Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́, wɛ̃ɛ̃tɛ okpɑ̀ɑ̀tì Kɔku wèè bo Mɑkɔku tenkɛ̀ miɛkɛ, weè tu Mɛsɛki kɔbɛ nɛ̀ Tubɑɑdi kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè, kóò kpɑnnɛ̀. Nɑ́kɛ́ we m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
3Á ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: N yìtɛ́ kɛ cómmúmu wenwe okpɑ̀ɑ̀tì Kɔku o kpɛ́í, wenwe wèè tu Mɛsɛki nɛ̀ Tubɑɑdi bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì diɛwè.
4Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yóó ò dintɛ́mu, kɛ́tɔ̃nnɛ́ o yɛ̀ì kuyĩmpie, nkóò dènnɛ wenwe nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ́tí weti weti kɛ̀ bɛ tĩ̀nnì sũ, kɛ̀ bɛ̀ tɔ tikpɑ̀rìnɛntì nɛ̀ tidɔpììtì kɛ tú bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ.
5Pɛrɛsi nɛ̀ Kuusi nɛ̀ Puti kɛ̀ bɛ kɔbɛ bɛ̀ nɛínɛ̀ kɛ tɔ tidɔpììtì, kɛ ókɛ́ yɛpìkɛ̀.
6Kɔmɛɛ nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ Bɛti-Tokɑmɑɑ, wèè bo kubɑkù yoú nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ yɛbotɛ̀ pɛ́u ò nɛínɛ̀.
7Wèe bɑ́ɑ́tí wenwe nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀ kòò mbɛ̀ ni.
8Dɛ kó yɛwe bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì n yóó wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ tɔ̃mmu kɑ̀ɑ kɔtɛ kɛ́ do dihɛì n nìtìbɛ̀ do bo dì, kɛ̀ dikpɑ̀nnìi bɛ̀ cíɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑɑ́ ibotí tɛì miɛkɛ kɛ̀ bɛ kó kɛtenkɛ̀ɛ dɔúnko yɛmɔ̀rɛ̀ mɑyɛ̀ miɛkɛ, di mmɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ konní kɛ́kɑri bɑ̀mmùù. Dɛ̀ bo yíɛ́ yɛbie mmɑyɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ n dɑ tɔ̃mmu bɛ̀ɛ̀ yentɛ́nɛ̀ mudoò bɛ tenkɛ̀, Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntidobontì. Nɛ̀ bɛ̀ yɑ̀tɛnɛ̀ dìì yiè ibotí tɛì kɛ konní, bɛ̀ bo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtimu, tìmɑtì í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀.
9Dɛ mɔ̀nnì ndi n yóó duɔ́mmɛ̀ wenwe nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ do kuyɑɑkù kperíkù kɔ̃mɛ, kɛ́ bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ diwɛtirì tɛ̃mɛ̀.
10Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. Dɛ yiè bo tuɔkɛ dìì yiè mɛyɛ̀mmɛ̀ mɑmɛ̀ bo ò tɑ kòò totí iyɛntotí yɛiyi.
11Kɛ dɔ̀ ò bo kɔtɛ kɛ́do bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri bɑ̀mmùù bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀, bɛ̀ bo yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ feíomu, dɛ̀mɑrɛ̀ í yɛ̀ kɑ̃nkɛ́, iduotí í yɛ̀ fitɛ́ yɛ̀ í kpetí kɛ pɑ́kɛ́.
12Dɛ̀ yóó mɛ nyĩ́ kòo kɔtɛ kɛ́do yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do tú tidobontì kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ́ yɛ̀ mɑɑ́, kɛ́ yɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ, bɛ̀ yɛ̀nní ibotí tɛì miɛkɛ nkɛ kɛ bo fɛhɛiwuonfɛ kɛ mɔkɛ iwũɔ̃ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ.
13Sebɑɑ ɛì kɔbɛ nɛ̀ Dedɑnni ɛì kɔbɛ nɛ̀ Tɑdisisi kó bɛpotɑmbɛ̀ bɛ̀ bo nhò bèkú kɛ tú: A kɔ̀tɛní nɛ̀ ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ bo ti pɔntɛmu kɛ́hɛí mɛsɔɔ nnɛ̀ tìmɑ́tì pɛ́ítì kɛ́pĩ́mmú ti pe kɛ́fekɛ ti potɑntì kɛ́mɔɔtɛ tikpɑ̀tì pɛ́u yɑ́ɑ̀bɑ?
14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú: Onìtì fɔ̃́, nhɑ́ nɑ́kɛ́ Kɔku kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yó nkɑri fɛ̃̀ɛ̃̀ nwe, kòo bɛ̀ do.
15Ò yóó ítɛ́ní o ciɛ nkɛ kubɑkù yoú nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀ pɛ́u bɛ̀ í yó ndò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́do n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ diwɛtirì tɛ̃mɛ̀. Yɛwe sɔnyɛ miɛkɛ nkɛ n yóó duɔ́mmɛ̀ kòo do n nìtìbɛ̀ tenkɛ̀ wenwe Kɔku. Nɛ̀ o borɛ̀ ndɛ n yóó bɛnkɛmɛ̀ yɛbotɛ̀ n túmɛ̀ Kuyie nkɛ kpɑ mɛyɛi nkɛ̀ yɛ̀ m bɑntɛ́.
17Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Weè kpɛ́í nkɛ n duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú: Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ miɛkɛ m bo duɔ́ nkòo bɛ̀ do mudoò.
18Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Kɔku bo do dìì yiè n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, m miɛkɛ bo ò yɛ̀ mɛdiɛ̀.

19Dɛ yiè dɛ̀ bo n yonkɛ, kɛ̀ m miɛkɛɛ ò yɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. Dɛ yiè kunɔɔ̀roo bo dɑ́tínnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
20Dɛ yiè dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó siyĩĩ nɛ̀ sinɔɔ nɛ̀ tiwɑnwɑntì nɛ̀ dɛbɑmbɑɑ̀nnɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ dɛ kɔ̃̀ntì bo ɑɑ́, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ puɔ nkɛ̀ yɛpèrɛ̀ɛ duoní kɛ̀ iduotíi duó.
21M bo duɔ́ nkɛ̀ tipíìtì timɔu kɔbɛɛ do Kɔku mudoò kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ kóntɛ́ kɛ́nkɔù bɛmɑ́ɑ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
22M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ mbɛ̀ kɔ̀ù, kɛ̀ mutenkṹṹ mbɛ̀ kɔ̀ù. M bo duɔnní fɛtɑɑfɛ̀ diɛfɛ̀ nɛ̀ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃yuo nho ĩ́nkɛ̀, wenwe nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ò bonɛ̀.
23M bo bɛnkɛ yɛbotɛ̀ pɛ́u n dɛumɛ̀ kɛ kpɑ mɛyɛi nkɛ̀ yɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.