Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada Dirava ia gwau, “Tanobada tauna e, Goga ena latanai do oi peroveta, do oi gwau: Lohiabada Dirava ese oi totona inai hereva ia gwauraia: Goga e, Meseka bona Tubala edia king e, lau ese oi lau dagedage henia noho inai.
2Lau ese oi do lau hagiroa, bona oi do lau veria lao. Mirigini kahana, gabu daudauna dekena amo oi do lau mailaia. Oi do lau hakaua, Israela ena ororo gabudia do oi tuari henia totona.
3Unai neganai oiemu peva be emu imana laurina dekena amo do lau botaia ia moru, bona emu diba be emu imana idibana dekena amo do lau hamorudia.
4Goga e, oi bona emu tuari orea taudia ibounai, bona oi idia durua noho bese idauidau taudia danu be do umui moru, do umui mase Israela ena ororodia dekenai. Bona lau ese ataiai manudia ibounai, bona boroma idauidau ibounai danu do lau mailaia, emui tauanidia do idia ania.
5Umui be taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase. Lau, Lohiabada Dirava, lau hereva vadaeni inai.
6Lau ese lahi do lau siaia diho, ia ese Magoga bona kone tanodia dekenai idia noho namonamo taudia do ia gabudia. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.
7“Lau ese egu ladana helagana ena anina be Israela taudia dekenai do lau hadibaia. Bona idia do lau taravatua, egu ladana helagana do idia hamiroa lou lasi. Vadaeni bese idauidau do idia diba lau Lohiabada, be Israela ena Dirava Helagana.”
8Lohiabada Dirava ese ma ia hereva, ia gwau, “Kamonai! Lau ese lau herevalaia vadaeni dinana be do ia ginidae momokani.
9Unai neganai Israela hanua edia lalonai idia noho taudia be do idia raka lao, tuari taudia ese idia rakatania vadaeni tuari gaudia be lahi totona do idia haboua, do idia gabudia ore. Kesi bona keme auridia, peva bona diba, heatu audia bona io. Israela taudia ese unai gaudia be lahi audia do idia halaoa, ela bona lagani 7 idia ore.
10Unai dainai idia ese au be uma tanodia dekenai do idia abia lasi, o uda dekenai do idia utua lasi, badina be edia lahi be unai tuari gaudia dekena amo do idia karaia. Israela taudia ese idia dekena amo idia henaoa taudia edia kohu ma do idia henaoa, bona edia kohu idia abia lao taudia dekena amo kohu ma do idia abia lao. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva noho inai.
11“Unai dina dekenai lau ese Goga dekenai guria gabuna do lau henia Israela dekenai: Koura ta, ladana be, ‘Laolao Taudia edia Koura,’ unai be Davara Mase ena dina daekau kahana dekenai. Inai guria gabuna ese laolao taudia edia dala be do ia koua, badina be unuseni Goga bona iena orea badana ibounai do idia guridia. Unai gabu ena ladana do idia atoa, ‘Goga ena Tuari Orea ena Koura.’
12“Hua ibounai 7 lalonai, Israela besena taudia ese unai Goga orea taudia do idia guridia, tano do idia hagoevaia totona.
13Israela tano taudia ibounai ese do idia guridia, bona unai dina, egu hairai bona egu kwalimu do lau hedinaraia dinana dekenai, tanobada taudia ese Israela taudia do idia matauraia. Lau, Lohiabada Dirava ese lau hereva vadaeni inai.
14“Unai hua 7 idia ore neganai, tau haida ma do idia abia hidi, idia ese tano do idia raka hanaia lou, tano ena kopina dekenai do noho mase tauanidia do idia guria totona. Unai dekena amo idia ese tano ena kahana ibounai do idia hagoevaia momokani.
15Tano idia raka hanaia neganai, bema idia ta ese tau ta ena turiana do ia davaria neganai, ia ese toa ta do ia haginia unai turia ena badibadinai, vadaeni mase guria taudia ese unai toa do idia itaia, bona idia ese Goga ena Tuari Orea Koura dekenai unai tauanidia do idia guria.
16Hanua ta, ena ladana, Tuari Orea Badana, be unuseni do ia noho. Unai karadia dekena amo tano be do ia goeva momokani vadaeni.”
17Lohiabada Dirava ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Tanobada tauna e, ataiai manudia idauidau bona uda boromadia ibounai dekenai do oi boiboi, do oi gwau, ‘Kahana ibounai dekena amo do umui haboua mai, boubou aria ta, lau Lohiabada ese do lau karaia hegaegae umui totona gauna do umui ania, boubou aria badana Israela ena ororodia dekenai. Vamu do umui ania, bona rara do umui inua.
18Tuari taudia goadadia edia hidiona do umui ania, bona tanobada lohia taudia edia rarana do umui inua, idia be mamoe tau, bona mamoe natudia bona nanigosi bona boromakau tau bamona, ibounai be Basana ubua gaudia bamona gaudia, egu aria totona gaudia.

19Unai taudia be boubou totona bamona lau aladia mase neganai, umui manu bona boroma ibounai ese digara do umui ania ia lao bona emui bogadia idia kunu momokani, bona rara do umui inua, ia lao bona umui kekero.
20Egu aniani patana dekenai hosi bona hosi guia taudia, tuari goada herea taudia, bona tuari taudia idauidau do umui ania, bona emui bogadia do idia kunu momokani. Lau Dirava, Lohiabada lau hereva vadaeni inai.’ ”
21Lohiabada ia gwau, “Lau ese egu hairai be bese idauidau dekenai do lau hedinaraia, vadaeni bese ibounai ese egu kota maoromaoro do idia itaia, bona dika ena davana lau henia ena siahu danu do idia itaia.
22Unai dina dekena amo Israela taudia be do idia diba lau be Lohiabada, edia Dirava.
23Bona bese idauidau be do idia diba, Israela besena be hesiai mai guia danu dekenai idia lao, edia karadika dainai. Badina be edia kara dekena amo, idia ese lau idia koia dika herea. Unai dainai egu vairana be idia dekena amo lau hunia, bona idia tuari henidia gwauraia taudia edia siahu henunai Israela taudia lau atodia, vadaeni Israela taudia be tuari dekenai idia mase.
24Edia miro bona edia kerere hegeregerena, be idia dekenai lau karaia, bona egu vairana be idia dekena amo lau hunia.”
25Lohiabada Dirava ia gwau, “To harihari lau ese Iakobo ena tubuna taudia do lau bogahisihisi henia, Israela taudia edia noho namo gunana be ma do lau havaraia lou. Egu ladana helagana do lau naria namonamo.
26Idia ese edia hemarai do idia laloaboio, edia kara koikoi lau dekenai danu do idia laloaboio. Badina idia be edia tano korikori dekenai do idia noho lou, bona mai maino danu do idia noho, haida ese do idia hagaridia lasi.
27Badina be lau ese bese idauidau edia huanai dekena amo Israela taudia do lau abidia lou, bona idia badu henidia besedia dekena amo do lau haboudia lou neganai, lau ese idia dekena amo, egu helaga be bese idauidau dekenai do lau hedinaraia momokani.
28Unai neganai Israela taudia do idia diba lau be Lohiabada, edia Dirava, badina be gabu daudau dekenai idia lau siaia, bese idauidau edia huanai, bona ma lau haboudia lou, edia tano korikori dekenai. Lau ese idia ta be bese idauidau edia huanai do lau rakatania lou lasi.
29Bona egu vairana be idia dekena amo do lau hunia lou lasi, to egu Lauma be Israela besena dekenai do lau henia momokani. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni inai.”