Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo dunu da na gadili logo ga:su amo da Debolo sogebi amoga gusudili diala, amoga oule asi. Logo da ga:i dagoi ba:i.
2Hina Gode da nama amane sia:i, “Amo logo ga:su da ga:iwane dialu, hamedafa doasimu. Osobo bagade dunu da amoga hamedafa golili masunu. Bai Na, Isala:ili fi ilia Hina Gode, da amodili golili sa:i. E da ga:iwane dialoma:mu.
3Be Isala:ili Ouligisu da amoga Na midadi hadigi ha:i manusa: masunu da defea. E da ganodini sesei logo holei amoga golili sa:imu, amola amoga gadili masunu.”
4Amalalu, amo dunu da na oule ga (north) logo holeiga golili sa:ili, Debolo midadi amoga oule asi. Na ba:laloba, Hina Gode Ea Debolo Diasu da Gode Ea nenemigi Hadigi amoga nabai ba:i. Na da osoboga odagi guduli gala:la sa:i.
5Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Dia ba:mu amola nabimu liligi huluane noga:le dawa:mu. Na da dima Debolo Diasu ouligisu hou amola sema huluane dima olelemu. Dunu mogili da Debolo Diasu ganodini sa:ili, gadili masunu da defea. Be mogili eno da hamedafa sa:imu. Amo mogi aduna noga:le dio lama.
6Amo Isala:ili lelesu dunu ilima amane adoma, ‘Na, Ouligisudafa Hina Gode, da ilia wadela:idafa hou bagade higabeba:le, ilia logo wahadafa hedofamu.
7Gobele salasu dunu ilia da sefe amola maga:me Nama imunusa: gobele salaloba, ilia da gadofo hame damui ga fi dunu, amo Na Debolo Diasu ganodini golili sa:ima:ne logo doasiba:le, Na Debolo Diasu gugunufi dagoi. Amaiwane, Na fi dunu da wadela:idafa hamobeba:le, ilia da Na gousa:su fi dagoi.
8Ilia da Na Debolo Diasu sema ouligisu hou fisili, ga fi dunu amo ouligima:ne, logo doasi.’
9Na, Ouligisudafa Hina Gode, da gasa bagade sia:sa, ‘Gadofo hame damui ga fi dunu, amola Na sia: hame nabasu dunu da Na Debolo Diasu ganodini hamedafa golili sa:imu. Amolawane, ga fi dunu da ea fi fisili, Isala:ili fi ganodini esaloma:ne masea, amo dunu amola da Na Debolo Diasu ganodini hamedafa golili sa:imu.’”
10Hina Gode da nama amane sia:i, “Na da Lifai dunu amo da eno Isala:ili fi dunuma gilisili, Na fisili, ogogole ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu, ilima se bidi imunu.
11Ilia da Debolo Diasu ganodini Nama agoane hawa: hamomu. Ilia da logo ga:su ouligimu, amola eno Debolo hawa: hamosu hamomu. Ilia da ohe amo dunu eno da gobele salasu hamoma:ne gaguli maha, amo medole legemu da defea amola dunu fidimusa: hawa: hamomu da defea.
12Be, ilia da ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu hou ouligiba:le, ilia da Isala:ili dunu wadela:idafa hou hamomusa: oule asi. Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da Na Dioba:le dafawanedafa ilima se bidi imunusa: sia:sa.
13Ilia da Nama gobele salasu hou hamedafa hamomu. Ilia da hadigi liligi gadenene hamedafa masunu. Ilia da Hadigidafa Momei Sesei amo ganodini hamedafa golili sa:imu. Ilia da wadela:idafa hou hamobeba:le, Na da amo se bidi ilima iaha.
14Na da ilima Debolo Diasu ganodini fonobahadi loboga hawa: hamosu fawane ilegele iaha.”
15Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Be Isala:ili fi dunu mogili huluane da Nama baligi fa:beba:le, Lifai fi gobele salasu dunu amo da Sa:idoge egaga fi esala, da Nama mae baligi fa:le, Debolo Diasu ganodini hahawane hawa: hamosu. Amaiba:le, wali, amo dunu fawane da Nama misini, gobele salasu sefe amola maga:me Nama imunusa: misa:ma.
