Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ezekiel

Ezekiel 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Kanan aben Diyos, “Tikpayek din pana na sin takkay na.
4Maiwalang to din bangkay na sin dontog ed Israel, siya abe sin sosoldado na ya din nanasyon ay gait na et bay-ak ay kanen di titit ya am-in ay atap ay animal. Sak-en si Yahweh ay nangibagas na.
6Pooak to ed Magog ya din am-in ay ili ay natalna di biyag da sin benget di baybay et ammoan da ay sak-en si Diyos.
7Masapol ay ammoen din Israelita din nasantoan ay ngadan ko yan adiak ipalobos ay ipakadodogis da kasin. Et say pangammoan din nanasyon ay sak-en si Yahweh ay nasantoan ay Diyos di Israelita.
8Magay dowadowa ay mapasamak am-in dana,” kanan Yahweh ay Diyos.
21Kanan Diyos, “Ipailak to sin nanasyon din panakabalin ko sin iyat ko ay mangokom ya manosa en daida.
22Manipod sin doy ay timpo, ammoen din Israelita ay sak-en si Yahweh ay Diyos da.
23Yan ammoen din kailiili ay nadpap da ay naipaaddawi din Israelita gapo sin basbasol da tan baken dan matalek. Isonga dinokogak daida ya binaybay-ak ay abaken din kalaban da et pag dan matey si kampilan.
24Dinokogak daida yan maitimbang sin basbasol ay nangipakadodogis en daida din inkeddeng ko ay dosa da.
25“Ed wani, seg-angak din Israelita et itaolik daida sin ili da ya pasigedek din biyag da. Salaknibak din nasantoan ay ngadan ko.
26Natalnan to di biyag da ya magay emegyatan da, et liw-an dan to din naibabainan da gapo sin nanokdokogan dan sak-en.
27Taoliek daida sin ilin di kalaban da et pasaaek daida ay sinopen sin ili da et ipailak din kinasantok babaen en daida.
28Inpaaddawik daida sin odom ay nanasyon, ngem asiak taolien ay sinopen sin ili da et say pangammoan da ay sak-en si Yahweh ay Diyos da. Magay olay esa ay mataynan en daida.
29Ibokbok ko din Ispiritok sin amin ay Israelita et adiak polos dokogan kasin daida.” Siya nay inbagan din Kangatoan ay Diyos.