Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miduma a umana zuen te etew ziyà te ǥawas he veyeey zuen te valey te Nengazen, he ebpekesinaru ziyà te edsilaan, piru siradu heini.
2Migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te, “Heini he veyeey kinahanglan he layun siradu. Kenà heini ebpuwasan su para wazà ebpekevayà kayi, su siak is Nengazen he Megbevayà te Israel, kayi a mebayà.
3Iyan dà is pengulu te Israel egkehimu he ebpinuu kayi he veyeey para te kegkaan te impemuhat kayi te kedì, piru kinahanglan he ziyà sikandin ebayà te varkun te veyeey emun edseled, ne zutun ded daan sikandin mebayà emun egawas en.”
4Ne miduma a zuen te etew ziyà te egkesinaruwan duen te valey te Nengazen. Ne ziyè key mebayà te veyeey he zapit te zizaya. Ne zutun neehè ku is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen he nekeeneb dutun te valey zin, ne segugunà a midlangkeb.
5Migkaǥi pa is Nengazen kayi te kedì te, “Sikew is etew, timan-i nu wey purungi nu pemineǥa is egkeǥiyen ku ziyà te kenikew mehitenged te langun he sulunuzen bahin te valey ku. Kinahanglan he egketuenan nu ke hentei is ereg he edseled duen te valey ku wey is kenà ereg he edseled kayi.
6Keǥiyi nu is mesinupaken he menge etew te Israel, he iyan a is Nengazen he MEGBEVAYÀ migkaǥi te, ‘He menge etew te Israel, engkezi niw en is langun he utew mezaat he menge vaal niw.
7Impeseled niw ziyà te valey ku is kenà menge Israilihanen he wazà medtuu te Megbevayà. Pinaaǥi kayi midremerikan niw is baley ku zutun te kebpemuhat niw te keenen, tavà te uyaǥen, wey lengesa. Gawas te utew mezaat he menge vaal niw midrapas niw pa is paaǥi ku te kebpekidepità keniyu.
8Iyan kew man pezem ereg he edumala te segradu he menge azen ku ziyà te valey ku, ne selakew is impezumala niw.
9Umbe siak is Nengazen he MEGBEVAYÀ, iyan egkeǥiyen ku is: is menge etew he kenà Israilihanen, kenè ku idtugut he mekeseled sikandan diyà te valey ku, minsan is kenà menge Israilihanen he mid-ubpà duma keniyu.’
10“Mehitenged te menge kevuwazan ni Levi he mid-awà kayi te kedì su mibpekiduma te zuma he menge Israilihanen te ked-azap te menge ed-ezapen dan, ebpekaantus sikandan tenged te menge salè dan.
11Egkehimu he ebpenilbi sikandan diyà te valey ku pinaaǥi te kebantey te ǥemawan wey kedlapà te menge pemuhat he edtutungen wey zuma pa he menge ibpemuhat te menge etew. Wey egkehimu ke ebpenilbi sikandan te menge etew ziyà te valey ku.
12Ne geina te nenilbi sikandan te menge etew te kebpenilbi he para te zuma he menge ed-ezapen dan, ne tenged kayi nekevaal te salà is menge etew te Israel, ibpenangdù ku he ebpekaantus dan tenged te salè dan. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.
13Puun guntaan ne kenè ku en sikandan edtuǥutan te kebpenilbi kediey pinaaǥi te kegkememumuhat dan. Kenà daan sikandan ebpekesamsam te segradu he menge azen ku etawa segradu he menge pemuhat para kedì. Kinahanglan he ebpekaantus dan te kegkeeled tenged te menge vaal zan.
14Edhimuwen ku zà sikandan he menge umuuǥup te langun he menge vuluhaten diyà te valey ku.
15“Piru is menge memumuhat he ebpuun diyà te tribu ni Levi he menge kevuwazan ni Zadok he metinumanen he nenilbi kedì diyà te valey ku hein mid-awà kayi te kedì is menge Israilihanen, nenilbi zan mulà kedì. Iyan sikandan egkehimu he ebpemuhat kedì te tavà wey lengesa te uyaǥen. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.
