Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Durɔ wi, u mɑɑ kɑ Esekiɛli dɑ tɔɔwɔ kɔnnɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. N deemɑ kɔnnɔ ɡe, ɡɑ kɛnuɑwɑ.
2Yerɑ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, kɔnnɔ ɡe, ɡɑ ko n kɛnuɑwɑ bɑ ǹ ɡu kɛniɑmɔ. Goo kun mɑɑ sɑrɔ mi, domi nɛ, Gusunɔ Isirelibɑn Yinniwɑ nɑ duɑ min di. Yen sɔ̃, ɡɑ ko n kɛnuɑwɑ.
3Adɑmɑ bɛɛn kpɑro u koo kpĩ u sinɑ mi, u kɑ di nɛ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Wiyɑ u koo mɑɑ kpĩ u du kɔnnɔ ɡen ɑdɛrɔn di kpɑ u yɑri min di.
4Mɑ durɔ wi, u kɑ Esekiɛli dɑ kɔnnɔwɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ sɑ̃ɑ yee ten dee deeru. Ye Esekiɛli u mɛɛrɑ yerɑ u wɑ wee Yinni Gusunɔn yiikon ɡirimɑ yɑ win sɑ̃ɑ yee te yibɑ. Mɑ u yiirɑ u wiru ten ɡirɑri.
5Yerɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, tɔnun bii, ɑ wunɛn lɑɑkɑri dokeo kpɑ ɑ mɛɛri sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ kɑ wunɛn tiin nɔni kpɑ ɑ swɑɑ dɑki ɑ nɔ ye kon nun sɔ̃ sɑ̃ɑ yee ten woodɑbɑn sɔ̃. A yen dubu kɑ yen yɑribun woodɑ nɔni dokeo.
6A Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ be, be bɑ sɑ̃ɑ mɛm nɔɔ sɑribɑ ɑ nɛɛ, ben dɑɑ kɔ̃sɑ ye, yɑ den mɑn nuɑ.
7Wee bɑ derɑ tɔn tuko bɑnɡo sɑribɑ be bɑ ǹ mɑn sɑ̃ɑmɔ bɑ duɑ nɛn sɑ̃ɑ yerɔ bɑ tu disi doke. Sɑnɑm mɛ be, Isirelibɑ bɑ mɑn yɑ̃kuru kuɑmmɛ kɑ pɛ̃ɛ kɑ yɑɑ ɡum kɑ yɑɑ yɛm, bɑ ku rɑ nɛn ɑrukɑwɑni mɛm nɔɔwɛ ben dɑɑ kɔ̃sɑn sɔ̃.
8Ben tii bɑ ǹ nɛn sɑ̃ɑ yerun sɔmburu nɔni doke. Adɑmɑ sɔbɑ bɑ tu nɔmu sɔndiɑ.
9Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, tɛ̃, sɔɔ ɡoo ù n wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ, mɑ u ǹ mɑn sɑ̃ɑmɔ, mɑ u ǹ mɑɑ bɑnɡo kue, u ǹ duɔ nɛn sɑ̃ɑ yeru mi.
10Yenibɑn biru, Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, Lefi be bɑ rɑɑ kɑ mɑn tondɑ sɑnɑm mɛ Isirelibɑ bɑ mɑn deri mɑ bɑ dɑ bɑ bũnu swĩi, bɑ koo ben torɑnun ɑre mwɑ.
11Bɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɛn sɑ̃ɑ yerun sɔm kowobu. Berɑ bɑ ko n dɑ n sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔsu mɑrɑ. Kpɑ bɑ n ten sɔmɑ mɔ̀. Beyɑ bɑ ko n dɑ Isirelibɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑruɡirun yɑɑ sɑke kpɑ bɑ n wɑ̃ɑ nɛ Yinni Gusunɔn sɔ̃.
12Wee tɛ̃, bɑ sɑ̃ɑ Isirelibɑn yɑ̃ku kowobu bũnun nuurɔ, mɑ bɑ derɑ Isirelibɑ bɑ torɑ. Yen sɔ̃, kon nɔmɑ suɑ n bu so kpɑ bu ben torɑnun ɑre mwɑ.
13Nɑ ǹ mɑɑ wurɑmɔ bu mɑn susi bu Isirelibɑ yɑ̃kuru kuɑ. Bɑ ǹ mɑɑ duɔ nɛn sɑ̃ɑ yerun dii dɛɛrɑrɔ kɑ dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem mi. Bɑ koo sekuru wɑ kpɑ bu ben dɑɑ kɔ̃sɑn ɑre mwɑ.
14Sɑ̃ɑ yerun nɛnubun sɔmɑ kon bu wɛ̃ bu ko.
15Adɑmɑ yɑ̃ku kowobu Lefibɑ Sɑdɔkun bweseru sɔɔ, be bɑ sɔmburu kuɑ nɛn sɑ̃ɑ yerɔ sɑnɑm mɛ Isirelibɑ bɑ torɑ bɑ mɑn deri, beyɑ bɑ ko n dɑ mɑn susi bu yɑ̃kuru ko kɑ pɛ̃ɛ kɑ yɑɑ ɡum kɑ yɑɑ yɛm. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
16Beyɑ bɑ ko n dɑ du nɛn sɑ̃ɑ yerɔ kpɑ bu susi nɛn tɑbuluɔ bu mɑn sɑ̃. Kpɑ bu nɛn sɑ̃ɑ yee ten sɔmburu nɔni doke.
