Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yɑkɔpʋ wei pɑ́ cuɣusɑɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɔ, ɩ pǝyɑlɑɑ hǝlɑ ntɔ. Lupɛŋ, nɑ Simiyɔŋ, nɑ Lefii, nɑ Yutɑ, nɑ Ɩsɑkɑɑ, nɑ Sɑpulɔŋ.
2Nɑ Tɑŋ, nɑ Yosɛɛfʋ, nɑ Pɛncɑmɛɛ, nɑ Nɛfǝtɑli, nɑ Kɑtɩ, nɑ Asɛɛ.
3Yutɑ nɑ́ hikɑ ɑpɑlʋpiyɑ tooso nɑ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ tʋ Suwɑ pɛɛlɔ. Pɛlɛɣɛlɛ Ɛɛlɩ, nɑ Onɑŋ, nɑ Selɑ. Amɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ Ɛɛlɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ pɑɑ pǝcɔ tɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋ-ɩ.
4Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yutɑ hikinɑ ɩ poolu Tɑmɑɑ kɛ ɑpɑlʋpiyɑ nɑɑlɛ tɔtɔ. Pɛlɛsɩ, nɑ Selɑ. Ɩ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ kpɛntɑ kɑkpɑsɩ.
5Pɛlɛsɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hɛsǝlɔŋ, nɑ Hɑmuli.
6Selɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Simili, nɑ Ɩtɑŋ, nɑ Hemɑŋ, nɑ Kɑlǝkɔtɩ, nɑ Tɑlɑ. Pɑ kpɛntɑ kɑkpɑsɩ.
7Kɑɑmi pǝyɑlʋ kɛlɛ Akɑɑ. Ɩnɩ ɩ kɑ́ kpɑɣɑnɑ mpi Tɑcɑɑ kɑ́ kisɑɑ sɩ pɑ́ tɑɑ sɩɩ pɑ tɩ tɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ nɑ́ɑ́ tǝŋsɩ-wɛɣɛ mpusi.
8Ɩtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ.
9Hɛsǝlɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yelɑmeyɛlɩ, nɑ Lɑm, nɑ Kɑlɛpʋ.
10Lɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Aminɑtɑpɩ, Aminɑtɑpɩ lʋlǝnɑ Yutɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Nɑsɔŋ.
11Nɑsɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑlǝmɑ, Sɑlǝmɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Poosi.
12Poosi pǝyɑlʋ kɛlɛ Opɛtɩ, Opɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sesee.
13Ɩlɛnɑ Sesee nɑ́ɑ́ lʋlɩ piyɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Hɑlɩ pɑ hǝlɑ ntɔ, ɩsɩɩ pɑ tǝŋɑ tǝmɑ tɔ. Ɩliyɑpɩ, nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Sɑmmɑ,
14nɑ Netɑneyɛlɩ, nɑ Lɑtɑyi,
15nɑ Osɛm, nɑ Tɑfiiti.
16Pɑ newɑɑ ɑlʋnyǝmɑ ntɛ́ Seluyɑ, nɑ Apikɑɑlɩ. Seluyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Apisɑyi, nɑ Sowɑpɩ, nɑ Asɑyɛɛlɩ. Pɑ kpɛntɑ tooso.
17Pǝyɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ Apikɑɑlɩ nɑ́ lʋlɑɑ, pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Amɑsɑ. Kɑ cɑɑ kɛlɛ Ɩsǝmɑyɛlɩ tʋ Yetɛɛ.
18Hɛsǝlɔŋ pǝyɑlʋ Kɑlɛpʋ nɑ́ hikɑ piyɑ liɣiti nɑ ɩ ɑlʋ Asupɑ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ kɛ ɑlʋpǝyɑɣɑ, pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Yeliyɔtɩ. Kɛlɛ kɑ wɑɑlɩ kɛ́ ɑpɑlʋpiyɑ tooso. Yesɛɛ, nɑ Sopɑpɩ, nɑ Atɔŋ.
19Asupɑ sǝpɑɣɑ, ɩlɛnɑ Kɑlɛpʋ kpɑɣɑ Ɩfǝlɑtɑ kɛ ɑlʋ, nɑ ɩ́ lʋlɩ-ɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Huuu.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Huuu nɑ́ lʋlɑ Ulii, nɑ Ulii lʋlɩ Pǝsɑlɛlɩ.
21Hɛsǝlɔŋ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ sikɑ nɩɩtoso, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ Kɑlɑɑtɩ cɑɑ Mɑkii pɛɛlɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Sekupɩ.
22Sekupɩ ɩnɩ ɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɑyii. Yɑyii kɑ tǝnnɑ ɑcɑlɛɛ hiu nɑ toosoɣo Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ.
23Amɑ Kesuu nɑ Alɑm pǝ ɑwulɑɑ lɛɛkɑ Yɑyii ɑcɑlɛɛ nɑ Kenɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ, nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ nɑ ɑ́ kpɛntɩ nɩɩtoso. Mɑkii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ wɛnnɑ tǝnɛ ɩnɩ.
24Apiyɑ pɑɑlʋ Hɛsǝlɔŋ sǝpǝnɑ, ɩlɛnɑ Kɑlɛpʋ tɑsɑ Ɩfǝlɑtɑ kɛ́ kpǝtǝnɑʋ nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Asuu. Asuu ɩnɩ ɩ ŋmɑnɑ Tekʋwɑ ɩcɑtɛ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɛsǝlɔŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Yelɑmeyɛlɩ lʋlɑ piyɑ pɑɣɑlɛ. Sɔsɔ nyǝŋ ntɛ́ Lɑm. Lɑm wɑɑlɩ kɛ́ Punɑ, nɑ Olɛnɩ, nɑ Osɛm, nɑ Ahiyɑ.
