Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Esekiel

Esekiel 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God, Bikpela i tok moa olsem, “Man bilong graun, yu mas autim tok bilong mi long Gok, em nambawan king bilong ol pipel bilong kantri Mesek na kantri Tubal, na tokim em olsem, ‘King Gok, mi birua long yu.
2Bai mi tanim yu na bai yu lukluk i kam long hap saut. Na bai mi mekim yu i lusim kantri bilong yu long hap not tru na bai mi bringim yu i kam long ples maunten bilong Israel na bai yu pait long ol Israel.
3Orait na bai mi paitim dispela banara yu holim long han kais bilong yu na bai banara i pundaun. Na bai mi paitim ol spia yu holim long han sut bilong yu na bai ol i pundaun.
4Na yu wantaim olgeta soldia i bin kam wantaim yu, yupela bai i dai long ples maunten bilong Israel, na ol bodi bilong yupela bai i slip i stap nating long graun. Na ol tarangau na wel animal bai i kam kaikai ol bodi bilong yupela. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.
6“Na bai mi mekim paia i kamap long graun Magok na long olgeta manmeri i sindaun isi klostu long solwara. Na ol dispela lain bai i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.
7Ol samting mi laik mekim nau long ol manmeri bilong mi, ol Israel, ol bai i mekim ol arapela lain i save long gutpela nem bilong mi, na bai ol i no inap daunim biknem bilong mi moa. Na bai ol i save gut olsem, mi yet mi Bikpela, na mi stap wantaim ol Israel, na pasin bilong mi i gutpela na stretpela olgeta.
8“Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Tru tumas, dispela taim bai i kamap, na bai mi mekim olgeta samting mi bin tok long en.
9Na ol manmeri bilong Israel bai i lusim ol taun bilong ol na i go kisim ol samting bilong pait ol birua i bin lusim i stap nabaut long graun. Bai ol i kisim ol hap plang na ol banara na spia na ol stik bilong pait na ol longpela spia. Bai ol i bungim ol dispela samting na kukim olsem paiawut. Olsem na bai ol i gat planti paiawut inap long 7-pela yia,
10na long dispela 7-pela yia ol bai i no gat wok bilong painim paiawut long bus o long ples kunai. Nogat. Bai ol i kukim ol samting bilong pait tasol. Na long dispela pasin bai ol Israel i bekim pasin nogut bilong ol birua bilong ol. Ol birua i bin stilim ol samting bilong ol Israel, na nau ol Israel i stilim ol samting bilong ol birua. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.
11“Mi Bikpela, mi tok moa olsem. Taim dispela olgeta samting i kamap, bai mi makim wanpela hap graun long kantri Israel bilong kamap matmat bilong planim King Gok wantaim ol soldia bilong en. Dispela ples matmat bai i stap long Ples Daun Bilong Ol Pasindia, long hap sankamap bilong raunwara Detsi. Na ol manmeri bai i no inap wokabaut moa long dispela hap, long wanem, ol matmat bilong ol ami bilong Gok bai i pulap long dispela ples daun. Na bai ol i kolim nem bilong dispela ples daun olsem, Ples Daun Bilong Ol Ami Bilong Gok.
12Na ol Israel bai i wok inap long 7-pela mun bilong planim ol bodi bilong ol dispela soldia. Na taim ol i planim ol pinis, graun bilong ol bai i kamap klin gen long ai bilong mi.
13Olgeta Israel bai i mekim dispela wok. Na long taim ol man i givim biknem long mi, bai ol i givim biknem tu long ol man i bin mekim dispela wok. Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.
14Na long taim dispela 7-pela mun i pinis, bai ol Israel i makim ol man bilong wokabaut i go long olgeta hap bilong Israel na painim ol bun i stap yet. Na bai ol i planim ol dispela bun, bilong mekim graun i kamap klin.
15Taim ol dispela man i raun na ol i lukim sampela bun i stap, orait bai ol i sanapim mak klostu long ol bun. Na ol arapela man bai i kam kisim ol dispela bun na karim i go planim long Ples Daun Bilong Ol Ami Bilong Gok.
16Long taim ol i planim olgeta bun pinis, orait graun bilong Israel bai i kamap klin gen. Na wanpela taun bai i stap klostu long ples matmat, na ol bai i kolim nem bilong dispela taun olsem, Bikpela Lain Soldia.
17“Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Man bilong graun, mi laik bai yu singautim olkain pisin na olgeta wel animal i kam. Givim dispela tok bilong mi long ol, ‘Yupela kam bung long ples maunten bilong Israel na kaikai ol dispela ofa mi laik givim long yupela. Bai mi givim yupela planti mit bilong kaikai na planti blut bilong dring.
18Bai yupela i kaikai bodi na dring blut bilong ol strongpela soldia bilong planti king. Mit bilong ol dispela man i olsem mit bilong ol ofa bilong patpela sipsip na meme na bulmakau.
19Taim mi kilim ol dispela soldia olsem ofa, yupela ol pisin na wel animal bai i wok long kaikai gris bilong ol dispela bodi inap bel bilong yupela i pulap tru na bai yupela i dring blut i go i go inap yupela i longlong nabaut olsem yupela i spak.

20Yes, bai mi mekim bikpela kaikai bilong yupela. Na bai yupela i kaikai ol bodi bilong ol hos na ol soldia i save sindaun long ol hos na bilong ol strongpela man bilong pait, na bai bel bilong yupela i pulap tru.’ Dispela em i tok bilong mi God, Bikpela.”
21Bikpela i tok moa olsem, “Bai mi mekim save long olgeta lain manmeri bilong bekim pasin nogut bilong ol. Long taim mi mekim olsem, bai ol i lukim bikpela strong bilong mi na bai ol i givim biknem long mi.
22Orait na long dispela taim na long olgeta taim bihain bai ol Israel i save gut olsem, mi yet mi Bikpela na mi God bilong ol.
23Na ol arapela lain bai i save long as tru bilong dispela samting mi bin mekim long ol Israel, taim mi bin salim ol Israel i go kalabus long longwe ples. Mi bin mekim olsem, long wanem, ol Israel i bin sakim tok bilong mi na ol i mekim sin. Olsem na mi bin givim baksait long ol, na larim ol birua i kam pait na daunim ol na kilim olgeta i dai.
24Mi bin givim baksait long ol na mi bin bekim asua bilong ol sin na ol pasin doti ol i bin mekim.
25“Mi God, Bikpela, mi tok olsem. Mi mekim save pinis long ol Israel, olsem na nau bai mi marimari long ol, na bai mi mekim ol i stap gut. Na bai i no gat wanpela man inap daunim biknem bilong mi moa.
26Taim ol i stap gut gen long graun bilong ol na i no gat man i mekim ol i pret, orait bai ol i tingim ol pasin nogut ol i bin mekim bipo na bai ol i sem tru.
27Bai mi kisim ol long ol kantri bilong ol birua bilong ol na bringim ol i kam bek long kantri bilong ol yet. Na ol arapela lain bai i lukim dispela samting mi mekim long ol Israel, na bai ol i save olsem, pasin bilong mi i gutpela na stretpela olgeta.
28Na bai ol Israel i tingim ol samting mi bin mekim long ol. Bai ol i ting long mi bin salim ol i go kalabus long ol arapela kantri na mi bin bringim olgeta i kam bek long graun bilong ol, na ol bai i save gut olsem, mi yet mi Bikpela na mi God bilong ol.
29Na bai mi givim spirit bilong mi long ol, na mi no inap givim baksait long ol gen. Mi God, Bikpela, mi tok pinis.”