17Bɑ̀ n duɔ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ sɔɔkɑɑɔ, kon de bɑ n sɑ̃ɑ yɑ̃nu dokewɑ ni bɑ kuɑ kɑ wɛ̃ɛ dɑmɡii. Bɑ̀ n sɔmburu mɔ̀ sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑ mi kɑ sere ten tiin sɔɔwɔ bɑ ǹ yɑ̃nu dokemɔ ni bɑ kuɑ kɑ yɑ̃ɑ sɑnsu.
18Bɑ ko n dɑwɑni bɔkuɑwɑ kpɑ bɑ n sokoto kpirinu deewɑ, ye kpuro yɑ n sɑ̃ɑ ye bɑ wesɑ kɑ wɛ̃ɛ dɑmɡii. Kpɑ bu ku rɑɑ kpɑkɑ sɛ̃ke bu ku kɑ wɛnyɑn sɔ̃.

19Bu sere yɑri bu dɑ yɑɑrɑ mi Isirelibɑ bɑ mɛnnɛ, bɑ koo ɡinɑ ben yɑ̃ku yɑ̃ɑ ni potiriwɑ bu yi sɑ̃ɑ yeru mi. Kpɑ bu ku rɑɑ kɑ nu tɔmbu bɑbɑn sɔ̃ nu disi duurɑ. Sɑɑ ye, kpɑ bu ɡɑnu doke bu kɑ yɑrimɑ.
20Yɑ̃ku kowobu bɑ ǹ wii pɔɔru potɑmɔ. Bɑ ǹ mɑɑ derimɔ ben seri yi dɛnyɑ.
21Yɑ̃ku kowo ɡoo u ku rɑɑ tɑm nɔ u sere dɑ nɛn sɑ̃ɑ yerun yɑɑrɑ sɔɔkɑɑɔ.
22Ben ɡoo u ku rɑɑ mɑɑ ɡɔmini ǹ kun mɛ kurɔ wi bɑ yinɑ suɑ kurɔ. Isirelibɑ sɔɔrɑ u koo wɔndiɑ wi u kun durɔ yɛ̃ suɑ. Adɑmɑ u koo kpĩ u yɑ̃ku kowo ɡoon ɡɔmini suɑ.
23Bɑ koo nɛn tɔmbu sɔ̃ɔsiwɑ ye yɑ sɑ̃ɑ nɛ Gusunɔɡiɑ kɑ ye yɑ ǹ sɑ̃ɑ nɛɡiɑ. Yeyɑ, ye yɑ dɛɛre kɑ ye yɑ ǹ dɛɛre.
24Berɑ bɑ koo nɛn tɔmbu siriɑ nɡe mɛ nɛn woodɑbɑ bɑ ɡeruɑ. Kpɑ bu nɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɑ kɑ nɛn tɔ̃ɔ bɑkɑ ni nɑ bu wɛ̃, kpɑ bu nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru bɛɛrɛ wɛ̃.
25Yɑ̃ku kowo u ku ɡoon ɡoru bɑbɑ kpɑ u ku rɑɑ tii disi doke. Adɑmɑ u koo kpĩ u win tiin tundon ɡoru bɑbɑ kɑ win mɛroɡiru kɑ win bibuɡinu kɑ win mɔɔɡiru kɑ win wɔnɔɡiru kɑ win sesu wi u kun durɔ yɛ̃ɡiru.
26Ù n tii dɛɛrɑsiɑ ɡoo ten sɔ̃, sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruwɑ u koo ko u sere win sɔmburu tore.
27Dɔmɑ te u koo du dii te tɑ dɛɛre mi, u koo ɡinɑ win tiin torɑnun yɑ̃kuru ko. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
28Wee ye yɑ ko n sɑ̃ɑ ben tubi. Nɛnɑ bɑ koo sɔmburu kuɑ. Bɑ ǹ bu tem ɡɑm wɛ̃ɛmɔ bɑ n mɔ Isireliɔ. Nɛnɑ ko nɑ n sɑ̃ɑ nɡe ben tem kɔsire.
29Ye bɑ kɑ torɑrun yɑ̃kunu kɑ yɑ̃ku ni bɑ rɑ kɑ torɑnu sɔmɛ kuɑ kɑ kɛ̃ɛ ni bɑ kɑ nɑɑmɔ kɑ sere ye bɑ yi nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃, ye kpuro yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ ben dĩɑnu.
30Dĩɑ ɡbiikii ni bɑ koo kɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑɑwɑ, nu koo kowɑ yɑ̃ku kowobuɡinu. Isirelibɑ bɑ ko n dɑ ben dĩɑ bimin som ɡem yɑ̃ku kowobu wɛ̃wɑ kpɑ n bu domɑru kuɑ.
31Adɑmɑ yɑ̃ku kowobu bɑ ǹ yɑɑ ɡoru ǹ kun mɛ ɡunɔ ɡoru dimɔ ǹ kun mɛ ye ɡɑ̃ɑnu kɑsukɑ nu ɡo.