Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Laa asa na7au, Googa bolli hananabaa yoota. Hagaadan yaaga; “Meshekanne Tubaala asaayyo waanna halaqau Googaa, taani neeyyo morkke.
2Taani nena guyye zaarana; huuphessa gaxa biittaappe goochcha kessada, Israa7eela deretu bollan taani nena ehaana.
3Hegaappe guyyiyan, taani ne haddirssa kushiyaappe wonddafiyaa, ne ushachcha kushiyaappe zubbiyaa shocada olissana.
4Neeni, ne olanchchatinne nenaara de7iya kawotettati ubbai Israa7eela deriyaa bollan kunddi attana. Taani intte ashuwaa miya kafotussinne bazzo do7atussi quma oottada immana.
5Taani Ubbaa Haariya GODAI yootido gishshau, intte milxxi giida dembban kunddi attana.
6Maagooga biittaaninne abbaa doonan, hirggi bainnan uttida asaa bollan taani eexxiya tamaa yeddana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana.
7Taani ta geeshsha sunttai ta asaa Israa7eela giddon erettanaadan oottana. Hagaappe sinttanau ta geeshsha sunttai cayettenna. Hegaappe guyyiyan, kawotettati taani GODAA, Israa7eela Geeshshaa gidiyoogaa erana” yaaga’ yaagees.
8“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘“He gallassai yaana; attenna” yaagada taani yootido gallassai hagaa.
9He wode Israa7eela katamatun de7iya asai kiyidi, ola miishshata ubbaa taman eettana; hegeetikka gitanne guutta gonddalleta, wonddafetanne zubbeta, tooratanne dullata. Laappun laitta kumettaa eti hegeeta eettiyo mittaa kessidi go7ettana.
10Eti mittaa mixanau woikko woraappe eettiyo mittaa qanxxanau koshshenna. Aissi giikko, eti shiishshido ola miishshata eettiyo mitta oottidi go7ettana. Banttana bonqqidaageeta eti bonqqana; banttabaa ekkidaageetuppe eti ekkana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
11“‘He gallassi Googi moogettiyo sohuwaa taani ayyo Israa7eela biittan immana. He sohoi abbaappe arshsho baggaara de7iya Ogiyaasatu Wombbaa giyo wombbaa giddoona gidana. Googinne a olanchchati ubbai hegan moogettiyo gishshau, eta duufoi hegaara hemettiya asau ogiyaa gorddana. He sohoikka qassi, “Googa Olanchchatu Wombbaa” yaagetettidi xeegettana.
12Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai biittaa geeshshanau, laappun agina kumettaa he ahaa moogiiddi gam77ana.
13He biittan de7iya asai ubbai ahaa moogiyoogan maadettana; hegaa gishshau, taani xooniyo gallassi etau bonchcho gidana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
14Laappun aginaappe guyyiyan, attida ahai de7ikko, biittai geeyanaadan, yuuyi yuuyidi attida ahaa mooganau, asai doorettana.
15Eti biittan yuuyishin, asaa meqettai beettikko, he meqettaa miyyiyan malaataa wottana. Wottin moogiyaageeti yiidi, Googa Olanchchatu Wombban moogana.
16Hegaadan oottin biittai simmidi geeyana. Hegaa heeran, “Googa Olanchchatu Katamaa” geetetti xeegettiya katamai de7ana’ yaagees.
17“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Laa asa na7au, kafo zare ubbaanne sa7aa do7ata ubbaa hagaadan yaagada xeesa; “Taani intteyyo Israa7eela deretu huuphiyan giigissido gita yarshshuwaassi ubbasaappe shiiqidi, issippe haayite. Hagan intte ashuwaa maana; suuttaakka uyana.
18Intte mino asatu ashuwaa maana; biittaa halaqatu suuttaakka uyana. Eti intteyyo dorssa galssa, anqqara dorssa, tumaleessa deeshshanne ordde boora mala gidana. Eti ubbaikka xiihettida Baasaane mehetu mala.

19Taani intteyyo giigissiyo yarshshuwaappe kallana gakkanau, modhdhuwaa intte maana; qassi mattottana gakkanau, suuttaa intte uyana.
20Taani intteyyo aattiyo maaddaappe parata, paraasata, mino asatanne dumma dumma qommo wotaaddarata intte ganjjee kallana gakkanaashin intte maana” yaagada xeesa. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
21“‘Taani kawotettatu giddon ta bonchchuwaa qonccissana. Qassi taani qaxxayiyo qixaatiyaanne taani eta bollan denttido ta kushiyaa kawotettati ubbai be7ana.
22He gallassaappe doommidi, Israa7eela asai taani GODAA eta Xoossaa gidiyoogaa erana.
23Qassi Israa7eela asai omooduwan biidoogee bantta nagaraa gaasuwaana gidiyoogaa hara kawotettati erana. Eti taayyo ammanettennan ixxido gishshau, taani ta som77uwaa etappe genttada, eta eta morkketussi aattada immaas; immin eti ubbaikka olan haiqqi wuridosona.
24Eta tunatettaanne eta iitatettaa keenaa etau bessiya qixaatiyaa qaxxayaas; ta som77uwaakka etappe genttaas’ yaagees.
25“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Ha77i taani Yaaqooba zareta omooduwaappe zaarada ehaana; qassi Israa7eela asaa ubbaayyo qarettana. Taani ta geeshsha sunttai cayettennaadan oottana.
26Eti eta yashshiyaabi issoinne bainnasan, bantta biittan saro deettaa doommiyo wode, kase bantta yeellaanne taayyo eti ammanettennan ixxidoogaa dogana.
27Taani eta kawotettatu ubbaa giddoppe zaarada ehaana; qassi eta morkketu biittaappekka eta shiishshana. Hegaadan oottada, taani geeshsha gidiyoogaa kawotettata ubbaa bessana.
28Taani eta kawotettatu giddo omooduwau yeddido gishshaunne eta shiishshada, eta biitti zaarido gishshau, taani GODAA eta Xoossaa gidiyoogaa eti erana. Taani etappe issuwaanne kawotettatu giddon aggikke.
29Taani ta Ayyaanaa Israa7eela asaa bolli gussana; naa77antto ta som77uwaa etappe mulekka genttikke. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees” yaagiiddi yiis.