16Iyan dà sikandan ebpekeseled diyà te valey ku wey ebpekeuvey ziyà te pemuhatà he para kediey te kebpenilbi kedì. Iyan dà sikandan ebpekevaal te ebpeveelan ku ziyà te valey ku.
17Emun edseled sikandan diyà te veyeey pehendiyà te seled he lama zuen te valey ku, kinahanglan he ebivisti sikandan te linu. Kenà sikandan mebivisti te welin emun ebaal sikandan te vuluhaten diyà te seled he lama etawa ziyà te seled te valey ku.
18Kinahanglan he edtetengkulu sikandan te linu wey edsun-ud te pendizalem he visti he linu ǥihapun. Kenà sikandan medsun-ud te minsan hengkey he ebpekeperimuseng kandan.

19Emun egawas sikandan diyà te ǥawas he lama he zutun is menge etew, kinahanglan he edluwasen dan dèpa is menge visti he migamit dan dutun te kebpenilbi zan ne idsavuk dan diyà te segradu he menge ruǥu, ne mebivisti zà sikandan te urdinaryu. Pinaaǥi kayi kenà ebpekezezaat te menge etew is kegkesegradu zuen te menge visti zan.
20“Kinahanglan he kenà sikandan mebpevangul wey mebpemelayat te vulvul, kekenà, layun dan dà heini peeluti.
21Kinahanglan daan he kenà sikandan med-inum te vinu emun edseled en sikandan duen te seled he lama.
22Kenà daan egkehimu ke ebpengesawa sikandan te valu etawa vahi he midsuwayan te esawa zin. Is egkehimu he ed-esewaan dan, iyan dà is bahi he wazè pa mekeremaǥi he ebpuun diyà te kevuwazan te menge Israilihanen etawa nevalu he menge esawa te menge memumuhat.
23Kinahanglan he ebpenuruen dan is menge etew ku ke hengkey is segradu wey ke hengkey is kenà segradu, ke hengkey is lumpiyu wey meremerik.
24Emun duen egkesemberewaanan, iyan is menge memumuhat edhitindeg he menge menhuhukum ne iveǥey zan is kukuman he ibpesikad diyà te kesuǥuan ku. Kinahanglan he edtumanen dan is menge suǥù ku wey menge sulunuzen bahin te menge pista he ibpetuman ku; kinahanglan he ed-isipen dan he segradu he andew is Andew te Kedhimeley.
25Is memumuhat kinahanglan he kenè din remeriki is keugelingen din pinaaǥi te ked-uvey te minatey gawas ke is minatey amey zin etawa iney zin, etawa suled din he maama, etawa etevey zin he wazè din pa esawa.
26Emun ebpekesamsam dan te minatey, kinahanglan he mebpekelumpiyu sikandan wey medtaǥad dan te pitu he andew,
27ne emun edseled en sikandan diyà te seled he lama zuen te valey ku te kebpenilbi zutun, ne kinahanglan he ebpemuhat dèpa sikandan te pemuhat he idlumpiyu para te keugelingen dan. Iyan is Nengazen he MEGBEVAYÀ, migkaǥi kayi.”
28Mibpedayun megkaǥi is Nengazen te, “Wazà tanà he egkepengevilin te menge memumuhat te Israel, su iyan a mismu ebeǥey te menge kinahanglan dan.
29Is keenen dan ne ziyà ebpuun te menge pemuhat he para gasa, menge pemuhat he para idlumpiyu, wey menge pemuhat he vayad te salà. Ne is menge azen he mibpeveyveyaan en kedì ne egkehimu zaan he kandan.
30Is kineupiyahan te egkehuna he menge sebpet niw wey is ispisyal he menge gasa kayi te kedì, diyà daan ebpekepevayà te menge memumuhat. Beǥayi niw zaan te kineupiyahan he herina niw is menge memumuhat, su wey metuvazi is pemilya niw.
31Kinahanglan he kenà egkaan is menge memumuhat te minsan hengkey he tagbis etawa uyaǥen he minatey etawa midhimetayan te zuma he langgam.”