Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gidala ako sa tawo pabalik didto sa gawas sa balaang dapit sa ganghaan nga nag-atubang sa sidlakan; gisirad-an kini pag-ayo.
2Miingon si Yahweh kanako, “Gisirad-an pag-ayo kining ganghaan; dili gayod kini maabli. Walay tawo nga makasulod niini, kay si Yahweh lamang, nga Dios sa Israel, ang makasulod niini, busa sirado gayod kini pag-ayo.
3Molingkod niini ang tigdumala sa Israel aron mokaon ug pagkaon sa atubangan ni Yahweh. Mosulod siya sa agianan sa ganghaan sa portico ug mogawas sa samang agianan.”
4Pagkahuman gidala niya ako sa agianan sa amihanang bahin nga nag-atubang sa balay. Busa mitan-aw ako ug tan-awa, nalukop sa himaya ni Yahweh ang iyang panimalay, ug mihapa ako.
5Unya miingon si Yahweh kanako, “Anak sa tawo, andama ang imong kasingkasing ug pagtan-aw pinaagi sa imong mga mata ug paminaw pinaagi sa imong mga dalunggan sa tanan nga akong ipahayag kanimo, sa tanan nga mga balaod sa balay ni Yahweh ug sa tanan nga mga patakaran niini. Paghunahuna mahitungod sa pasulod ug pagawas sa balay.
6Unya sultihi ang mga masinupakon, ang balay sa Israel. 'Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Igo na alang kaninyo ang tanan ninyong dulomtanang mga binuhatan, balay sa Israel—
7kay gidala ninyo ang mga langyaw nga wala natuli ang mga kasingkasing ug wala natuli ang unod aron mosulod sa akong balaang dapit, nagpasipala sa akong balay, samtang naghalad kamo kanako ug pagkaon, tambok ug dugo—gisupak ninyo ang akong kasabotan pinaagi sa tanan ninyong dulomtanang mga binuhatan.
8Wala ninyo gituman ang inyong mga bulohaton nga may kalabotan sa akong balaang mga butang, apan nagpili kamo ug uban nga maoy mobuhat sa inyong mga bulohaton, ug gihimo ninyo sila nga maoy moatiman sa akong balaang dapit.
9Miingon niini si Yahweh nga Ginoo: Walay langyaw, nga dili tinuli ang kasingkasing ug unod, nga gikan niadtong nagpuyo taliwala sa katawhan sa Israel, ang makasulod sa akong balaang dapit.
10Apan mipalayo gikan kanako ang mga Levita —naglatagaw sila palayo gikan kanako, ug nagsunod sa ilang mga diosdios—apan pagabayran nila ang ilang sala.
11Mga sulugoon sila sa akong balaang dapit, nga nagbantay sa mga ganghaan sa balay ug nag-alagad sa balay ug giihaw nila ang sunogon nga mga halad ug ang mga halad sa katawhan, ug motindog sila atubangan sa katawhan ug moalagad kanila.
12Apan kay gibuhat man nila ang mga halad sa atubangan sa ilang mga diosdios, nahimo silang kapandolan sa sala alang sa panimalay sa Israel. Busa ipataas ko ang akong kamot aron sa pagpanumpa ug pagpakigsaad batok kanila—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—antoson nila ang ilang silot.
13Dili sila moduol kanako aron mamuhat ingon nga akong mga pari o mopaduol sa bisan unsa sa akong balaang mga butang, ang labing balaang mga butang. Hinuon, pas-anon nila ang pagsaway ug ang ilang sala alang sa dulomtanang mga buhat nga ilang nabuhat.
14Apan himoon ko sila ingon nga mga katabang sa bulohaton sa balay, alang sa tanan nga mga bulohaton niini ug sa bisan unsa nga buhaton diha.
