Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni otɑ̃̀nkù píínwè, diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rínnì kó diyiè kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Wɛ̃ɛ̃tɛ Esibiti bíɛ́kɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o nìtìbɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
3Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu o kpɛ́í, wenwe kukó nNiidi kó fɛmùɔ̀fɛ̀, wenwe wèè bo kukó nNiidi mmiɛkɛ, kòo yɛ̀mmɛ̀ dò nhò kù tiekɛ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú weè dɔ̀ɔ̀ kukó nNiidi nkɛ kù te.
4Nɛ̀ dɛ kpɛ́í n yóó tɔ̃nnɛ́ kuyĩmpie nku o yɛ̀ì kɛ̀ kukó nNiidi kó siyĩĩ ncɑ́ɑ́tí o yíɛ́kɛ̀ kɛ̀ nh ò yũ̀ɔ̃́ nkɛ́dennɛní kɛ̀ sì ncɑ́ɑ́tí o yíɛ́kɛ̀.
5Kɛ̀ nh ò dootóo dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ miɛkɛ wenwe nɛ̀ dɛ kó siyĩĩ, kòò nduɔ́ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ ò tùótɛ́ kɛ́kũnnɛ́. Tikpɑsĩ̀ntì nɛ̀ sinɔɔ dɛɛ̀ yóó ò di.
6Kɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ bɛmɔuu bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do dòmmɛ̀ dipènnì ndi Isidɑyɛɛribɛ nɔu miɛkɛ.
7Bɛ̀ do ò pĩĩ nkoò pùɔ̀mmu kɛ si bɛ nɔu, kɛ̀ bɛ̀ ò diri kòò pùɔ nkɛ donnìnko bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì.
8Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n tú: M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò do mudoò kɛ́kuɔ o ɛì miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃.
9Ò mɛ nyɛ̃mmɛ̀ weè te kukó nNiidi kɛ̀ weè kù dɔ̀ɔ̀. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhEsibiti kó kɛtenkɛ̀ bo dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntidobontì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
10N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu wenwe nɛ̀ kukó nNiidi bɛ kpɛ́í, m bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ tenkɛ̀ɛ dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntidobontì, kɛ́túótɛ́ Mikidɔdi kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Siyɛnni kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kuusi temmɑ̀nku.
11Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ dɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ onìtì kó tɛnɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ yoo kuwɑnwɑnkù mɑkù kpɛtɛ. Dɛ kó kɛtenkɛ̀ bo dɔúnko kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀.
12M bo duɔ́ nkɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ɛ dɔúnko kɛ́nɑɑ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ́nɑɑ́ ntidobontì yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ cuokɛ̀ m puɔ̀ nyɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀. Dɛ mɔ̀nnì m bo cíɛ nhEsibiti tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ.
13Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i nkɛ tú, yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ kó difɔ̃nkúò m bo wɛ̃tɛ kɛ́dennɛní Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ ibotí tɛì bɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́mbo ìì miɛkɛ, m bo wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tìí.
14Dɛ mɔ̀nnì m bo wɛ̃tɛ kɛ́tíí nhEsibiti kó tidɑɑtì, kɛ̀ tìi kɑri bɛ tenkɛ̀ Pɑtidoosi ɛì bɛ̀ do borɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ́ɑ̃nnɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu dìì berí.
15Esibiti bo ntú dɛ mɔ̀nnì dikpɑ̀ɑ̀tìyuu dìì berí, ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbɑkɛ́ ibotí. N yóó ò kɛ̃́kùnnɛmu, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbɑkɛ́ ibotí tɛì.
16Isidɑyɛɛribɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nhò tɑ̃́, bɛ̀ yóó bɑntɛ́mu kɛ dò ndɛ̀ do tú mɛyɛi mmɛ bɛ̀ do kɔrìmɛ̀ o borɛ̀ kɛ dɔ́ mɛteèmmɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì kɛ́bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
17Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, otɑ̃̀nkù ketiwè diyiè ketirì yiè, kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
18Onìtì fɔ̃́! Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè tɑnnɛ́ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mutɔ̃nkperímù, kɛ tú bɛ̀ɛ̀ pɔ̀ntɛ Tiiri kó dihɛì kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɔ kũ̀ɔ̃tɛ kɛ̀ bɛ bɑɑyɔ fɑ̃ũtɛ́, ò mɛ nyí pɛ̀tɛ́ mucɔ̃́ntimu wenwe nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mutɔ̃mmú bɛ̀ pĩ mmù kpɛ́í.

19Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú: N yóó ɑ̃nnɛ́ Esibiti tenkɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ nɔu miɛkɛ nkɛ, kòo dì pɔ̀ntɛ kɛ́hɛí di kpɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ ntú o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kó tiyeti.
20N yóó ò duɔ́ nhEsibiti nwe kòò ntú o kó tiyeti ò ɔ̀u tìì ɔ̀ùtì kpɛ́í, nkɛ yɛ̃́ ò pĩ̀ḿmɛ̀ n kó mutɔ̃mmú mmu. Mí di yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
21Dɛ yiè ndi n yóó wɛ̃tɛ kɛ́dɛ́úkùnnɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ wɛ̃rímú, kɛ́ dɑ pɑ̃ kucɛ fɔ̃́ nhEsekiɛri kɑ̀ɑ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.