Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na muxun yi n xali yire sariɲanxin yinna fari ma xiin so dɛɛn binni, naxan yi yɛɛ rafindixi sogeteden binna ma. A yi ragalixi.
2Alatala yi a fala n xa, a naxa, “Dɛni ito luma ragalixi nɛn, a mi rabima. Muxu yo mi dangun be, amasɔtɔ Alatala bata so be ra, Isirayilaa Ala. A luma nɛn balanxi.
3Koni mangan tan nɔɛ dɔxɛ nɛn be alogo a xa a dɛge Alatala yɛtagi. A soma so dɛɛn palaan nan xɔn, a mɔn minima mɛn nan na.”
4Na muxun yi n naso kɔmɛn ma dɛɛn na Ala Batu Banxin yɛtagi. N yi na mato, n yi Alatalaa nɔrɔn to, a yi Alatalaa banxin nafexi. N yi bira, n yɛtagin yi lan bɔxɔn ma.
5Alatala yi a fala n xa, a naxa, “Adamadina, a liga i yeren ma, i yɛɛn ti ki faɲi, i tuli mati, i yi n ma falane birin namɛ lan Alatalaa banxin tɔnne nun a sariyane fe ma. A liga i yeren ma naxanye daxa e so banxini e nun naxanye nɔɛ minɛ yire sariɲanxini.
6A fala Isirayila yama murutɛxin xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N bata wasa ɛ kɛwali xɔsixine ra, Isirayila yamana.
7Ɛ bata tin siya gbɛtɛne xa so n ma yire sariɲanxin kui, Ala kolontaren naxanye mi banxulanxi, alogo e xa n ma banxin naharamu. Ɛ yi donseene nun turen nun wunla ralima n ma waxatin naxan yi, ɛ yi n ma layirin kala ɛ kɛwali xɔsixine xɔn.
8Ɛ mi ɛ yengi dɔxi wanle xɔn n ma se rasariɲanxine fe yi, koni ɛ siya gbɛtɛye nan tixi wanla ra ɛ ɲɔxɔni n ma yire sariɲanxini.
9Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Xɔɲɛ yo mi soma n ma yire sariɲanxini Ala kolontaren naxanye mi banxulanxi, hali xɔɲɛn naxan dɔxi Isirayila kaane tagi.’ ”
10“ ‘Lewi kaan naxanye e masiga n na, Isirayila kaane e mɛ n na waxatin naxan yi, e yi e xun xanbi so n yi, e bira suxurene fɔxɔ ra, ne e hakɛn goronna tongoma nɛn.
11Nanara, e nɔɛ walɛ nɛn n ma yire sariɲanxini, e yi e yengi dɔxɔ n ma banxin yinna so dɛɛne xɔn, e yi wali banxini, e yi xuruseene kɔɛ raxaba saraxa gan daxine ra e nun saraxa gbɛtɛye yamaan xa, e ti yamaan yɛɛ ra, e wali e xa.
12Koni, bayo e yi suxurene kima yamaan xa nun, e yi Isirayila yamaan bira hakɛni, nanara, n bata n kɔlɔ n yiini texin na, fa fala e hakɛn goronna luma nɛn e xun ma. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
13Nayi, e mi fa nɔɛ e masoɛ n na, e yi saraxarali wanle kɛ, e yi duba naxan na nun. E mi fa nɔɛ e masoɛ n ma se rasariɲanxine ra hanma n ma saraxa sariɲanxi fisamantenne. Nayi, e yagima nɛn lan e kɛwali xɔsixine ma.
14Anu, n na n Batu Banxin wanle soma nɛn e yii, wanla naxanye birin lan a kɛ, e ne birin kɛma nɛn.’ ”
15“ ‘Koni Lewi bɔnsɔnna saraxaraliin naxanye mɔn findixi Sadɔki yixɛtɛne ra, naxanye e yengi dɔxɔ n ma wanle xɔn n ma yire sariɲanxini, Isirayila kaane to yi e masigama n na, ne e masoma n na nɛn, e yi wali n yɛtagi. E tima nɛn n yɛtagi, e xuruse turen nun wunla rali n ma. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
16E tan nan soma n ma yire sariɲanxini, e tan nan e masoma n ma tabanla ra alogo e xa lu n ma wanla kɛ, e yi e yengi dɔxɔ n ma wanla xɔn.
17Nayi, e na so Ala Batu Banxin yinna kui xiin dɛɛne ra, e xa e maxidi taa dugine yi. E nama yɛxɛɛ xabe dugin so, e nɛma walɛ n Batu Banxin yinna kui xiin dɛɛne ra waxatin naxan yi hanma banxin kui.
18E taa dugi namune soma nɛn e xun na, e yi taa dugi wantanne so. E nama tagixidi xidi e tagi kuye wolonna fe ra.

19E nɛma sigɛ yinna fari ma xiini, yamaan dɛnaxan yi, e dugin naxanye soxi walideni, e xa ne sa yire sariɲanxin palaan kui, e yi dugi gbɛtɛye so e ma, alogo yamaan xa ratanga e dugi rasariɲanxine ma.’ ”
20“ ‘Saraxaraline nama e xunna bi mumɛ, koni e xa e xunna maxaba benun e xun sɛxɛn xa kuya ayi.
21E sese nama dɔlɔn min benun e xa so Ala Batu Banxin yinna kui xiin kui.
22Saraxarali yo nama kaɲa gilɛn futu hanma ɲaxanla naxan nun a xɛmɛn fataxi. E xa Isirayila kaa sungutunna nan futu hanma saraxaralina nde a kaɲa gilɛna.’ ”
23“ ‘Naxan sariɲan e nun naxan mi sariɲan, saraxaraline xa yamaan xaran na tagi rabaan ma, e xa a yita e ra naxan haramuxi e nun naxan daxa.
24Xa kitin muxuna ndee tagi, saraxaraline xa kitin sa e tagi alo sariyana a falaxi kii naxan yi. E xa n ma sariyane nun n ma tɔnne suxu lan n ma sali lɔxɔne birin ma, e yi n ma Matabu Lɔxɔne rasariɲan.
25Saraxaraliin mi lan a yɛtɛ a sariɲanna kala muxuna nde binbin xɔn, fɔ xa a li a baba hanma a nga nan faxaxi hanma a diina nde hanma a ngaxakeden xɛmɛna hanma a magilɛna nde naxan mi futuxi.
26Na xanbi ra, fɔ a mɔn xa a yɛtɛ rasariɲan, a yi legedenna ti han xi solofere benun a xa a wanla fɔlɔ.
27A na so walideni yire sariɲanxin yinna kui xiini lɔxɔn naxan yi, a xa yulubi xafari saraxan ba a yɛtɛ a fe ra. Marigina Alatalaa falan nan na ra.’ ”
28“ ‘Saraxaraline kɛɛni ito nan sɔtɔma: N tan nan findima e kɛɛn na. Ɛ nama sese so e yii e gbee bɔxɔn na Isirayila yamanani bayo n tan nan findima e kɛɛn na.
29E bogi se saraxane nan donma, e nun yulubi xafari saraxane nun yangin saraxane nun seen naxanye birin nalixi Ala ma Isirayila yamanani. Ne nan findima e gbeen na.
30Saraxaraline nan gbee ɛ sansi bogi singene ra e nun seen naxanye birin baxi kiseene ra n xa Isirayila kaane nafunle ra. Muxune xa e bogi se dinxi singene so e yii alogo n xa barakan sa e denbayane fe yi.
31Koni saraxaraline nama xɔline nun subene don naxanye faxaxi e yɛtɛ ma hanma burunna suben naxanye faxaxi.’ ”