Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Misiege fi amola Diubale fi ela ouligisu bagade dunu Goge amoma fofada:nanu, Na da ea ha lai amo ema sia:ma.
2Na da e delegilisili, ga (north) soge amoga oule asili, Isala:ili goumi doaga:musa: logo gaheabolo ema olelemu.
3Amasea, Na oulali ea fofadi gagui amola dadi ea lobodafa gagui, amo huluane fisima:ne daba fasimu.
4Goge amola ea dadi gagui dunu amola ea fidisu fifi asi gala dunu, ilia da goumi da:iya dafane bogogia:mu. Amola Na da ilia da:i hodo huluane sio amola ohe moma:ne, iligili imunu.
5Ilia da soge hame fufua amoga dafane bogogia:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
6Na da Ma:igoge sogega amola soge hano wayabo bagade bega: amo ganodini dunu da olofole esalebe, amo sogega lalu bagade didimu. Amasea, dunu huluane da Na da Hina Gode dawa:mu.
7Na da Na fi Isala:ili ilia da Na hadigi Dio dawa:ma:mu, amola ilia da Na Dio bu mae wadela:ma:mu. Amasea, fifi asi gala da Na da Hina Gode, Isala:ili fi ilia Hadigi Gode, amo dawa:mu.”
8Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Amo eso Na sia:i da dafawanedafa misunu.
9Isala:ili fi dunu moilai ganodini esalebe da gadili asili, gegesu liligi fisi amo laluyale, lidili didimu. Ilia da gegesea gaga:su amola oulali amola sou amola dadi amola gigi amoga lalu didisa heda:le, dialeawane, ode fesu lalu didima:ne defele dialebe ba:mu.
10Ilia da gegesu liligi fisi amoga lalu didibiba:le, ifabia o iwilaga lalu hame habela masunu. Ilia da dunu amo da ilima doagala:le ilia liligi lai, amo ilima doagala:le, ilia liligi gegenana lamu.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
11Hina Gode, da amane sia:i, “Amo hou hamoi dagoi ba:sea, Na da Goge ema bogoi uli dogosu Isala:ili soge ganodini imunu. Amo da Logoga Ahoasu Dunu Fago, Bogoi Hano Wayabo gusudili dialebe ba:mu. Isala:ili dunu da Goge amola ea dadi gagui dunu huluane amogawi uli dogolesimu amola amo fago ilia da ‘Goge ea Dadi Gagui Wa:i Fago’ dio asulimu.
12Ilia da amo bogogia:i uli dogolaleawane amola osobo foloma:ne hamonaneawane, oubi fesu da udumu.
13Dunu huluane Isala:ili soge ganodini da amo uli dogosu hou fidimu. Amola ilia da amo hamobeba:le, Na da Na hasalasisu eso amoga ilima nodomu. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi.
14Amo oubi fesu baligili, fa:no ilia da dunu amo soge huluane amodili bogoi da:i hodo dialebe amo hogole, osobo foloma:ne uli dogoma:ne, ilegemu.
15Ilia da sogega amodili ahoasea, bogoi gasa ba:sea, amo uli dogosu dunu ilia da amo gasa lale, Goge ea Dadi Gagui Wa:i Fago amo ganodini uli dogoma:ne, ifa ado bugisimu.
16(Ilia da moilai amo soge gadenene dialebe, amoga Goge Dadi Gagui Wa:i dawaloma:ne dio asulimu). Amasea, soge da fofoloi ba:mu.”
17Ouligisudafa Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Ohe fi amola sio fi huluane, ilia da gobele salasu ha:i nabe Na da iligili ima:ne momagesa, amo manusa: misa:ne wele sia:ma. Amo da lolo nasu bagadedafa Isala:ili goumia hahamoi ba:mu. Ilia da hu amola maga:me manu.
18Dadi gagui dunu amola osobo bagade ouligisu dunu, da sibi gawali amola sibi mano amola goudi amola gawali sefena bulamagau defele fane legei dagoi ba:mu. Sio amola ohe da ilia maga:me amola hu manu.

19Na da amo dunu gobele salasu agoane medole legesea, ohe fi amola sio fi da sadima:ne, ilia sefe manu amola feloama:ne, ilia maga:me manu.
20Na lolo nasu amoga ilia da sadima:ne, hosi amola amoga fila heda:i dunu amola dadi gagui gegesu dunu, bagohame manu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.”
21Hina Gode da amane sia:i, “Na da fifi asi gala huluane ba:ma:ne, Na Hadigi hou amola Na ilegesu hamoma:ne gasa bagade hou ilima olelemu.
22Amasea, amoganini, Isala:ili dunu da Na da ilia Hina Gode dawa:mu.
23Amola fifi asi gala da Isala:ili dunu da Nama wadela:le hamoiba:le, mugululi asi dagoi, amo dawa:mu. Na da ilima baligi fa:le, ilia ha lai ilima hasalasima:ne amola gegesu ganodini medole legema:ne, logo doasi dagoi.
24Ilia da wadela:i amola gugunufi hou bagade hamobeba:le, ilia hamobe defele se iasu. Na da ilima baligifa:i dagoi.”
25Ouligisu Hina Gode da amane sia:i, “Be wali, Na da Ya:igobe egaga fi (Isala:ili dunu) ilima bu asigili, ilia bu bagade gaguiwane esaloma:ne fidimu. Na da Na hadigi Dio gaga:mu.
26Ilia da bu ilia sogedafa amo ganodini hahawane gaga:iwane esalebe ba:sea, ilia da musa: Nama hohonoiba:le gogosia:i, amo gogolemusa: dawa:mu.
27Na da fifi asi gala bagohame ilima Na da Hadigi olelemusa:, Na da Na fi dunu wali ilia ha lai ilia sogega esala, amo fisili masa:ne, bu oule misunu.
28Amasea, Na fi dunu ilia da Na da ilia Hina Gode dawa:mu. Bai Na da ili mugululi masa:ne asunasi, amola wali Na da ili gagadole, ilia sogedafa bu oule ahoa. Afae da hame yolesimu.
29Na da Na A:silibu ilima imunu amola bu eno ilima hamedafa baligi fa:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i dagoi.”