Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Filiisi nyǝ́mɑ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-wɛ. Nɑ pɑ́ kʋ́ pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ Kilipʋwɑ pʋɣʋ tɑɑ, nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ se.
2Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ Sɑyuli pɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ kʋ́ ɩ pǝyɑlɑɑ Sonɑtɑŋ nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Mɑlǝkisuyɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wiisinɑ Sɑyuli nɑ tɔtɔlɑɑ kpǝlɩ-ɩ nɑ pɑ́ yɑɣɑ-ɩ nyǝmɑ́.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ sɩ: Kpɛɛ nyɑ́ lɑɣɑtɛ nɑ ń tɛɛsɩ-m. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ tɔ pɑ́ kɔɔ pɑ tɛɛsɩ-m nɑ pɑ́ pɑɑnɑ-m. Amɑ sɔɣɔntʋ kpɑ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ nɑ ɩ́ kisi. Tǝnɑɣɑlɛ Sɑyuli sikɑ ɩ lɑɣɑtɛ nɑ ɩ́ yele ɩ tɩ nɑ ɩ́ hoti tǝ tɔɔ.
5Yoou wontu tɔkʋlʋ nɑwɑ sɩ ɩ cɑɑ sǝpɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ hoti ɩ nyǝntɛ tɔɔ tɔtɔ nɑ ɩ́ sɩ́.
6Ɩsǝnɑ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tooso pɑ kpɛntɑ sǝm tɔɣɔlɛ. Nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ, pɑ nɩɩwɑ sɩ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑ sǝpɑ, nɑ yoolɑɑ yɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ yele pɑ ɑcɑlɛɛ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ polo nɑ pɑ́ cɑɣɑ.
8Tɛʋ femɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ polo sǝtɑɑ wontu tɔɔsʋɣʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Sɑyuli nɑ ɩ piyɑ tooso kɛ Kilipʋwɑ pʋɣʋ tɑɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kpɑɣɑ Sɑyuli yoou wontu nɑ pɑ́ sɛtɩ ɩ nyʋɣʋ nɑ pɑ́ kpeenɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑsɩ pǝ tɔm kɛ pɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pɑ tɩɩŋ tɛɛ, nɑ yǝlɑɑ tɑɑ.
10Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ sɩɩ ɩ yoou wontu kɛ pɑ tɩɩŋ tɑɑ nɑkʋlɩ kʋ kutuluɣu tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pusi ɩ nyʋmpɔɣɔlɑɣɑ kɛ pɑ tʋɣʋ Tɑkɔŋ kutuluɣu tɑɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ nɩɩwɑ pǝ tǝnɑ mpi Filiisi nyǝ́mɑ lɑpɑ Sɑyuli tɔ.
12Ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ tɑɑ ɑpɑlɑɑ lɩɩ nɑ pɑ́ polo pɑ́ kpɑɣɑ ɩ́ nɑ ɩ piyɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ Yɑpɛɛsɩ nɑ pɑ́ pi-wɛɣɛ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ tɛɛ nɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
13Sɑyuli tɑ tɔkɩ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ pǝyele ɩ yelɑ Ɩsɔ kɛ́ yɔɣɔtǝnɑʋ nɑ ɩ́ sʋsɩ kɔɣɔnɑŋ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ ɑtɛ tʋ tɔɣɔ ɩ sǝpɑ. Tɑcɑɑ kʋ-ɩ ḿpʋ́ɣʋ́, ɩlɛnɑ ɩ́ cɛlɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Sesee pǝyɑlʋ Tɑfiiti.