Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Goge da Misiege fi amola Diubale fi (ela da Ma:igoge soge ganodini esala) ilima hina bagade gala. Ema gasa bagade amane mimogoa fofada:ma,
3Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dia ha lai.
4Na da di delegilisili, dia magado amoga ma:goga badofalesili, di amola dia dadi gagui dunu huluane hiouginana afia:mu. Dia dadi gagui gilisisu da bagadedafa amola hosi amola amoga fila heda:i dunu da afaedidi abula sala. Dadi gagui dunu huluane afae afae da gaga:su liligi gaguli ahoa, amola gegesu gobihei sedade gaguli ahoa.
5Be Sie dunu amola Sudane dunu amola Libia dunu da gaga:su liligi gaguli amola gegesu habuga figisili, di amola gilisili ahoa.
6Gegesu dunu huluane amo da Goma amola Bede Dogama amo ga (north) sogega esalu amoga di amola gilisimusa: misi. Amola fifi asi gala bagohame eno da dima gilisili ahoa.
7Goge! Dia gegesu liligi amola dadi gagui dunu amo momagema.”
8Ode bagohame gidigilalu, Na da e soge afae amo doagala:ma:ne sia:mu. Amo soge fi da musa: fifi asi gala bagohame amoga afagogole, Na da ili amoga fisili masa:ne, ilia sogega bu oule misi. Amola amo ganodini ili gegesu amoga hame beda:iwane, hahawane esalu. E da Isala:ili goumi (amo da ode bagohame wadela:lesili, dunu hamedene dialebe ba:i, be wali dunu da gaga:iwane esala) amo doagala:mu.
9E amola ea dadi gagui dunu amola fifi asi gala bagohame ema madelale da isu agoane doagala:le, soge huluane mobi agoane dedebomu.”
10Ouligisudafa Hina Gode da Goge amoma amane sia:sa, “Amo eso doaga:sea, di da wadela:i ilegesu muni dawa:mu.
11Di da asaboi soge amoga dunu da olofole, hame gagili sali moilai amo ganodini esala, amoga doagala:musa:, heda:ma:ne dawa:mu.
12Di da dunu fi amo da moilai musa: mugululi dialu amo ganodini esala, amoga doagala:le, ilia liligi huluane gegenana lamu. Na da amo fi amo fifi asi gala afagogoi amoga fisili masa:ne, gilisili, ilia sogedafa amoga bu oule misi. Amola wali ilia da ohe amola soge gaguiwane, osobo bagade logo bulufai amoga esalebe.
13Siba amola Dida:ne soge dunu amola Siba:ini soge bidi lasu dunu da dima adole ba:mu, ‘Dia da gegenana liligi lamusa:, dia dadi gagui gilisibala:? Di da silifa amola gouli amola liligi amola ohe fofoi amo gegenana laloba, udigili masusa: dawa:bela:?’”
14Amaiba:le, Ouligisudafa Hina Gode da na Gogema Ea sia: adola masa:ne asunasi. Na da ema, Gode Ea sia: amane olelei, “Wali, Na Isala:ili fi dunu da olofole gaga:iwane esaloba,
15dia sogebi gadafa (north) amoga di dadi gagui wa:i bagade (ilia da fifi asi gala bagohame amoga misi amola huluane da hosi da:iya fila heda:i) amo oule masa.
16Di da Na dunu fi Isala:ili ilima, isu ifalabo ladili mabe defele doagala:ma. Amo eso da doaga:sea, Na da di fifi asi gala ilima Na da Hina Gode, amola Na da dia loboga Na Hadigi olelesa amo ilia dawa:ma:ne, Na da di Isala:ili sogega doagala:musa: asunasimu.
17Na da musa: hemonega, Na hawa: hamosu dunu amo Isala:ili balofede dunu, ilia lafidili, Na da dunu Isala:ili sogega doagala:ma:ne asunasimu sia:i. Amo dunu da di fawane.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
18Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Eso amoga Goge da Isala:ili soge amoma doagala:le, golili ahoasea, Na da ougi bagade ba:mu.

19Na da ougi bagadeba:le, bebeda:nima bagadedafa Isala:ili sogega iasimu.
20Menabo huluane amola sio huluane, amola ohe bagade amola fonobahadi, amola dunu huluane osobo bagadega esalebe, ilia da Naba:le beda:gia:mu. Goumi da agele sa:imu, agolo damui da agele sa:imu amola dobea huluane da mugululi sa:imu.
21Na da bidi hamosu bagohame iasibiba:le, Goge da bagade beda:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi. Dia dadi gagui dunu da sinidigili ilia gegesu gobiheiga iligobele gegemu.
22Ilima se ima:ne, Na da olo amola gegene bogogia:su ilima iasimu. Gibu bagade amola mugene amola lalu amola salafa gilisi da dia dadi gagui dunu amola fifi asi gala dunu da dimagale misi ilima gugudili sa:imu.
23Na da amane hamosea, Na da fifi asi gala huluane Na da gasa bagade amola hadigidafa, amo ilima olelema. Amasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”