Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Ezequiel

Ezequiel 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová anga sogded:
2“Dule-machi, Gog, Mesec-dulemar-e-dummadga, degi, Tubal-dulemar-e-dummadga, Magog-yargi maid. A-dulega ibmar-guoed iduakwaa be soge.
3Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye ega be soge: ‘Gog, Mesec-dulemar-e-dummadga-maid, degi, Tubal-dulemar-e-dummadga-maibalid, an begi gwichi.
4Gannar-dagega an be-imakoed, esgoromar-ake-nikad be-gayagi an bega nasikoed, geb bela be-sorda-bila-onomaladmala, be-molimarmala, degi, moli-birgi-sii-abarmakmaladmala an be-sedagoed. Bela wemar gingi nikamalad, bela-bela mergumalad, sigu-abgaed-galagwensuli nikamalad, degi, bela es-suid ganimalad.
5Wemarba Persa-dulemar, Etiopía-dulemar, degi, Fut-dulemar danimarmogoed. Bela wemar sigu-abgaed nikamalad, degi, bormo-gurgin simalad.
6Gomer e-sorda-bila-onomaladmala danimogoed, deginbali, dikasur-dad-nakwed-argan-sapiledsik Bet-Togarma e-sorda-bila-onomaladmala danimarmogoed. Bukidar dulemar-beba-nanaid, beba danimaloed.
7” ’Be, degi, bela be-walik-sordamar-bila-onomalad-bukwad, guagwar-bukumala, nue-atakmala. Be e-dummadga gue.
8Ibagan-danikoedgi ibmar-soggwen-imaked bega uklegoed. Birgamar-bukidar-nasad-sorbali, yar-soggwen bila-onolesad-sorba e-neg gannar nugus-bukwadgi be ubononikoed. We-ibe, birgaba e-negmar bibichis-bukwa gusadid. E-dulemardi neggwebur-baid-baidsik mimiles gusbalidid. Ar andi we-dulemar gannar Israel-yalagangi obukunonikid. Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-abargi onolesmalad, emigindi, dobsuli gudimalad.
9Ar bedi burwa-ooredyobi e-yargi ubononikoed. Be, degi, be-dulemar-bila-onomaladmala, bela dulemar-beba-nanaimaladmala, bela Israel-yargi neg-gudure-sigisdaedyobi be bukunonimaloed.’
10”Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘A-ibagine, ibmar-imaked be ilemakoed, geb igar-isgana be mesoed.
11Be sogoed: Yar-soggwen dule-bendaked-satedgi an ubogoed. Dulemar-belagwadamalad na dobsuli-gudimaladgi an bila-ononaoed. Wemar neggweburmar-galu-matusulid-satedmargi, yawagak-satedmargi, degi, esgoro-yawagak-edied-satedmargi bukwamalad.
12An e-ibe ibmar-atursaoed, geb an e-ibe ibmar-susad an sedoed. Negmar-bibichisadgi gannar neggweburmar-ambikunonikidgi an bila-ononaoed. Agi dulemar yarmar-baigangi-selearmalad bukwad. We-dulemar moli-bebe-nikamalad bukidar nikamalad, deginbali, napaneg bukidar nikamarbalid, bur yar-nuedgi bukwamalad.
13Sabáʼginmalad, Dedánʼginmalad, Tarsisʼginmalad-manigi-ibmar-ukmalad, degi, Tarsis-e-dummagan-mani-ibgan, wemar bese egisdamaloed: ¿Ibiga be daniki? ¿Bela anmar-ibe ibmar-suega be daniki? ¿A-ulale, be bukidar be-sordamar-bila-onomalad oatosa? Anmar-ibe mani-suega, or-suega, moli-bebe-nikamalad-suega, degi, ibmar-bamalad-suega, ¿be-sordamar be oatosa? ¿Bukidar ibmar-suega be daniki?’
14”Dule-machi, Gogʼga ibmar-guoed iduakwaa be soge, Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye ega be soge: ‘A-ibagine, an-Israel-dulamar-dobsuli-gudimaloedi, ¿be wisguosuli?
15Be-yar-akale, dikasur dad-nakwed-argan-sapiledsik, dulemar-bukidar-abargi be danikoed. Bela wemar molimar-birgi-sii danimaloed, bela-bela merguoed, sordamar-bila-onomalad-bulegan gumalad.
16Ibagan-duku-mosale, an-Israel-dulamargi be bila-onodagoed. Neg-gudure-sigisdaedyobi bela Israel-yargi be bukunonikoed. Gog, an-yarse bila-onodagega an be-imakoed, adi, dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad an-wisgumalaga, adi, an-isligwaled bemar-abargi wemarga oyolegegar.’
17”Ani Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Epenneunni, an begi sunmaksagusad, deunni, Israel-Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad-an-maimarba an sunmaksagusgu. Wemar, a-ibagangi, degi, birgaba ibmar-guoed iduakwaa sogdigusmalad, andi Israel-dulemargi bila-onodagega be-imakoye.
18Ar Israel-yargi, Gog e-sordamarmala-ubononikoed-ibagi, an bela-bela sae-itogedba uludoed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.

19An-sae-itogedgi, an soged, a-ibagine, Israel-yargi negabandur-dummad naguoye.
20An-asabin uamar, nuumar, ibmar-durgan-ursirmar, ibmar-durgan-unimalad, degi, bela dulemar-napneggi-bukwamalad wawanmakoed. Yarmar maludoed, yar-mulluga-bubukwad babatidoed, degi, bela galumar-matusur-mamaid ayaridoed.
21Bela yalaganba Gogʼgi bila-onomalaga an imakoed, e-sordamar-bila-onomalad na e-sordamargi dukin aibinmaloed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
22An Gog bonigan-dummagangi, degi, burgwedgi sabsur-odurdakoed. Gogʼgi, degi, e-sordamar-bila-onomaladgi, deginbali, bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad eba-nanaidgi, an dii-dummad, dii-akwaga-binnisad, soo, degi, azufre, owioed.
23Weyobi, an-dummarba-gued, an-isligwaled, an oyogoed. Geb bukidar dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad magar an-dakmaloed. Geb degine, wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gue.’ ”