Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Gↄgu pↄ́ dɛ Mɛsɛki ń Tubali buiↄ kía ũ Magↄgu bùsuuwa, ní ãnabikɛkɛ aà yã́ musu.
3Oɛ̀ ma Dii Lua ma mɛ̀: Má fɛlɛnnↄ Gↄgu, Mɛsɛki ń Tubali buiↄ kía.
4Má n lɛ́ liaa, má kokoaↄ ka n gyaↄwai, mí bↄnnↄ ń n zĩgↄ̃ↄ píi ń n sↄ̃́ↄ ń n sↄ̃de pↄ́ an gↄ̃kɛbↄ paiↄ ń bíla pↄ́ sɛ̀ngbao nɛ́na ń a zↄ̃ↄo kũa, ampii aalɛ ń fɛ̃nda málɛↄ.
5Pɛɛsiↄ ń Etiopiↄ ń Libiiↄ kunnↄ, baade ń a sɛ̀ngbaoo ń a mↄ̀ fùao.
6Gomɛɛ zĩgↄ̃ↄ píi kú we lↄ ń Tↄgaama pↄ́ kú gugbãntoo títiu zĩgↄ̃ↄ. Bui dasipiↄ kunnↄ.
7Sↄukɛ maamaa, mpi ń bíla pↄ́ kã̀aanzipiↄ, ní dↄaanɛ́.
8Wɛ̃̀ dasi gbɛa má yã́kpalɛkɛnnↄ. Gↄↄgbɛzãzĩ ńyↄ̃ si Isaili bùsuu. Bùsupideↄ bↄ̀ zĩ̀ yã́u, aa bↄ̀ buiↄ guu dasi, aa kã̀aa ń bùsu gbɛ̀sĩsĩde pↄ́ gↄ̃̀ za zi wáiwai guu. Ma ń bↄ́lɛ buiↄ guu, ↄ̃ aa ku dↄdↄa ḿpii.
9Ńyↄ̃ si ń bùsuu lán zàa'ĩanawa, lán lou fɛlɛa pↄ́ dàguawa, mpi ń n zĩgↄ̃ↄ ń bui dasi pↄ́ kunnↄↄ.
10Ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ bee yã́ a gɛ̃ n sↄ̃u, ní làasoo vãi kɛ,
11ní mɛ ńyↄ̃ gɛ si bùsu pↄ́ kálɛa bĩ́isai guu, ní lɛ́lɛ a gbɛ̃́ pↄ́ kú dↄdↄa kílikiliↄwa. Aa bĩ́i ge bↄlɛ ge zɛ́kakabↄ gbãae vĩo.
12Ńyↄ̃ mɛ ńyↄ̃ ń pↄ́ↄ naaa ǹ ń ble, ní ɛa ↄtↄ̃ bɛzia pↄ́ wa vù depiↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ buiↄ guu, aa kã̀aa dṹnia guoguo ń ń pↄtuoↄ ń ń àizɛɛ pↄ́ diↄ.
13Seba ń Dedã bùsudeↄ ń Taasisi tagɛnaↄ ń ń kíaↄ onɛ: N mↄ pↄ́ↄ síimá yã̀? N bílapi kã̀aa, kɛ́ aa ã́nusu ń vuao ń pↄtuoↄ ń àizɛɛↄ ń pↄzↄ̃ↄↄ naaa taò dasidasi yã̀?
14A yã́i tò gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ, ní o Gↄguɛ ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ bee, tó ma gbɛ̃́ Isailiↄ kálɛa dↄdↄa, ↄ̃ ńyↄ̃ dazɛuo lò?
15Ńyↄ̃ bↄ n bùsu gugbãntoo títipiu, mpi ń bui pↄ́ kunnↄ dasidasiↄ, íↄ dia sↄ̃́ kpɛ ápii. Á dasi a kɛ zài zĩgↄ̃ waiwaiↄ ũ.
16Á mↄ́ lɛ́lɛi ma gbɛ̃́ Isailiↄwa lán lou fɛlɛa pↄ́ ì daguawa. Gↄgu, gↄↄgbɛzãzĩ má mↄ́nnↄ, ní lɛ́lɛ ma bùsuwa, kɛ́ bui píi e ma kuaadoakɛ dↄ̃ gↄↄ pↄ́ má tↄbↄ n musu ń wáa.
17Ma Dii Lua ma mɛ̀, ḿmɛ n gbɛ̃́ pↄ́ ma aà yãdà yãa ma zↄ̀blena Isaili ãnabiↄnɛ aa ò ũo lò? Gↄↄ bee aa ãnabikɛkɛ̀ a wɛ̃ dasikũ̀, aa mɛ̀ ńyↄ̃ lɛ́lɛmá.
18Ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ bee, tó Gↄgu lɛ̀lɛ Isaili bùsuwa, má fɛlɛ ń pↄbↄa ma níuo.

19Pↄfɛ̃ pãsĩ ń kyã̀wãao guu ma mɛ̀, tↄↄlɛ lualuaa zↄ̃ↄ aↄ ku Isaili bùsuu gↄↄ bee.
20Kpↄↄ ń bãↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ píi ń gbɛ̃́ pↄ́ kú dṹnia guuↄ píi aa lualua ma aɛ. Gbɛ̀sĩsĩↄ gboo, yãtɛ̃ↄ kwɛ́, bĩ́iↄ lɛ́lɛ píi.
21Ma Dii Lua ma mɛ̀ má yã́ pↄ́ ì to vĩa ń kṹ píi gbaɛ Gↄgu ń a gbɛ̃́ↄwa. An baade a fɛ̃nda ka a gbɛ̃́ɛ.
22Má ĩadamá ń gagyão. Má lou bílibili ń lougbɛo ń ĩatɛ̃gbↄ̃ tɛdeo kaaàgu ń aà zĩgↄ̃ↄ ń bui dasi pↄ́ kuaànↄↄ.
23Màa má a zↄ̃ↄkɛ ń ma kuaadoakɛo ↄlↄ buiↄnɛ dasi, mí bↄmá, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.