Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ena hereva na egu ai e kau, eto,
2Taunimanima natuna e, Gog, Magog tanona tauna, Mesek bona Tubal lohiadia badana, ba vaira henia bona latanai ba peroveta,
3baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Gog e, Mesek bona Tubal lohiadia badana e, lau ese oi na inai henimumu;
4baina haginimu kerehai, igau na aukimu ai baina ḡau, bena baina verimu lasi; bona emu tuari oreana idoinai danu, hosi bona hosi-gui taudia, iboudiai na mai edia tuari dabuadia, tau-anidia iḡovalai-ḡuḡurudia ḡaudia, orea bada-hereana, iboudiai na mai edia keme auridia bona kesi, bona mai edia dare imadia ai.
5Parasa bona Kusu bona Put taudia na idia ida; iboudiai na mai edia kesi bona auri kwara-gaudia;
6Gomere mai ena hutuma idoinai ida; Bete-togarama danu mirigini kahana gabu daudaudia amo, mai ena hutuma idoinai ida; bese momo na oi ida.
7A hegaegae, bona ba heḡaeḡae noho, oi bona emu ai e heboumu oreadia badadia iboudiai, bona ba gimadia.
8Dina hoho muridiai bae haheboumui; bena laḡani gabedia ai tuari ena hahedika amo vada e hanamoa lou tanona, bese loḡora bogaragidia amo taunimanima na Israel ororodia ai vada e haboudia tanona, vada e vahu loulou tanona, na umui ese do ba tuari henia. Ena taunimanima na bese idau-idau bogaragidia amo e hakaudia lasi, bona harihari idia iboudiai na e noho namonamomu.
9A ba orea isi, baola, lai gubana na heto, dagadaga ese tano bema ḡovaia ahu na heto, oi bona emu hutuma idoinai bona bese momo oi ida.
10Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Una dina ai lalo-hadai haida na lalomu ai bae vara, bena kara dikana ta ba laloa hata,
11baoto, Lau ese asi maḡudia hanuadia tanona baina tuari henia; unu asi reḡereḡedia e noho namonamomu, edia ruma na asi maḡudia, asi auridia, asi ikoukoudia, taudia na baina daedia;
12edia kohu baina dadi, bona baina dadi ḡaudia na baina laohai; gunaguna e vahu a harihari taunimanima ese e noholaimu gabudia baina tuari henidia; bona bese idau-idau bogaragidia amo vada e hahebou edia boromakau bona edia kohu vada e habou taudia, tano bogaraginai e nohomu taudia, danu baina tuari henidia.
13Sieba bona Dedan, bona Tarasisi ena hoihoi taudia bona hanuana iboudiai, ese bae nanadaimu, baeto, Oi na kohu idadidia totona vada oma a? Emu hutuma vada o haheboudia, ba dadi kohudia bae hua lao, silver bona gold bae huadia lao bona boromakau bona kohu bae laohaidia, ḡau momo herea bae dadi totona a?
14Taunabunai, taunimanima natuna e, ba peroveta, Gog ba hamaoroa, baoto, Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Una dina ai egu bese Israel e noho namonamomu negana ai, oi na ba tore isi,
15emu gabu, mirigini kahana gabu daudaudia, amo baoma, oi bona bese momo oi ida, iboudiai na hosi ai bae gui, hutuma bada-herea, tuari oreana mai goadana.
16Baoma, egu bese Israel taudia ba daedia, dagadaga ese tano e ḡovaia ahumu na heto. Dina gabedia ai, lau ese baina hakaumu mai, egu tano ituari-henina totona; bena oiemu amo, Gog e, egu helaḡa na bese idau-idau vairadiai baina hamomokania, unu amo idia ese bae dibagu.
17Ḡaubada Iehova na ini e gwau tomamu: Nega gunadia ai egu hesiai taudia, Israel ena peroveta taudia, ududia amo na herevalaia tauna na oi a? Idia na laḡani gunadia lalodiai e perovetava oi baina mailaimu idia ituarihenidia totona.
18Ḡaubada Iehova ma e tomu, A una dina ai, Gog ese Israel tanona ituari-henina bainema dinana ai, egu badu baine vara.

19Badina be egu vaḡeḡe ai bona egu badu ḡaraḡara ai na gwaumu, Una dina ai Israel tanona baine heude-heude bada;
20davara gwarumedia, atai manudia, uda boromadia, tano ai e raumu ḡaudia iboudiai, bona tanobada latanai e nohomu taudia iboudiai danu, bae heude-heude lau vairagu ai; ororo danu bae heḡiḡi dobi bona haga nadidia bae moru, bona maḡu iboudiai na tano ai bae heḡiḡi dobi.
21Ḡaubada Iehova na e lomu, Hahegari karadia idau-idau iboudiai baina havaradia, Gog ihadikana; taunimanima iboudiai na tadikakadia ida bae heala-ala heheni, edia dare amu.
22Dai-hanai gorerena bona rara ihahebubuna amo baina hahemaoro henia, bona medu bada-hereadia bona medu-hetaridia, lahi bona teio na ia bona ena hutuma bona baine bamoa besedia loḡora latadiai baina hadiho.
23Unu amo egu herea-dae bona egu helaḡa baina hahedinaraidia, bona bese momo vairadiai sibogu baina hahedinarai. Bena idia bae diba lau na Iehova.