Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ weè nìtì n kɔtɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì ditowɑɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri dìì bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ ti nsɔ̃́ ndì kpetí.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó dibòrì yó nkpetímu, òmɔù bɑ́ɑ́ dì kpetɛ́ kɛ yɛ̃́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di ntɑmɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í di yó nkpetímu.
3Tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ tiɛ̀ níí yóó dɛ̀ kɑ̀rì m borɛ̀ kɛ́di o diì, ò níí tɑnní kukpɑ̃́nkpɑ̃́nkù. Ò níí yóó ku ntɑ kɛ́ kù yɛ̀nnɛ̀.
4Kòo n kɔtɛnɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì dìì wetí Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ n yɑ̀ Kuyie nkó tikpetì píɛmmɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Dɑɑtɛ kɛ́wéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́kéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́keè n yóó dɑ duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀, n yóó dɑ nɑ́kɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ nɛ̀ tɛ kuɔ́, ɑ dɑɑtɛ bɛ̀ tɑɑ̀ mɛ̀ɛ̀ botí n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́ ntɛ̀ tɑɑ̀.
6Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ dɛ kó itookperí yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́mu.
7Bɛɛ̀ tɑnnɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù bɛ yɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì, kɛ sĩnkùnko n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ di tuɔ̀ ndìì mɔ̀nnì iwũɔ̃ di n feu ì kó mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀. Bɛ̀ tɔ̃̀tɛ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo mɛ̀mmɛ díndi nɛ̀ mí nti cuokɛ̀.
8Bɛ̀ í dɑkɛ bɛ̀ m pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ kpɛ́í, kɛ yóu bɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ n tɔ̃mmú kɛ mù duɔ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́ mbɛ̀ nɑ mpĩ mmùù tɔ̃mmú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
9Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú opɔ̀ɔ̀ wèè í cɑ̃ntɛ́ yoo di miɛkɛ wèè í yíé n kpɛti o bɑ́ɑ́ tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ kòò tu opɔ̀ɔ̀ kɛ bɛ̀ bonɛ̀.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do n dɛ̀tɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ do n yóu dìì mɔ̀nnì kɛ́tũnnɛ yɛbɔkɛ̀. Bɛ̀ yóó yɑ̀mu dɛ kó mɛyɛi ncɔ̃́ntimu.
11Bɛ̀ yó ntú bɛtɔ̃mbɛ̀ sɑ́m̀pɔ́bɛ̀ mbɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, bɛɛ̀ yó mbɑɑ yɛbòrɛ̀ kɛ feu iwũɔ̃ bɛ̀ yó ntuɔ nyì nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, bɛɛ̀ yó ntú n nìtìbɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀.
12Kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ do fìémɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀, kɛ́nte kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛyɛi mmiɛkɛ. Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu bɛ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ bo yɑ̀ bɛ yɛi nkó mucɔ̃́ntimu.
13Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó n tɔ́ɔ́nnɛ̀ kɛ́pĩ́ n kuɔ́ tɔ̃mmú bɛ̀ bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ ikuɔ́ nɛntì, bɛ̀ bɑ́ɑ́ tɑ ikuɔ́ nɛntì dieku, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ isɔkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ì.
14Bɛɛ̀ yóó nɑɑ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mpĩ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mmú.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ tu Sɑdɔki yɑɑ̀bí, Isidɑyɛɛribɛ do n dɛ̀tɛ́nɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛɛ̀ mpĩ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, bɛɛ̀ yó mbo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ n feu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ mmɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
16Bɛɛ̀ nií yóó tɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dibòrì sɑ̀ɑ̀rì kɛ́kɔtɛ n tɑ́bùrì bo dɛ̀ kɛ́pĩ́ n tɔ̃mmú bɛ̀ yó ndɑkɛmu mu kpɛ́í.
17Kɛ̀ bɛ̀ níí tɑtiní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku, bɛ̀ɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù, bɛ̀ níí bɑ́ ndɑ́ɑ́tí tipecìtì kó tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ pĩ́nnɛ̀ mutɔ̃mmú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù yoo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
18Bɛ̀ níí yó mboú mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑɑ̀bomboúntì nti bɛ yɔ kɛ́nyi mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó ifiɛtí, bɛ̀ mɛ mbɑ́ mboú dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ kɑ dɛ̀ɛ̀ bo nte kɛ̀ bɛ̀ɛ biɛtɛ.

19Kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀tìní dìì mɔ̀nnì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù ditowɑɑ̀ kɔku kɛ bo kɔtɛ bɛnìtìbɛ̀ borɛ̀ bɛ̀ɛ dɑ́tɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ do pĩ̀ńnɛ̀ tì ikuɔ́ tɔ̃mmú, kɛ tì dɔú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ bɑ́ ntì ɑ̃ kɛ tɔ́ɔ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ́kú.
20Bɛ̀ níí bɑ́ɑ́ kuó pɑ́íí, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ yùtìi sṹṹ mmɛdiɛ̀, bɛ̀ nkɛ̃ĩ bɛ yùtì mɛsɑ̀ɑ̀.
21Ikuɔ́ nìùtì mɔù níí bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nhò tɑti dìì yiè n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku.
22Ikuɔ́ nìùtì mɔù bɑ́ɑ́ túótɛ́ okúpokù yoo onitipòkù bɛ̀ yetɛ wè, wèe túótɛ́ osɑpɑ̀ɑ̀ nwèè mu nyí yĩ̀ɛ̃́tɛ̀ onitidɔ̀ù Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, yoo kòò mɛ mbo túótɛ́ okúpokù, wè ntú ikuɔ́ nìùtì tɔù kou.
23Bɛɛ̀ yóó bɛnkɛ n nìtìbɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu n kpɛrɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu cɛ̃́nkoo kpɛrɛ, ikuɔ́ yetɛ dɛ̀ nɛ̀ ì yie ndɛ̀.
24Bɛɛ̀ yó ntú bɛbeémbɛ̀ kɛ́mbekù n kuɔ́ dòmmɛ̀ kɛ́ntũ m bɑɑ nyɛmɔu kó ikuɔ́, tɛom̀pùtɛ̀ yiè níí ntú n kpɛri.
25Bɛ̀ bɑ́ɑ́ tɔ́ɔ́nnɛ̀ ocíì bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo sĩntɛ, kɛ̀ dɛ̀ sɑ̀ɑ̀ í tú ò cicɛ nwe yoo o yɔ̃ yoo o birɛ yoo o nɑntɛ̀ yoo o kóo kótì yoo o tɑ̃ũ̀ wèè í ye.
26Kɛ̀ dɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ dò mmɛmmɛ, kòò kɑ̀ɑ́kɛ́ ocíì kɛ wèńkùnnɛ omɑ́ɑ̀ kɛ dèè, we mbɑɑ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́sɔɔtɛ́ o tɔ̃mmú.
27Ò yóó tɑ dìì yiè n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀nkù dɛ miɛkɛ kɔku kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú ikuɔ́ dieku, miɛkɛ wèe féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃̀mmɛ̀ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
28Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛɛ̀ te bɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ mutɔ̃mmú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Di bɑ́ɑ́ bɛ̀ duɔ́ nkɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. Bɛ kpɛrɛ yó ntú mínwe, mí nKuyie.
29Bɛɛ̀ yó nyo di m pɑ̃ɑ̃ ntìì diitì nɛ̀ di n feu ìì wũɔ̃ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃̀mmɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, kɛ̀ di cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo ntú n kpɛrɛ, bɛɛ̀ yó ndɛ̀ te.
30Tidipɑ̀ntì miɛkɛ di níí dɛitɛ tisɑ̀ɑ̀tì kɛ yíɛ́nɛ̀ di dɛ̀ìtɛ dɛ̀ kɛ cɑ̃̀ńnɛ́ n kpɛ́í nnɛ̀ muyuo nsɑ̀ɑ̀mù, di níí yóó dɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ mbɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
31Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɑ́ ncɑ́ɑ́ ndɛ̀ɛ̀ ku nɛ̀ dɛmɑ́ɑ̀ yoo musĩ̀mmù pĩ ndɛ̀ sinɔɔ yoo iwũɔ̃ yoo tiwɑnwɑntì.