Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai tau ese Dubu Helaga ena dina daekau kahana magu iduara, murimuri gauna, dekenai lau ia hakaua lao. Inai iduara be idia koua vadaeni.
2Vadaeni Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Inai magu iduara be do idia koua momokani, bona tau ta ese do ia kehoa lasi. Bona tau ta ese inai magu iduara dekena amo do ia raka vareai lasi, badina lau Lohiabada ese inai iduara dekena amo lau raka vareai vadaeni. Unai dainai do umui koua momokani, bona unai bamona do ia noho.
3Emui king sibona be inai magu iduara rumana lalonai do ia helai diba, Lohiabada ena vairanai do ia aniani totona. To ia be iduara ruma ena dehe dekena amo do ia raka vareai, bona unai vareai gabu dekena amo danu ruma ma do ia rakatania.”
4Unai neganai unai tau ese mirigini kahana magu iduara dekena amo Dubu Helaga ena vairana kahana dekenai lau ia hakaua lao. Unuseni lau itaia, Lohiabada ena hairaina ese Dubu Helaga ia hahonua, vadaeni tano dekenai lau tui diho haraga, egu vairana be tano dekenai lau atoa.
5Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Tanobada tauna e, do oi laloa namonamo, oi dekenai do lau hamaoroa gaudia ibounai do oi itaia, bona idia totona egu hereva do oi kamonai. Badina inai gaudia be lau Lohiabada, egu Dubu ena taravatu, bona egu oda hereva ibounai danu. Do oi laloa namonamo danu, daika be Dubu Helaga lalonai do idia raka vareai diba, bona daika be Dubu Helaga lalonai do idia raka vareai diba lasi.
6“Bona unai dagedage besena, Israela bese taudia do oi hamaoroa, do oi gwau, Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau: Israela besena e, emui kara dika rohorohodia ibounai do umui hadokoa.
7Idau bese taudia, edia kudoudia bona edia tauanidia danu dekenai kopina utua kara idia abia lasi taudia, be egu Dubu Helaga lalonai umui hakaudia vareai, egu aniani, unai boubou gaudia, edia digara bona edia rara be lau dekenai idia henia noho neganai. Unai kara dekena amo egu Dubu Helaga umui hamiroa vadaeni. Unai dainai umui, egu bese taudia ese egu gwauhamata taravatuna umui hamakohia vadaeni, emui kara dika rohorohodia ibounai dekena amo.
8Egu Dubu ena gau helagadia danu umui naridia namonamo lasi, to idau bese taudia umui abia hidi vadaeni, egu gau do idia naria, egu Dubu Helaga lalonai.
9“Lau, Lohiabada Dirava, ese inai bamona lau hereva noho: Idau bese tauna ta, iena kudouna dekenai lau ia abidadama henia lasi, bona iena tauanina dekenai danu kopina utua kara ia abia lasi neganai, ia ese egu Dubu Helaga lalonai do ia raka vareai lasi. Bona inai bamona idau bese taudia danu, Israela bese taudia edia huanai idia noho taudia, idia danu ese egu Dubu Helaga do idia raka vareai lasi.”
10Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau ese Levi taudia edia dika davana lau henidia noho inai, badina idia bona Israela taudia oredia danu ese lau idia rakatania, bona kaivakuku idia tomadiho henia.
11Levi taudia ese egu Dubu Helaga lalonai hesiai gaukara haida do idia karaia diba, bona magu iduara do idia naria diba. Idia ese boubou gaudia totona taunimanima idia mailaia boromakau, nanigosi bona mamoe gaudia idia alaia diba, bona Dubu dekenai idia mai taunimanima edia hesiai gaukara do idia karaia diba.
12To idia ese Israela taudia totona kaivakuku tomadiho henia kara idia karaia, bona idia ese taunimanima idia hakaua kerere, vadaeni idia kara dika. Levi taudia ese unai bamona idia karaia dainai lau, Lohiabada Dirava ese gwauhamata metauna lau gwauraia vadaeni, Levi taudia ese edia dika ena davana do idia huaia.
13Idia ese lau noho gabuna kahirakahira do idia mai lasi, bona egu hahelagaia taudia edia dagi do idia abia lasi. Idia be egu Helaga Herea Gabuna dekenai do idia raka vareai lasi. Idia ese edia kara dika rohorohodia edia hemarai dainai hemarai do idia abia.
14To lau ese idia do lau abia hidi, Dubu Helaga do idia naria, Dubu ena kohu, ena au, ena guhi, gau unai bamona hanamoa gaukara do idia karaia. Bona idia ese Dubu dekenai idia mai taunimanima durua gaukara do idia karaia.
