ.
13Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ kɔtǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ iyɑɣɑ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso (1760). Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́, nɑ pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ.
14Lefii nyǝ́mɑ looŋɑ tɑɑ tʋ ntɛ́ Semɑyɑ, nɑ ɩ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Hɑsupɩ, nɑ Asǝlikɑm, nɑ Melɑli kpekǝle tʋ Hɑsɑpiyɑ.
15Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ tɔtɔɣɔ Pɑkǝpɑkɑɑ, nɑ Hɛlɛsɩ, nɑ Kɑlɑlɩ, nɑ Mɑtɑniyɑ. Mɑtɑniyɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Mikɑ, nɑ Sikǝli, nɑ Asɑfɩ.
16Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ tɔtɔɣɔ Opɑtiyɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɔsɔnɑɑ Semɑyɑ, nɑ Kɑlɑlɩ, nɑ Yetutuŋ. Nɑ Asɑ pǝyɑlʋ Pelekiyɑ, wei ɩ kɛ́ Ɩlǝkɑnɑ sɑɑlɩ, nɑ ɩ́ wɛ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ tɑmsǝnɑ Netofɑ ɩcɑtɛ tɔ kʋ tɑɑ tɔ.
17Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ tɑɑ kɑ wɛ nyʋɣʋ tʋ Sɑlum nɑ ɩ newɑɑ Akupi, nɑ Tɑlǝmɔŋ, nɑ Ahimɑŋ.
18Pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɑkǝnɑ tǝmlɛ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ kɛ wulɑʋ nɔnɔɣɔ ŋkɑ kɑ wɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔ. Pɑ cɔsɔnɑɑ kɑ tɑŋɑɣɑnɑ Lefii nyǝ́mɑ tǝsikile nɔnɔɔsɩ.

19Kolee pǝyɑlʋ Sɑlum, Apiyɑsɑfɩ sɑɑlɩ wei ɩ kɛ́ Kolee sɑɑlɩ kʋlɛlʋɣʋ tɔ, nɑ Kolee ɩnɩ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑ́ feŋɑɣɑnɑ tǝsulle nɔnɔɣɔ ɩsɩɩ pɑ cɔsɔnɑɑ kɑ́ feŋuɣu Tɑcɑɑ yǝlɑɑ tǝsikile tɔ.
20Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ Pɛnhɑsɩ kɑ kɛnɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ lɔŋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ́ wɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́.
21Meselemiyɑ pǝyɑlʋ Sɑkɑlɩ kɑ kɛnɑ tǝsulle nɔnɔɣɔ tɑŋlɑɑ tɑɑ lɛlʋ tɔtɔ.
22Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ mpɑ pɑɑ lǝsɑɑ tɔ pɑ kpɛntɑ yʋlʋnyɔɔŋ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (212). Pɑɑ ŋmɑɑwɑ pɑ hǝlɑ kɛ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́. Nɑ Tɑfiiti nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Sɑmiyɛɛlɩ pɑ lɑpǝnɑ-wɛɣɛ nɑɑni nɑ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ tǝmɑ ɑnɩ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔkɑ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɔsɩ tɑŋʋɣʋ tǝmlɛ nɑ pɑ́ tɛlǝsǝɣɩ tǝmɑ.
24Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɔŋkɔmǝŋ liɣiti nɔnɔɔsɩ tɔɔ. Pɑɑ ilim tǝlɩɩlɛ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ pǝ tǝtʋlɛ nyǝŋkʋ, nɑ pǝ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ nyǝŋkʋ.
25Tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ wɛ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kɛɛsǝɣɩ nɑ pɑ́ kɔŋ wɑɑtʋ wɑɑtʋ nɑ pɑ́ sɔɔsǝɣɩ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ sǝŋnɑ-wɛɣɛ tɑŋʋɣʋ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ mpɔɣɔlɑɣɑ.
26Tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ liɣiti kɑ wɛ tɑm kɛ́ tǝtɑŋlɛ. Mpɛɣɛlɛ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluŋ lɛlǝŋ nɑ pǝ kpɑncooŋ tɔ.
27Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kiŋ kɛ pɑ hǝntɑɣɑ. Mpi tɔ, mpɛ pɑ feŋiɣinɑ-tɛ nɑ pɑ́ tʋlǝɣɩ tǝ nɔnɔɔsɩ kɛ pɑɑ tɑnɑŋ ŋku.
28Lefii tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ tǝmlɛ ntɛ́ Ɩsɔ sɛɛʋ wontu nti pɑ kɔŋɑɣɑnɑ nɑ nti pɑ kpɑkɑɣɑɑ tɔ tǝ kɑlʋɣʋ.
29Lɛlɑɑ pɑɑsɑɣɑnɑ nyɑnɑsɩ kʋkɑɑsɑsɩ nɑ kɔtɑɣɑ wontu nɑ mʋlʋm nɑ sʋlʋm nɑ nim nɑ tulɑɑlʋnɑɑ pǝ tɔm.
30Amɑ kɔtǝlɑɑ tike sitɑɣɑnɑ tulɑɑlʋnɑɑ.
31Kolee kpekǝle tʋ Lefii tʋ Sɑlum pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Mɑtitiyɑ kɛlɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ kɑkɑlɑsɩ tʋlʋ.
32Kehɑtɩ kpekǝle tɑɑ Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ tʋkɑɣɑnɑ kɔtɑɣɑ potopotonɑɑ, mpɑ pɑ hɑɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ pɑɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ ŋku tɔ.
33Lefii lʋlʋɣʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ yontu tɔ pɑ tɛɛsɩ kɑ wɛ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluŋ lɛlǝŋ tɑɑ kɛ́. Pɑ fɛɩnɑ tǝmlɛ lɛntɛ. Mpi tɔ, ilim nɑ ɑhoo kɛ pɑ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ.
34Lefii lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ wɑɑtʋnɑɑ, nɑ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ pɑ́ɑ́ wɛɛ.
35Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ ŋmɑlʋ Yeiyɛlɩ nɑ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ pɑɑ cɑɣɑ Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́.
36Ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ hǝtɛ ntɛ́ Apǝtɔŋ. Ɩ pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ ntɛ́ Suuu, nɑ Kisi, nɑ Pɑɑlɩ, nɑ Nɛɛ, nɑ Nɑtɑpɩ,

37nɑ Ketɔɔ, nɑ Ahiyo, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Mikǝlɔtɩ.
38Simɑm cɑɑ kɛlɛ Mikǝlɔtɩ. Pɑnɛ ɩnɩ pɑ cɑɣɑ pɑ nyǝ́mɑ kiŋ kɛ́ Yosɑlɛm kɛ́, ɩsɩɩ pɑ kpekɑ yǝlɑɑ.
39Nɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Kisi, Kisi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑyuli, Sɑyuli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sonɑtɑŋ, nɑ Mɑlǝkisuwɑ, nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Ɩsepɑɑlɩ.
40Sonɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melipɑɑlɩ, Melipɑɑlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mikɑ.
41Mikɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pitɔŋ, nɑ Melekɩ, nɑ Tɑleyɑ.
42Ahɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɑyelɑ, Yɑyelɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mosɑ
43nɑ Mosɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pineyɑ, Pineyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lefɑyɑ, Lefɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑɑ, Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɛɛlɩ.
44Asɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑtoso. Pɑ hǝlɑ ntɛ Asǝlikɑm, nɑ Pokulu, nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ, nɑ Seyɑliyɑ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Hɑnɑŋ.