Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Goga, Magoga tano tauna, Meseka bona Tubala besedia edia king tauna badana dekenai oiemu matana do oi negea, bona iena latanai do oi peroveta,
3do oi gwau, lau, Lohiabada Dirava ese inai bamona lau hereva noho, lau gwau: Goga e, Meseka bona Tubala edia king badana e, lau ese oi lau dagedage henia noho inai.
4Lau ese oi do lau veria giroa, bona kimai be oiemu aukina dekenai do lau atoa, vadaeni oi do lau veria mai. Oiemu tuari orea danu do lau veria, hosi bona guia taudia, ibounai be mai edia tuari dabua, orea bada herea, ibounai mai edia keme auridia bona kesi, bona mai edia tuari kaia edia imadia dekenai.
5Parasa bona Etiopia bona Libia taudia be idia danu, bona idia ibounai be mai edia kesi bona auri kwara gaudia.
6Gomere bona Bete Togarama, mirigini kahana gabu daudau dekena amo, mai edia tuari taudia danu, bese momo taudia be oi Goga danu idia noho. Idia ibounai do lau veria mai.
7“Goga e, do oi noho hegaegae, oi bona oi dekenai idia haboua orea badadia danu. Oi ese idia ibounai do oi gunalaia, bona tuari totona do umui noho hegaegae.
8Dina momo murinai lau ese umui do lau boiria hebou. Lagani momo murinai lau ese oi Goga do lau oda henia, tano ta do oi tuari henia. Inai tano be nega daudau mai anina lasi ia noho, to ena dika dekena amo idia hanamoa lou vadaeni. Inai tano noho taudia be guna bese idauidau momo edia huanai mai maino danu idia noho dainai tuari ena mamina idia diba lasi. Edia tano korikori Israela dekenai idia giroa lou vadaeni, bona hari idia be mai maino danu idia noho.
9To oi, Goga e, mai oiemu tuari orea, bona oi danu idia mai bese momo taudia ese unai tano Israela do umui tuari henia haraga herea, lai guba bamona. Umui ese unai tano ori bamona do umui koua.”
10Lohiabada Dirava ese inai bamona Goga dekenai ma ia gwau, “Unai dina do ia ginidae neganai, laloa haida be oi dekenai do idia vara, vadaeni kara dika ta do oi palania,
11do oi gwau, ‘Lau ese mai edia magu lasi hanuadia edia tano do lau tuari henia. Lau ese mai maino danu idia noho taudia, tuari idia laloa lasi taudia do lau tuari henia. Badina idia be mai hanua magudia lasi, mai edia magu iduaradia lasi, mai edia auri ba loka gaudia lasi.
12Unai guna idia dika hanuadia lalonai idia noho taudia edia kohu do lau henaoa, bona edia gau do lau abia kava. Idia be bese idauidau edia huanai, gabu idauidau dekena amo idia haboua lou, bona hari, mai edia boromakau bona mamoe momo Israela tano ena huanai momokani idia noho.’ ”
13Ma Lohiabada ese Goga ia hamaoroa, ia gwau, “Sieba bona Dedana, bona Tarasisi ena hoihoi taudia bona edia hanua ibounai taudia ese oi do idia nanadaia, do idia gwau, ‘Oi ese kohu henaoa totona oi mai, a? Oi ese oiemu orea ibounai oi haboua vadaeni, kohu bona gau do umui dadia, bona siliva bona golo do umui huaia lao totona, a? Boromakau, mamoe bona kohu haida danu do umui dogoatao, bona do umui abia lao, a?’ ”
14Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Tanobada tauna e, Goga do oi hamaoroa, lau, Lohiabada Dirava ese inai bamona hereva ia dekenai lau gwauraia inai: Egu bese Israela taudia be idia noho namonamo neganai, oi ese do oi toreisi.
15Oiemu gabu mirigini kahana dekena amo do oi raka mai, mai oiemu orea badana danu, bese idauidau edia tuari taudia, idia ibounai ese hosi idia guia taudia.
16Umui ese egu bese, Israela taudia, do umui tuari henia, bona Israela tano do umui koua, ori koremakorema ese tano ia koua bamona. Goga e, vaira neganai, lau ese oi do lau mailaia, egu tano do oi hadikaia, vadaeni bese idauidau ese lau do idia diba, bona idia dekenai egu helaga do lau hedinaraia, egu kara oi dekena amo do idia itaia neganai.
17Nega gunadia lalonai egu hesiai taudia, Israela ena peroveta taudia edia ududia dekena amo lau herevalaia tauna be oi. Unai lagani gunadia lalonai, idia peroveta lau ese oi Goga do lau mailaia, Israela do oi tuari henia totona. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni inai.”
18Lohiabada Dirava ia gwau, “Unai dina dekenai, Goga ese Israela tano do ia tuari henia hamatamaia dinana dekenai, egu badu do ia toreisi.

19Badina be egu badu ena siahu dainai, lau ese lau gwauraia inai: Unai dina dekenai, Israela tano be do ia mareremarere bada herea.
20Davara ena gwarume, ataiai manudia, uda boromadia, tano dekenai idia rau noho gaudia ibounai, bona tanobada ena latanai idia noho taudia ibounai danu, be egu vairana dekenai do idia heudeheude. Ororo danu do idia bubua, bona edia nadi badadia do idia moru diho. Israela dekenai noho magu ibounai be tano dekenai do idia moru diho.
21Lau, Lohiabada Dirava lau hereva inai: Lau ese gari karadia idauidau momo do lau havaraia, Goga do lau hadikaia totona, vadaeni iena tuari taudia ese idia ta ta dekenai do idia tuari henia, vadaeni tuari kaia dekena amo do idia mase.
22Hanaia gorere dikadia bona tuari dekena amo Goga ena dika davana do lau henia. Medu bada herea bona aisi bamona medu, lahi bona salipa be Goga, bona iena orea taudia, bona ia idia durua besedia edia latanai do lau siaia diho.
23Unai dekena amo egu ladana ena namo herea bona egu helaga do lau hedinaraia, bona bese momo edia vairana dekenai egu kara do lau hedinaraia. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.”