Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋtɔɔsʋtʋ I

Kʋtɔɔsʋtʋ I 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑfiiti tɔŋɑɣɑ sɩ: Cǝnɛɣɛ pɑɑ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nte tǝ tɔɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ lɑkɩ kɔtɑsɩ tɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ: Ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ cɑɣɑlɑɑ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tʋ-wɛɣɛ tǝmlɛ sɩ pɑ́ sɑɑkɩ pɛɛ wenɑ pɑɑ ŋmɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ,
3nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ nyǝɣǝtʋ tuutuumɑ wei pɑɑ lunɑ kɑmpʋnɑɑ nyǝmɑ́ kʋkɑmɛɛ tɔ nɑ nyǝmɑ́ kʋkolisee nnɑ pɑ tʋlǝɣǝnɑ nɔnɔɔsɩ tɔ nɑ ɩ́ kɑɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ tuutuumɑ tɔtɔ.
4Nɑ ɩ́ kɑɑ tɑɑsɩ kʋpɑŋsɩ nsi Sitɔŋ nɑ Tiii nyǝ́mɑ kɔŋɑɣɑnɑ-ɩ tɔɣɔ tuutuumɑ.
5Tɑfiiti mɑɣɑsɑɣɑ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ́ pǝyɑɣɑ, ɩ tɑ nyǝntɑ pʋlʋ. Pǝyele pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɛɣɛ nɑ tǝ tɑɑ wɛɛnɑ sɑɑlɑ kɛ́ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Mpʋ tɔ, mɑɑ tɑɣɑnɩ mpi pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ lɑnɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ tɑɣɑnɑ wontunɑɑ pɑɣɑlɛ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sɩ́.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yɑɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ́ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ ŋmɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ ɩ tǝsɛɛlɛ.
7Nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Mɑ pu, mɑɑ tʋwɑ mɑ tɑɑ kɛ́ sɩ mɑɑ ŋmɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ timpi pɑɑ sɛɛ-ɩ tɔ.
8Amɑ Ɩsɔ cɔ-m sɩ mɑ sulɑ yǝlɑɑ kʋɣʋ kɛ yoou tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ fɛɩ sɩ mɑ́ ŋmɑ́-ɩ timpi pɑɑ sɛɛkɩ-ɩ tɔ.
9Mɑ pǝyɑɣɑ kʋlʋlɑɣɑ kɑɑ wɛɛ yoolu ɩsɩɩ mɑ́. Kɑɑ lɑ hɛɛsʋɣʋ tʋ kɛ́. Ɩsɔ mɑ́ mɑ kɑɑ yele nɑ mɑ pǝyɑlʋ kolontunɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-ɩ tɔ pɑ́ yoonɑ-ɩ. Hɑlɩ ɩ hǝtɛ ntɛ́ Sɑlʋmɔŋ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ hɛɛsʋɣʋ tʋ. Mɑɑ yele kɛ́ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛɛsɩ nɑ pɑ́ cɑɣɑnɑ pɑ tǝɣɩ ɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tǝnɑ tɑɑ.
10Ɩnɩ ɩ kɑ ŋmɑnɑ-m timpi pɑɑ sɛɛkɩ-m tɔ. Mɑɑ nyǝnǝɣɩ-ɩ mɑ pǝyɑlʋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ nyǝnǝɣɩ mɑɣɑ ɩ cɑɑ. Mɑɑ yele nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ lɑ toŋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kɛ tɑm tɔɔ.
11Ntɛnɑ Tɑfiiti tɑsɑ sɩ: Mɑ pu, nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩ́ sǝnɑ-ŋ nɑ ń pǝsɩ nɑ ń ŋmɑ́-ɩ timpi pɑɑ sɛɛ-ɩ tɔ. Ɩsɩɩ ɩ yɔɣɔtʋɣʋ nyɑ́ tɔɔ tɔ.
12Ɩ́ tʋ-ŋ lɑɣɑtʋ nɑ ń cɛkǝnɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ń pǝsɩ nɑ ń tɔkɩ ɩ kiiu.
13Ye n tɔkǝɣɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ nti ɩ hʋlɑ Moisi nɑ ɩ cɛlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ nɑ ń lɑkɩ-tɩ, n kɑ́ wɑɑ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. Tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ nɑ ń nyɔɔ toŋ, tɑɑ nyɑnɑ pʋlʋ, pǝ́cɔ́ tɑɑ sele.
14Mɑ kɑɑsɑ mɑ tɩ nɑ mɑ́ kɑɑ wʋlɑnɑɑ mpɑɣɑ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ ŋmɑʋ tɔɔ tɔ, pɑ tɛɛ tɔɔnǝnɑɑ iyisi tooso (3000). Liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ́ tɛɛ tɔɔnǝnɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (30000). Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tuutuumɑ. Mɑ tɛmɑ kpeŋkpelɑsɩ nɑ pɛɛ kɛ tɑɣɑnʋɣʋ nɑ mɑ́ sɩɩ. N pǝsǝɣɩ nɑ ń sɔɔsɩ pǝ tɔɔ tɔtɔ.
15N kɑ wɛɛnɑ tǝmɑ lɑtɑɑ pɑɣɑlɛ, pɑɑ ŋmɑlɑɑ nɑ sɑɑkǝlɑɑ nɑ niŋ tǝmɑ lɑtɑɑ lɛlɑɑ.
16N wɛnɑ wʋlɑnɑɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tuutuumɑ. Ɩlɛ sʋʋ nyɑ́ tǝmlɛ tɑɑ. Tɑcɑɑ ɩ́ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ.
17Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti tʋwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ sɩ pɑ́ kɔɔ pɑ́ sǝnɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ.
18Nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ wɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ́, nɑ ɩ́ yele nɑ tɛtʋ tǝnɑ cɑɣɑ tǝpɑmm kɛ hɑtoo wɑɑtʋ wei ɩ tʋ tǝ yǝlɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝ́mɑ kɛ mɑ niŋ tɑɑ tɔ. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ ntɛɣɛ Tɑcɑɑ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ.

19Mpʋ tɔ, ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ lotu kʋlʋmtʋ nɑ ɩ́ pɛɛkɩ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ nɑ ɩ́ ŋmɑ́-ɩ timpi pɑɑ sɛɛ-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ sɩɩ ɩ ɑtɑkɑɑ nɑ wontu kɑtɛ nyǝntʋ kɛ tǝnɑ.