15“To Levi taudia haida, Sadoka ena bese taudia, ese hahelagaia taudia ena dagi guna idia abia, bona Israela besena taudia ese lau idia rakatania neganai, idia ese egu Dubu Helaga lalonai egu gaukara ibounai idia naria namonamo noho, mai edia laloa maoromaoro bona momokani danu. Unai dainai hari idia ese egu hesiai gaukara do idia karaia, bona egu vairana dekenai do idia mai, digara bona rara, boubou gaudia, be lau dekenai do idia henia totona.
16Inai Sadoka besena taudia sibona ese egu Dubu Helaga do idia raka vareai, egu boubou patana kahirakahira do idia raka mai, egu hesiai gaukara karaia, bona egu oda hereva do idia badinaia totona.
17“Idia be lalona ariara magu iduara idia raka vareai, bona Dubu Helaga ena lalona ariara dekenai do idia lao neganai, idia ese dabua aukadia do idia karaia. Mamoe huidia dabua do idia karaia lasi bema Dubu Helaga ena lalona ariara dekenai, o Dubu Helaga lalonai egu gaukara idia karaia noho neganai.
18Idia edia kwarana kumia gaudia be dabua auka dekenai karaia gaudia, bona edia koekoedia dekenai dabua auka piripou do idia karaia. Gaba gauna do idia karaia lasi, bona kopina varahu ia havaraia gauna ta do idia karaia lasi.

19To idia be murimuri maguna unai kahana dekenai taunimanima idia noho gabuna idia ura lao neganai, idia ese unai Dubu Helaga ena gaukara dekenai idia karaia dabua do idia kokia guna, bona daiutu helagadia lalonai inai dabua do idia rakatania. Idia ese dabua idaudia do idia karaia, edia dabua helagadia dekena amo unai taunimanima ese dika do idia davaria garina.
20“Hahelagaia taudia ese edia kwaradia edia huina do idia kakasia lasi, bona edia huina do idia halataia lasi. Edia kwaradia huina do idia utua kwadogi sibona.
21Hahelagaia taudia ese Dubu Helaga ena lalona ariara do idia raka vareai neganai, idia ese uaina do idia inua lasi momokani.
22Hahelagaia taudia ese vabu o tau ta ese ia negea hahine ta do idia adavaia lasi. Hahelagaia tauna ese rami hebou kekeni ta, Israela besena dekena amo, o hahelagaia tauna ta ena vabu sibona do ia adavaia.
23“Hahelagaia taudia ese egu bese taudia do idia hadibaia, gau helagadia bona gau helagadia lasi edia idau be dahaka, bona Dirava ena taravatu bona oda dekenai, dahaka be goeva, bona dahaka be goeva lasi.
24Taunimanima edia huanai heai idia vara neganai, hahelagaia taudia ese unai hepapahuahu do idia hamaoromaoroa, egu taravatu ena dala dekenai. Idia ese danu lau gwauraia aria ibounai do idia badinaia, bona egu Sabati Dinadia do idia hahelagaia, egu taravatu bona egu oda hereva ibounai hegeregerena.
25“Hahelagaia tauna ese mase tauna dekenai do ia kamokau lasi, do ia goeva lasi garina. To bema iena tamana o sinana o iena natuna ta o iena tadikakana o iena taihuna kekeni idia mase neganai, idia dainai do ia miro diba.
26Iena miro dekena amo idia hagoevaia murinai, ia be dina 7 do ia naria, vadaeni do ia goeva.
27Unai dina 7 idia ore neganai, ia ese Dubu Helaga ena lalona ariara dekenai ma do ia raka vareai, bona do ia goeva momokani totona iena kara dika kokia boubou gauna do ia henia. Unai murinai ia ese Dubu Helaga lalonai iena gaukara helagadia ma do ia karaia lou diba. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni inai.
28“Hahelagaia taudia ese tano ta do idia biagua lasi Israela lalonai, edia ahuna be lau sibona. Kohu ta Israela dekenai do umui henidia lasi, badina be edia kohu be lau.
29Paraoa boubouna bona kara dika bona kerere kokia boubou gaudia be do idia ania, bona Israela taudia ese idia atoa siri gau helagadia, lau Dirava dekenai idia henia gaudia ibounai be hahelagaia taudia do idia abia, edia.
30“Uma gaudia, idia vara guna gaudia idauidau ibounai bona emui harihari gaudia idauidau ibounai, be hahelagaia taudia do idia abia, edia. Bona umui ese beredi umui gabua neganai ibounai, umui ese emui beredi ginigunana danu be hahelagaia taudia dekenai do umui henia. Unai bamona umui karaia neganai, lau Dirava ese emui ruma ta ta do lau hanamoa.
31Ia mase kava gauna ta o gau ta ese ia haberoa gauna ta, ataiai manu, o tano ena kopina dekenai ia hekure kava gauna, be hahelagaia taudia do idia ania lasi.”