16Ilia fawane da Na Debolo Diasu ganodini golili sa:ili, Na oloda amo ouligimu, amola Debolo nodone sia:ne gadosu hou ouligimu.
17Ilia da Debolo ganodini dibifufu amoga golili sa:imusa:, logo holeiga heda:sea, ilia ahea:iai abula salawane misunu. Ilia da ganodini dibifufu amola Debolo ganodini hawa: hamosea, ilia da sibi hinabo abula salimu da sema bagade.
18Ilia da finimu mae masa:ne, ilia da ahea:iai abula habuga amola ahea:iai abula selefa salima:mu. Be bulu mae idiniginisima:mu.

19Ilia da gadili dibifufu (dunu fi da amoga esalebe) amoga masusa: dawa:sea, ilia hidadea ahea:iai abula gisa:le fasili, hadigi sesei amoga ligisimu. Ilia da dunudafa ilima ilia sema abulaga se mae ima:ne, ilia da amogai abula eno salimu.
20Gobele salasu dunu da ilia dialuma hinabo hame waga:ma:mu. Amola, ilia dialuma hinabo hame sedagima:mu. Ilia da ilia dialuma hinabo houdafa defele ouligima:ma.
21Gobele salasu dunu da ganodini dibifufu amo ganodini golili sa:imusa: dawa:sea, ilia da waini hano hamedafa manu.
22Gobele salasu dunu da fisiagai uda lamu da sema bagade. E da Isala:ili a:fini amo da dunuga hame dawa:digi o gobele salasu dunu eno ea didalo amo fawane lama:mu.
23Gobele salasu dunu da Na fi dunu ilima liligi da hadigi amola hadigi hame amo ea afafasu hou ilima olelema:mu. Amola liligi da ledo hamoi amola ledo hame, amo ea afafasu hou, ilima olelema:mu.
24Na dunu da eagene fofada:musa: sia:ga gegesea, gobele salasu dunu da Na malei defele amoga fofada:ma:mu. Ilia da Na lolo nasu gilisisu amo Na sema amola Na malei defele, noga:le ouligima:mu. Amola ilia Sa:bade eso amola ode amola da hadigiba:le, amo noga:le ouligima:mu.
25Gobele salasu dunu da bogoi da:i hodo digili ba:mu da sema bagade. Be e da eda o ame o ea mano o yolali o dalusi gawa hame fi, amo fawane digili ba:mu da defea.
26Amo digili ba:lalu, e da bu sema foloai dagoi hamosea, e da eso fesu ouesalea,
27e da Debolo ganodini dibifufu amo ganodini golili dasea, ea hou foloama:ne, amola bu Debolo Diasu ganodini hawa: hamomusa: logo doasima:ne, gobele salasu ima:mu.
28Na da Isala:ili dunu ilia da iligaga fi ilima ima:ne, soge amola diasu amola liligi noga:iwane iasu. Be Na da gobele salasu fi ilima liligi eno hame, be ilia gobele salasu ouligisu hou fawane ilima i. Ilia da Isala:ili soge amo ganodini, soge hame gagumu. Na da ilia hanai gumima:ne defele esala.
29Gagoma gobele salimusa: iasu, (Hina Godema Gala:ine Iasu) amola gobele salasu ha:i manu amo da wadela:i hou dodofemusa: iaha, (Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu) amola Dabe Ima:ne Iasu, amo da gobele salasu dunu ilia ha:i manu ba:mu. Amola adi liligi Isala:ili dunu da Nama imunusa: modale ligiagai, amo huluane gobele salasu dunu da lama:mu.
30Gobele salasu dunu da bisili ifabia dadami amola bisili liligi huluane Nama iabe amo lama:mu. Eso huluane dunu da agi ga:gi gobesea, ilia da bisili moloi gobebe afae gobele salasu dunu ilima imunu. Amasea, Na da ilia fi diasua amo hahawane dogolegele hamomu.
31Gobele salasu dunu da sio o ohe fi udigili bogoi amola edadoga medole legei, amo manu da sema bagade.”