Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Maagooga biittan de7iya Googakko, Meshekanne Tubaala asaayyo waanna halaqaakko simmada, a bolli hananabaa yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Laa Googaa, Meshekanne Tubaala asaayyo waanna halaqau, taani neeyyo morkke.
4Taani nena guyye zaarana; ne manggaagan hookkuwaa gelissada, nena ne kumetta olanchchatuura, ne paratuura, kumetta ola miishshaa maayida ne paraasatuuranne bantta bisuwaa leelleesiya, gitanne guutta gonddalliyaa oiqqida guite asaara nena goochchada kessana.
5Parsseppe, Toophphiyaappenne Liibiyaappe yiida asai gonddalliyaa oiqqidi, huuphiyan birata qophiyaa wottidi, etaara gidana.
6Qassi Goomerinne a olanchchati ubbai, huuphessa gaxan de7iya Beeti-Togarmminne a olanchchati guitee, he cora asati nenaara gidana.
7“‘“Neeninne neekko shiiqida asai ubbai giigite; inttena makkite. Yaatada neeni eta azaziyaagaa gida.
8Daro wodiyaappe guyyiyan, neeni koyettana; sinttappe yaana laittatun neeni daro wodiyaa baisa gididi de7ida biittaa, olaappe shemppida biittaa, an de7iya asai daro kawotettatuppe Israa7eela deretukko shiiqido biittaa woraajjana. Eti daro kawotettatuppe shiiqidaageetanne ubbaikka ha77i saruwan de7iyaageeta.
9Neeni, ne olanchchatinne nenaara de7iya daro kawotettati gotiyaadan denddana; intte shaaraadan, biittaa kammana” yaagees.
10“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “He wode qofai ne wozana giddo yin, neeni iitabaa halchchana.
11Neeni hagaadan yaagana; ‘Taani he direttibeenna qeeri katamati de7iyo biittaa woraajjana; he woppu giidi, hirggi bainnan de7iya asata, etau ubbaukka dirssi, penggee woikko hiraqoi bainnaageeta taani olana.
12Taani eta omooddananne bonqqana; kase baisa gidida biittaa simmidi uttida, kawotettatu giddoppe shiiqida, miizzaanne miishshaa haarida, biittaayyo gul77an uttida asaa bollan ta kushiyaa denttana’ yaagana.
13Yaagin Saaba asai, Dadaana asainne Tarsseesa katamatu zal77anchchati ubbai hagaadan yaagana; ‘Neeni bonqqanau yaadii? Neeni ne olanchchata omooduwaa toossanau, biraanne worqqaa efiissanau, miizzaanne miishshaa ekkanaunne keehi daro omooduwaa oiqqanau shiishshadii?’ yaagana” yaagees’ yaaga.
14“Hegaa gishshau, asa na7au, Googa bolli hananabaa yoota. Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “He wode, ta asai Israa7eeli hirggi bainnan de7iyo wode, neeni denddana.
15Denddada, neeni de7iyo huuphessa gaxa biittaappe yaana. Neeninne nenaara de7iya cora kawotettati paraa toggidi, mino olanchcha gididi, guitee yaana.
16Biittaa kammiya shaaraadan, neeni ta asaa Israa7eela bolli woraajjana. Laa Googaa, sinttappe yaana wode, taani nena ta biittaa bolli woraajissana. Hegaa taani oottiyoogee kawotettati tana eranaassanne taani ne baggaara oottiyooban ta geeshshatettai eta sinttan beettanaassa” yaagees.
17“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ta ashkkaratu baggaara, Israa7eelan hananabaa yootiyaageetu baggaara kase aadhdhida wode yootidoi nena. Eti he wode daro laittaa taani nena eta bolli ehaanaagaa yootidosona” yaagees.
18“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Googi Israa7eela bolli woraajjiyo wode, ta hanqqoi suullana.

19He wode Israa7eela biittan wolqqaama biittaa qaattai hanana; hegaa taani ta mishuwaaninne ta eexxiya hanqquwan awaajjais.
20Abbaa molee, saluwaa kafoi, deriyan de7iya meheenne do7ai, sa7aa bollan woxxi qaaxxiya mereta ubbainne sa7an de7iya asai ubbai ta sinttan kokkorana. Dereti kunddana; aafotikka woddana; qassi dirssaa gimbbee ubbaikka qolettana.
21Taani ta deretu ubban Googa bolli bisoi denddanaadan oottana; olanchchati bantta bisuwaa bantta bolli zaaridi, issoi issuwaa siifana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
22Taani boshaaninne haiquwan a qaxxayana; qassi wolqqaama iraa, shachchaa, eexxiya tamaanne dinniyaa taani a bolli, a olanchchatu bollinne aara de7iya cora kawotettatu bolli bukissana.
23Hegaadan oottada, taani ta gitatettaanne ta geeshshatettaa bessana. Qassi daro kawotettata taani tanatettaa erissana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees’ yaaga.