Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti yoonɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ Kɑtɩ ɩcɑtɛ nɑ pǝ cɔlɔ nyǝ́mɑ.
2Nɑ ɩ́ yoonɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ tɔtɔ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ lɑmpuu.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yoonɑ Silii wulɑʋ Hɑtɑtǝsɛɛ wei ɩ wɛ Sopɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ Hɑmɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Hɑtɑtǝsɛɛ cɑɑkɑɣɑ sɩ ɩ tɔkɩ Ɩfǝlɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɛtʋ.
4Nɑ Tɑfiiti lɛɛkɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ iyɑɣɑ (1000) nɑ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ kɛ iyisi nɑɑtosompɔlɑɣɑ (7000) nɑ yoolɑɑ nɔɔhɛɛ nyǝ́mɑ kɛ iyisi hiu (20000) nɑ ɩ́ sɩɩ ɩ tɩ ɩsɩɩ kpɑɣɑnǝŋ nɩɩnʋwɑ (100). Pǝ kɑɑsɑ wei ɩlɛnɑ ɩ́ sɛtɩ ɩ tǝnɑ ɩ nɔɔhɛɛ holɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑmɑsɩ Silii nyǝ́mɑ polɑ wulɑʋ kɛ sǝnɑʋ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti kʋ pɛlɛɣɛ yoolɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ (22000).
6Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sɩɩ yoolɑɑ kpekɑ kɛ Tɑmɑsɩ kɛ Silii tɑɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ lɑmpuu. Nɑ Tɑcɑɑ kentiɣi Tɑfiiti tɔɔ kɛ́ timpi timpi ɩ pukɑɣɑ tɔ.
7Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ Silii wulɑʋ Hɑtɑtǝsɛɛ tɑŋlɑɑ wʋlɑ kpɑlǝŋ nɑ ɩ́ ponɑ Yosɑlɛm.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kuu nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nyǝɣǝtʋ kɛ sɔsɔm kɛ Hɑtɑtǝsɛɛ ɑcɑlɛɛ nnɑ pɑ yɑɑ sɩ Tipɑtɩ nɑ Kuŋ tɔ ɑ tɑɑ. Nyǝɣǝtʋ ntǝɣɩ Sɑlʋmɔŋ kpɑɣɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ lu lʋm nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm, ɩsɩɩ lɩɩlɛ nɑ ɑkelenɑɑ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ wontu lɛntǝnɑɑ.
9Mpʋɣʋlɛ Hɑmɑtɩ wulɑʋ Tou nɩɩwɑ sɩ Tɑfiiti kʋwɑ Sopɑ wulɑʋ Hɑtɑtǝsɛɛ yoolɑɑ.
10Ɩlɛnɑ ɩ́ tili ɩ pǝyɑlʋ Hɑtolɑm sɩ ɩ́ sɛɛ wulɑʋ Tɑfiiti nɑ ɩ́ sɑmɩ-ɩ. Ɩsǝnɑ ɩ yoonɑ Hɑtɑtǝsɛɛ nɑ ɩ́ kǝlɩ-ɩ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɑtolɑm kpɛŋnɑ Tɑfiiti kɛ wʋlɑ wontu nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nyǝntʋ.
11Ɩlɛnɑ Tɑfiiti sɩɩ Tɑcɑɑ kɛ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nti pɑ lɛɛkɑ piitimnɑɑ lɛmpɑnɑɑ kiŋ tɔ. Ɩsɩɩ Ɩtɔm nɑ Mowɑpʋ nɑ Amoni nɑ Filiisi nɑ Amɑleke pǝ nyǝ́mɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Seluyɑ pǝyɑlʋ Apisɑyi yoonɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ kɛ Tɔm tɛtɛkǝlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ kʋ́ pɑ tɑɑ yǝlɑɑ iyisi pǝlefɛɩ hiu (18000).
13Nɑ ɩ́ sɩɩ yoolɑɑ kpekɑ kɛ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɛ nɑ Tɑfiiti tɔkɩ pɑ tɔɔ nɑ Tɑcɑɑ kentiɣi ɩ tɔɔ kɛ́ timpi timpi ɩ pukɑɣɑ tɔ.
14Tɑfiiti tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ hʋʋkǝnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ.
15Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ kɛlɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Ahiluti pǝyɑlʋ Yosɑfɑtɩ kɛlɛ tɑkǝlɑsɩ sɩɩlʋ.
16Ahitupi pǝyɑlʋ Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ pǝyɑlʋ Apimelɛkɩ kɛlɛ kɔtǝlɑɑ. Sɑfesɑ kɛlɛ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ.
17Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ kɛlɛ wulɑʋ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ. Tɑfiiti pǝyɑlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ ntɛ́ ɩ sǝnlɑɑ sɔsɑɑ.