15Unya ang Levita nga mga pari, kadtong mga anak nga lalaki ni Zadok nga nagtuman sa mga bulohaton sa akong balaang dapit sa dihang naglatagaw palayo ang katawhan sa Israel gikan kanako—mopaduol sila kanako aron sa pagsimba kanako. Motindog sila sa akong atubangan aron mohalad kanako ug tambok ug dugo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
16Moadto sila sa akong balaang dapit; mopaduol sila sa akong lamesa aron sa pagsimba kanako ug sa pagtuman sa ilang mga bulohaton nganhi kanako.
17Busa mahitabo kini sa dihang mosulod sila sa mga ganghaan sa sulod nga hawanan, kinahanglan nga magsul-ob sila ug mga bisti nga lino, kay dili sila makasulod sa mga ganghaan nga nagsul-ob ug balahibo sa hayop sa sulod nga hawanan ug sa balay niini.
18Kinahanglan nga adunay lino nga turban sa ilang mga ulo ug lino nga mga bisti nga pang-ilalom sa ilang mga dapidapi. Kinahanglan nga dili sila magsul-ob ug mga bisti nga makapasingot kanila.

19Sa dihang mogawas sila sa gawas nga hawanan, aron sa pag-adto sa katawhan, kinahanglan nga huboon nila ang ilang mga bisti nga ilang gisul-ob sa dihang mag-alagad sila; kinahanglan huboon nila kini ug ibutang sa balaang lawak, aron dili mahimong balaan ang ubang tawo pinaagi sa paghikap sa ilang pinasahi nga bisti.
20Kinahanglan nga dili usab nila kiskisan ang ilang ulo ni tugotan nga motaas ang ilang buhok, apan kinahanglan nga putlan nila ang buhok sa ilang mga ulo.
21Walay pari nga moinom ug bino kung mosulod siya sa sulod nga hawanan,
22ni magdala ug balo o binulagan nga babaye ingon nga iyang asawa, apan ang ulay lamang nga gikan sa banay sa panimalay sa Israel o ang balo nga asawa sa pari kaniadto.
23Kay tudloan nila ang akong katawhan sa kalahian sa balaan ug sa malaw-ay; ug masayod sila sa dili hinlo gikan sa hinlo.
24Sa panaglalis mobarog sila aron sa paghukom pinaagi sa akong mga kasugoan; kinahanglan nga makiangayon sila. Tumanon nila ang akong balaod ug akong mga sugo sa matag pista, ug saulogon nila ang akong balaan nga Adlawng Igpapahulay
25Dili sila moadto sa patay nga tawo aron dili mahugaw, gawas lamang kung amahan o inahan nila kini, anak nga lalaki o anak nga babaye, igsoong lalaki o igsoong babaye nga wala nakigdulog sa lalaki; kay mahimo silang hugaw.
26Human mahugaw ang pari, moihap sila ug pito ka adlaw alang kaniya.
27Sa adlaw nga mosulod siya sa balaang dapit, ngadto sa sulod nga hawanan aron sa pag-alagad sa balaang dapit, kinahanglan nga magdala siya ug halad sa sala alang sa iyang kaugalingon—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
28Mao kini ang mahimo nilang panulondon: Ako ang ilang panulondon, ug kinahanglan nga dili ninyo sila hatagan ug kabtangan sa Israel; Ako ang mahimo nilang kabtangan!
29Kaunon nila ang mga halad nga pagkaon, ang mga halad alang sa sala, ang mga halad alang sa dili tinuyoan nga sala, ug mailaha ang tanan nga gihalad ngadto kang Yahweh.
30Mapanag-iya sa mga pari ang labing maayo nga unang mga bunga sa tanang butang ug ang matag gasa, ug ang bisan unsang butang nga gikan sa tanan ninyong mga gasa, ug ihatag ang labing maayo sa inyong mga halad nga pagkaon ngadto sa mga pari aron nga ang panalangin maanaa sa inyong balay.
31Dili mokaon ang mga pari ug patay nga mga mananap o mananap nga gitukob sa laing mananap, langgam man o ihalas nga mananap.