Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ Gↄgu yã́ musu ǹ mɛ ma Dii Lua ma mɛ̀: Má fɛlɛnnↄ Gↄgu, Mɛsɛki ń Tubalio kía.
2Má n lɛ́ liaa, má n ga za gugbãntoo títiu mà mↄnnↄ, mí n gbaɛ Isaili gbɛ̀sĩsĩↄwa,
3mí n sá lɛ́ mà bↄ n ↄzɛɛu, mí n kaↄ bↄlɛ n ↄplaau aa kwɛ́.
4Ńyↄ̃ kpagua Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ musu, mpi ń n zĩgↄ̃ↄ ń bui pↄ́ mↄ̀nnↄↄ píi. Má á kpá bã nↄ̀ↄblena bui píiwa ń wàiↄ pↄblea ũɛ.
5Ma Dii Lua ma mɛ̀ á kwɛ́ sɛ̃uɛ, asa mámɛ má ò.
6Má tɛ́ gbaɛ Magↄgu bùsuwa ń gbɛ̃́ pↄ́ kálɛ dↄdↄa ísia baaleↄ, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
7Má tó ma gbɛ̃́ Isailiↄ ma tↄ́ kuaadoakɛ dↄ̃. Má tó wà ma tↄ́ pↄ́ a kua adoapi ↄ̃̀ↄkpa lↄo, buiↄ i dↄ̃ kɛ́ mámɛ má Dii Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa ũ.
8Ma Dii Lua ma mɛ̀, yã́pi a mↄ́ mɛ́ a kɛ. Gↄↄ pↄ́ má òpin we.
9Isaili wɛ̃́lɛdeↄ bↄlɛ zĩkabↄↄ sɛ́lɛ yàa ũ, aai tɛ́kaò, sɛ̀ngbao nɛ́na ń a zↄ̃ↄo píi ń sáↄ ń kaↄ ń goↄ ń sↄ̃naↄ. Aaↄ tɛ́kaò e wɛ̃̀ sopla.
10Aa gɛ́ yàawɛi sɛ̃u lↄo. Aa lizↄ̃ lákpɛu lↄo, asa aa gↄ̃kɛbↄpiↄ sɛ́lɛ yàa ũɛ. Aa gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ ń pↄ́ↄ síimáↄ pↄ́ↄ sɛ́lɛ, aa gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ ń pↄ́ↄ naaaipiↄ pↄ́ↄ naaa. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
11Gↄↄ bee má gu pↄ́ wa Gↄgu ń a gbɛ̃́ↄ vĩu ↄlↄnɛ́ Isaili bùsu tagɛnaↄ guzulɛu Ísida Wiside oi. Gↄgu ń a gbɛ̃́ bílaↄ vĩa we a zɛzↄ̃ tagɛnaↄnɛ, wi tↄ́kpa guzulɛpiɛ Gↄgu Zĩgↄ̃ↄ.
12Isailiↄ ń vĩ e mↄ sopla gbãbↄa ń bùsuɛ yã́i.
13Ma Dii Lua ma mɛ̀, bùsudeↄ ń vĩ ḿpii, aaiↄ kpɛlaa ma tↄbↄgↄↄ.
14Wa gbɛ̃́ↄ dilɛ aaↄ bùsu kɛɛlɛ gbãbↄaɛ̀ yã́i. Mↄ soplapi gbɛa aa gɛ́ kpálɛkɛi gɛ pↄ́ kú vĩsaiↄzi. Gbɛ̃eↄ líↄ kpálɛkɛi, gbɛ̃eↄ lí gↄ̃ waↄ vĩ.
15Tó aalɛ gɛ́ kpálɛkɛi màa, tó gbɛ̃́ bↄ̀ gɛwawa, aàli lípɛlɛ we seela ũ, gɛ̀vĩnaↄ i mↄ sɛ́lɛ gɛ vĩ Gↄgu Wai guzulɛu.
16Wɛ̃́lɛeↄ ku we, wì mɛ Bíla. Màa aa gbãbↄ bùsupiɛ.
17Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ma Dii Lua ma mɛ̀, o bã bui píiɛ ń wàiↄ píi aa kãaa gupiiu, aai mↄ sãnu sa zↄ̃ↄ pↄ́ málɛ onɛ́ guu Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ musu, aa nↄ̀ↄ ble aa au mi.
18Aa nɛgↄ̃naↄ ble, aa dṹnia kíaↄ au mi, lá aa dɛnɛ́ sãsakaoↄ ń sãnɛbↄlↄↄ ń blesanaↄ ń gáaeↄ ũwaɛ. Ampii aaↄ dɛnɛ́ lán Basana bùsu pↄ́ mɛkpaaↄwaɛ.

19Sa pↄ́ málɛ onɛ́ guu, aa a nísi gbɛ̃ aa kɛ'ĩa'ĩa, aai a au mi, iↄ ń dɛ.
20Ma Dii Lua ma mɛ̀, blɛsa pↄ́ málɛ kɛnɛ́ guu aa sↄ̃́ↄ ble aa kã́ ń ń dikpɛnaↄ ń nɛgↄ̃naↄ ń zĩ̀kan bui píiↄ.
21Má tↄbↄ buiↄ guu, aai ↄ pↄ́ má tↄ̃́má e ń ĩa pↄ́ má damáo.
22Sɛa za gↄↄ bee Isailiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii ń Lua,
23buiↄ i dↄ̃ kɛ́ Isailiↄ gↄ̃̀ zĩ̀zↄↄ ũ yãa ń duuna ń ń bↄa ma kpɛo yã́iɛ. A yã́i ma bↄ ń kpɛ, ma ń ná ń ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ wà ń kwɛ́ zĩ guu.
24Ma yãkɛ̀nɛ́ an gbãlɛa ń ń tàaeↄwa, ma a wɛ́ gà má zùnɛ́.
25Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, ma pↄfɛ̃ pãsĩ a fɛlɛ ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa yã́ musu, mí Yakↄbu buiↄ bↄ zĩ̀zↄkɛu mà suńnↄ, mí Isailipiↄ wɛ̃nagwa píi.
26Tó aa kálɛa ń bùsuu dↄdↄa, mɛ́ gbɛ̃e yã́ lɛ́ ń vĩakũ lↄo, an gɛɛ pↄ́ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i ń ń bↄa ma kpɛ yã́o a dↄńgu lↄo.
27Tó ma ń kãaa buiↄ guu, mɛ́ ma ń bↄ́lɛ ń ibɛɛↄ bùsu ń bùsuo, má suńnↄ, mí tↄbↄ ń musu bui dasideↄ wáa,
28aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii ń Lua. Baa kɛ́ ma ↄzↄ̃̀ńzi buiↄ guu zĩ̀zↄↄ ũ, má ń bↄlɛ we mà ń kãaa ń bùsuuɛ. An gbɛ̃e a gↄ̃ weo.
29Má a wɛ́ gá zu Isailipiↄnɛ lↄo, asa má a Nisĩna pisimáɛ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.