26Ɩlɛnɑ Yelɑmeyɛlɩ kpɑɣɑ Atɑlɑ tɔtɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ Onɑm.
27Lɑm pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Yelɑmeyɛlɩ piyɑ ntɛ́ Mɑɑsɩ, nɑ Yɑmɛŋ, nɑ Ɩkɛɛ.
28Onɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑmmɑyi, nɑ Yɑtɑ. Sɑmmɑyi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Nɑtɑpɩ, nɑ Apisuu.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ Apisuu kpɑɣɑ Apihɑyili nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlɩ-ɩ Apɑŋ nɑ Molitɩ.
30Nɑtɑpɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Selɛtɩ, nɑ Apɑyim. Amɑ Selɛtɩ nɑ́ sǝpɑ ɩ fɛɩnɑ pǝyɑɣɑ.
31Apɑyim pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩseyi, Ɩseyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sesɑŋ, Sesɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Alɑyi.
32Sɑmmɑyi tɑɑlʋ Yɑtɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yetɛɛ, nɑ Yonɑtɑŋ. Amɑ Yetɛɛ nɑ́ sǝpɑ ɩ fɛɩnɑ pǝyɑɣɑ.
33Yonɑtɑŋ piyɑ ntɛ́ Pɛlɛtɩ, nɑ Sɑsɑ. Yelɑmeyɛlɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.
34Alʋpiyɑ tike kɛ Sesɑŋ kɑ́ lʋlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ ɩ pɛɛlɔ lɛlʋ kɛ ɩ yom Icipiti tʋ Yɑɑhɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Atɑyi.
36Atɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Nɑtɑŋ, Nɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑpɑtɩ,
37Sɑpɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩfǝlɑlɩ, Ɩfǝlɑlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Opɛtɩ.
38Opɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yehu, Yehu pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ.
39Asɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Helɛsɩ, Helɛsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑ.
40Ɩlɑsɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sisimɑyi, Sisimɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑlum.
41Sɑlum pǝyɑlʋ kɛlɛ Yekɑmiyɑ, nɑ Yekɑmiyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlisɑmɑ.
42Yelɑmeyɛlɩ tɑɑlʋ Kɑlɛpʋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Mesɑ, Mesɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sifɩ. Nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Mɑlesɑ, Mɑlesɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Hepǝlɔŋ.
43Hepǝlɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kolɑ, nɑ Tɑpuwɑ, nɑ Lekem, nɑ Semɑ.
44Semɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lɑhɑm, Lɑhɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɔɔkowɑm, Lekem pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑmmɑyi.
45Sɑmmɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Mɑwɔŋ, Mɑwɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pɛtɩ-Suu.
46Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɛpʋ tɑsɑ Ɩfɑ kɛ kpɑɣɑʋ nɑ ɩ́ lʋlɩ Hɑlɑŋ, nɑ Mosɑ, nɑ Kɑsɛsɩ. Ɩlɛnɑ Hɑlɑŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ tɔtɔ sɩ Kɑsɛsɩ.
47Yɑtɑyi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lekem, nɑ Yotɑm, nɑ Kesɑŋ, nɑ Pɛlɛtɩ, nɑ Ɩfɑ, nɑ Sɑɑfʋ.
48Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɛpʋ tɑsɑ Mɑɑkɑ kɛ kpɑɣɑʋ tɔtɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ Sepɛɛ, nɑ Tilɑnɑ.
49Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɑsɑ Sɑɑfɩ kɛ lʋlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ Sɑɑfʋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Mɑtǝmɑnɑ, nɑ Sefɑ. Sefɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑkǝpenɑ, nɑ Kipeyɑ. Pǝlɛ pǝ pɑɑsi Kɑlɛpʋ lʋlɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Akǝsɑ.
50Kɑlɛpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ hǝlɑ ntɔ, ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Huuu ɑlʋ Ɩfǝlɑtɑ pǝyɑlɑɑ wɛ tooso kɛ́. Sopɑlɩ wei ɩ ŋmɑwɑ Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim ɩcɑtɛ tɔ,
51nɑ Sɑlǝmɑ wei ɩ ŋmɑ́ Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ tɔ, nɑ Hɑlefɩ wei ɩ ŋmɑ́ Pɛtɛ-Ketɛɛ nyǝntɛ tɔ.
52Sopɑlɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Hɑlowe nyǝ́mɑ, nɑ Menuhoti nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlɑɑ.
53Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Ɩti tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Puti tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Sumɑtɩ tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Miselɑyi tɛtʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Solɑ nɑ Ɩsǝtɑwɔlɩ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ tɔ.
54Sɑlǝmɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Pɛtǝlɛhɛm nyǝ́mɑ, nɑ Netofɑ nyǝ́mɑ, nɑ Atǝlɔtɩ-Pɛtɩ-Yowɑpɩ tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑhɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ Solɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ.
55Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ tɑkǝlɑsɩ nyǝntɑɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Yɑpɛɛsɩ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ. Ɩsɩɩ Tilɑti tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Simɑti tɛtʋ nyǝ́mɑ. Mpɛ ɩnɩ pɑ kɛ́ Lekɑpii tɛtʋ nyǝ́mɑ cɔsɔ Hɑmɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Keni tɛtʋ nyǝ́mɑ kɛ́.