Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Ezequiel

Ezequiel 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Dule-machi, Gogʼga ibmar-guoed iduakwaa be soge, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye ega be soge: ‘Gog, Mesec-dulemar-e-dummadga, degi, Tubal-dulemar-e-dummadga-maid, an begi gwichi.
2Gannar-dagega an be-imakoed, degi, an be-illillir imakoed. Dikasur dad-nakwed-argan-sapiledsik Israel-yalaganse bila-onodagega an be-imakoed.
3Argan-sapiledsik be warsi-ganikid an bisgoed, degi, argan-nuedsik be sigumar-ganikid argwanega an imakoed.
4Israel-yalagangi, be-sordamar-bila-onomaladmala, degi, dulemar-be-bardagdimaladmala be burgoed. Mulamarga, degi, ibmar-durgan-ursirmarga an be-metoed, adi, be-domalaga.
5Neg-ollor-dummad-naidgi be omiledmaloed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
6An Magogʼgi, degi, dulemar-demar-gakaba-dobsuli-bukwamaladgi soo barmidagoed. Geb degine, wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
7” ’An-Israel-dulamar-abargi an magarogoed. An-nug-islidikid bar-oicholegega an imakosulid. Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad, wisgumaloed, ani an Bab-Jehová, Israel-dulemar-e-Bab-Dummad-Isligwaled gue.
8Bela we-ibmarmar-guoed modanikid, bato guesokalid. An we-iba obaris gusad. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
9” ’Geb degine, dulemar-Israel-neggweburginmalad ainidagoed, geb soo ogamaloed, adi, gingimar, sigu-abgamalad, warsibmar, sigumar, degi, eswarmar, ogumakmalagar. We-ibmarmar birgagugle (7) soo-ogaega, e-sapanga guoed.
10Sapan-amiega bar yarse naosurmalad, deginbali, bar sapurba siknamarbalosulid, ar bela we-gingimar ega sapanga guoed. Deginbali, e-ibe-ibmar-atursasmalad-ibe ibmar-atursamarmogoed, e-ibe-ibmar-susmalad-ibe ibmar-sumarmogoed. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
11” ’A-ibagine, Israel-yargi, dulemar-iirmaked-nebagi, demar-asabin, an Gogʼga neg-uan mesoed. We-neg-uan dulemar iirmaked-igargi megoed. Agi Gog bela e-sordamar-bila-onomaladmala diglegoed, geb Hamón-Gog-nebaye bimaloed.
12Israel-dulemar Gog-sordamar-digmalaga, degi, yar-swilidik-imakega, nii-walagugle (7) alamaknai gumaloed.
13Bela Israel-dulemar wemar-digmaloed. A-ibagi, an-gangued-yeerdakleged an oyogoed, a-iba Israel-dulemarga iba-geg-ieleged guoed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
14” ’We-nii-walagugled-sorbali (7) Israel-yargi-bipirmaknamalaga dulemar amilegoed. We-dulemardi dule-bamaladbo amba yoo-muimar-diglemamaid digmaloed. Deyobi, Israel-yar swilidik imakmaloed.
15Ar we-dulemar-wargwenad, Israel-yargi-bipirmakdiidgi dule-gar-bukwa dakalile, a-dikarba wilubga ibmar ogwichoed. Deyobi, napadakmalad, we-gar Hamón-Gog-nebase sedoed, adi, agi digmalagar.
16Weyobi, Israel-yar swilidik imakmaloed. Agi neggwebur-gwagwen Hamonaʼye-nugad sigbaloed.’
17”Dule-machi, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Bela nuumar-san-gunmaladga, degi, bela ibdurgan-ursirmarga be soge, bela be baid-baidsik-gudidimaladgi Israel-yalaganse be dagmala, agi an bemarga masgulleged-dummad uksokalid. Agi, bemar san-gunmaloed, degi, ablis-gobmaloed.
18Dulemar-bila-onomalad-bulegan-e-san be gunmaloed, degi, napneggi dummagan-negsemamaid-e-ablis be gobmaloed. Bela wemar Basán-e-sibad-wawaad-machered-e-sanyob, sibad-wawaad-bipigwad-e-sanyob, sibad-machered-e-sanyob, degi, Basán-e-moli-bebe-nikad-bipigwad-wardummagan-e-sanyob gumalad.

19An bega masgulleged-dummad uksokalidgi, bemar budar-itogedse ibmar-gwallu gunmaloed, bemar mumguedse ablis gobmaloed.
20Moli-san, dulemar-moli-birgi-sigmalad-san, dulemar-bila-onomalad-bulegan-san, degi, bela dulemar-bila-onomalad-san, an-mesegi immelegedse be gunnoed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
21” ’Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-abargi, an-gangued-yeerdakleged an oyogoed. Igi an ega igar-nabosa, degi, igi an sabsur-odurdaksa, bela we-dulemar dakmaloed.
22A-iba-onodoed-akale, Israel-dulemar wisgumaloed, ani an Bab-Jehová, e-Bab-Dummad gued.
23Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad wisgumaloed, Israel-dulemar e-isgued-ular, degi, angi-nosmalad-ular, e-yargi-onoles gusmalad. A-ulale, an obachagusad, degi, e-isdarmaladga an urmaksagusad, bela Israel-dulemar es-suidgi burgwisgusmalad.
24E-isguedba, e-uayasulidaedba an sabsur-odurdaksad, an obachagusad.’
25”A-ulale, ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Emigindi, Jacob-dulemar-gales-bukmaladi, gannar dagega an imakoed. Bela Israel-dulemar an wiledakoed, an-nug-isligwaled-odummomalaga an imakoed.
26Israel-dulemar e-napaneggi dobsuli, degi, dule-e-ogwayedsate-gudigusale, e-bingegusad, degi, angi bela-e-nodigusmalad iemaloed.
27Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-abargi, an gannar dagmalaga imaksale, degi, e-isdarmalad-yargi an onosale, dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-wagab, an-isligwaled Israel-dulemargi an oyogoed.
28Geb degine, wisgumaloed, ani an Bab-Jehová, e-Bab-Dummad gue. Ani an dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladse barmis gusad. Geb sorbali, an gannar e-yargi urbenonikid, dule-wargwensaar obelessulid.
29An bipisaar bar obanosulid, ar an-Burba Israel-dulemargi an odegoed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.’ ”