Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana guyye zaaridi, Beeta Maqidasiyaayyo arshsho baggaara de7iya kare bagga dirssaa penggiyaakko ehiis; ehiyo wode, dirssaa penggee gorddetti uttiis.
2I tana hagaadan yaagiis; “Ha penggee gorddiyan de7i bayanaappe attin, naa77antto dooyettenna. Asikka aara gelenna; aissi giikko, GODAI Israa7eela Xoossai aara geliis. Hegaa gishshau, he penggee gorddiyan de7ana.
3Gidikkonne, Israa7eela halaqai GODAA sinttan oittaa maanau hegan uttana danddayees. Penggiyaa baranddaara i gelanaunne kiyanau danddayees” yaagiis.
4Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana Huuphessa Penggiyaakko efiya ogiyaara efiidi, Beeta Maqidasiyau sintta baggi gattiis. Hegan taani xeelliyo wode, GODAA bonchchoi GODAA Maqidasiyaa kumi uttidaagaa be7aas; be7ada ta som77uwaa biittaa gattada gufannaas.
5Yaatin, GODAI tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, GODAA Beeta Maqidasiyaa wogata ubbaanne a higgeta ubbaa xeelliyaagan taani neessi yootiyoogaa ne haittan minttada siya; ne aifiyankka minttada xeella. Beeta Maqidasiyaa gelanaunne kiyanau bessiya asatinne bessenna asati augeetakko minttada akeeka.
6Makkalanchcha Israa7eela asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte oottiyo tuna oosoi eqqo.
7Intte taayyo ta qumaa, modhdhuwaanne suuttaa yarshsho oottidi shiishshiyo wode, wozanainne ashoi qaxxarettibeenna allaga asata ta Beeta Maqidasiyaa gelissidi, eti a tunissanaadan oottideta. Intte tunatettaa ubbaa bollankka gujjidi, ta maachchaa kanttideta.
8Qassi ta geeshsha miishshatu bolli aawatennan ixxidi, ta Beeta Maqidasiyan allagata aawayideta” yaagees.
9“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Israa7eela asaa giddon de7iya allaga asi, ba wozanaaninne ba ashuwan qaxxarettibeennaagee, ooninne ta Beeta Maqidasiyaa geloppo.
10“‘“Taappe haakkida Leewati, Israa7eela asai tana aggidi wora simmin, bantta eeqatussi goinnanau wora simmidaageeti, bantta qixaatiyaa ekkona.
11Gidikkonne, eti ta Beeta Maqidasiyan oosanchcha gidona; ta Beeta Maqidasiyaa dirssaa penggeta naagona; Beeta Maqidasiyaa oosuwaakka oottona. Eti xuuggiyo yarshshuwaanne asai ehiyo hara yarshshuwaa shukkona; qassi asaassi oottanau, eti asaakko shiiqona.
12SHin eti kase Israa7eela asaa eeqatussi goinissido gishshaunne asaa nagaran onggiya xube gidido gishshau, eti bantta nagaraa qixaatiyaa ekkanaadan, taani caaqqaas. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
13Eti qeese gididi oottanau taakko shiiqoppona; woikko taassi dummatida geeshshabaakkonne ubbaappe aadhdhida geeshshabaakko shiiqoppona. Eti bantta oottido tuna oosuwaa gishshau, yeellaa maayona.
14Gidikkonne, eti Beeta Maqidasiyan aawatanaadaaninne a giddon oottanau de7iya ooso ubbaakka oottanaadan, taani eta sunttana.
15“‘“SHin Israa7eela asai tana aggidi, wora simmido wode, ta Beeta Maqidasiyaa wogaa ammanettidi polida, Leewa zare qeeseti, Xaadooqa yarati, eti taayyo oottanau taakko shiiqona. Modhdhuwaanne suuttaa shiishshiiddi, eti ta sinttan oottona. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
16Ta Beeta Maqidasiyaa eti gelona; taayyo oottanau ta yarshshiyoosaa eti shiiqona; aawatettaakka eti oiqqona.
17Eti Beeta Maqidasiyaassi giddo dabaabaa geliyo wode, liinuwaappe dadettida maayuwaa maayona; giddo dabaabaa penggen woikko Beeta Maqidasiyaa giddon oottiyo wode, suufe maayo maayoppona.
18Eti bantta huuphiyan liinuwaa shaashiyaa xaaxona; bantta xeessankka liinuwaa suriyaa gixxona. Banttana cawayiyaabaa aibanne maayoppona.

19Asai de7iyo kare dabaabaa eti kiyiyo wode, Beeta Maqidasiyan oottiiddi maayido maayuwaa qaaridi, geeshsha kifiletun wottona. Hegee xayikko, eti bantta geeshsha maayuwan asaa GODAASSI geeshshana.
20“‘“Qeeseti bantta huuphiyaa meedettoppona, woikko bantta dishkkuwaa adussoppona; bantta huuphiyaa likkiyan qanxxissona.
21Ai qeeseenne giddo dabaabaa geliyo wode, woine eessaa uyoppo.
22Eti azini haiqqido, woikko yeddido maccaasa ekkoppona. Israa7eela asaappe geela7iyo ekkona; woikko azinai qeese gididi de7iiddi haiqqido maccaasa ekkona.
23“‘“Qeeseti GODAASSI dummatidabaappenne dummatennan coo de7iyaabaappe gidduwan de7iya dummatettaa ta asaa tamaarissona. Qassi geeshshaappenne tunaappe gidduwan de7iya dummatettaa eta bessona.
24Ai mootoi denddikkokka, qeeseti higgee odiyoogaadan pirddona. Ta higgiyaanne ta wogaa naagidi, ta baalata bonchchona; ta Sambbataakka dummayidi bonchchona.
25“‘“Qeesee haiqqida ahaakko shiiqidi, bana tunissoppo. Gidikkonne, haiqqidaagee aawa, woikko aayo, woikko yelido attuma na7a, woikko macca na7a, woikko isha, woikko azina gelabeenna michcho gidikko, bana tunisso.
26Tunidoogaappe guyyiyan, laappun gallassaa qoodidi takko. Hegaappe guyyiyan, i geeshsha gidana.
27Hegaappe simmidi, Geeshsha Sohuwan oottanau giddo dabaabaa biyo gallassi, ba nagaraa yarshshuwaa shiishsho. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
28“‘“Qeesetuyyo laati baawa; taani etayyo laata. Israa7eela biittan etayyo aiba laatanne immoppite; eta laatai tana.
29Eti kattaa yarshshuwaa, nagaraa yarshshuwaanne naaquwaa yarshshuwaa moona. Israa7eela biittan GODAASSI dummayidobai ubbai etassa.
30Koiro gakkiya dumma dumma kattaayyo koiro aifeenne intte GODAAYYO immiyo imota ubbai qeesetussa. Intte keettan anjjoi shemppana mala, intte xiilliyaappe koiro kushiyaa etayyo immite.
31Qeeseti bautidabaa woikko do7i woridobaa kafo asho gidin, mehe asho gidin, aibanne mooppona.