Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn yorun wɔ̃ɔ wɔkurusen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ wɔkurɑ yiruse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2tɔnun bii, ɑ wunɛn wuswɑɑ kisio Egibiti sunɔn mi giɑ kpɑ ɑ wi, kɑ win temgibu kpuro sɔ̃
3ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, wee kon nùn wɔrimɑ wi, wi u sɑ̃ɑ nge kɑrɑku ge gɑ nɑnum mɔ gɑ kpĩ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Niluɔ. Mɑ u gerumɔ u mɔ̀, dɑɑ te, tɑ sɑ̃ɑwɑ wigiru domi wiyɑ u tu kuɑ.
4Kon kɔkɔnu sɔre win bɑɑ sɑburosu sɔɔ kpɑ n de dɑɑ ten swɛ̃ɛ yi n sɔre sɔre win koko wɔrukisɔ. Kpɑ n nùn gɑwɑ n yɑrɑ dɑɑ ten min di kɑ swɛ̃ɛ yi sɑnnu.
5Kpɑ n nùn suɑ n kɔ̃ gbɑburɔ kɑ swɛ̃ɛ yi kpuro. U koo wɔriwɑ yɑkɑsɔ. Goo kun nùn seeyɑmɔ, goo kun mɑɑ nùn dɔbɑmɔ. Gbeeku yɛɛ kɑ gunɔsɑ su koo win goru di.
6Sɑɑ ye sɔɔrɑ Egibitigibu kpuro bɑ koo giɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ. Domi somi te u Isirelibɑ kuɑ tɑ sɑ̃ɑwɑ nge kɑbɑru, tɑ ǹ dɑm mɔ.
7Bɑ nùn tɑ̃sisi mɑ u bɔɔrɑ ben nɔmɑɔ u ben senu mɛɛrɑ kuɑ mɑ u derɑ bɑ subɑ.
8Yen sɔ̃, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ gerumɔ. Nɑ nɛɛ, kon de bu nùn wɔrimɑ kɑ tɑkobi kpɑ n de bu win tɔmbu kɑ yɛɛ kpuro go.
9Egibitin tem mu koo ko bɑnsu kpɑ bu giɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ. Domi yen sunɔ u nɛɛ, wiyɑ u dɑɑ te bɑ mɔ̀ Nilu mɔ. Wiyɑ u mɑɑ be tu kuɑ.
10Yen sɔ̃, kon wi kɑ win dɑɑ te wɔrimɑ. Kpɑ win tem mu ko bɑnsu sɑɑ Migidolin di n kɑ dɑ Asuɑniɔ kɑ Etiopin tem nɔɔ burɑ yenɔ.
11Tɔnu kun mɑɑ sɑrɔ mi, mɛyɑ yɑɑ gɑɑ kun mɑɑ sɑrɔ mi. Yɑ koo kowɑ wɔ̃ɔ weeru goo kun mɑɑ wɑ̃ɑ mi.
12Wɔ̃ɔ weerun bɑɑ sɔɔ, kon de Egibitin tem kɑ yen wusu su ko bɑnsu n kere bɑnsu kpuro. Kon bu yɑrinɑsiɑ n de bɑ n wɑ̃ɑ bwese tukunun suunu sɔɔ.
13Amɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ mɑɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, wɔ̃ɔ wee ten biru, kon Egibitigibu mɛnnɑmɑ bwese tukunun suunu sɔɔn di mi bɑ yɑrinɛ.
14Be, Egibitigii be bɑ rɑɑ yoru dimɔ kon kɑ bu wurɑmɑ ben temɔ berɑ mi bɑ mɔ̀ Pɑturɔsi. Miyɑ bɑ koo bɑndu swĩi te tɑ ǹ dɑm mɔ.
15Tɑ ko n sɑ̃ɑwɑ bɑn te tɑ piiburu bo kpɑ tɑ kun dɑm mɔ bwese ni nu tie sɔɔ. Kon tu kɑwɑwɑ kpɑ tu ku rɑɑ kɑ bwese ni nu tie tɑɑre.
16Isirelibɑ bɑ ǹ mɑɑ tu nɑɑnɛ mɔ̀. Bɑ ǹ mɑɑ dɔɔ ten mi, bu somiru kɑnɑ ye yɑ ko n sɑ̃ɑ ben durum. Sɑɑ ye sɔɔ, bɑ koo giɑ mɑ nɛnɑ nɑ Yinni Gusunɔ.
17Isirelibɑn yorun wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbu kɑ yirusen suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
18tɔnun bii, wee Nɛbukɑnɛsɑɑ Bɑbilonin sinɑ boko u derɑ win tɑbu kowobu bɑ sɔm sɛ̃sɔginu kuɑ bu kɑ Tiri kɑmiɑ. Adɑmɑ win tɑbu kowo be kpuro bɑ wii kpɑki kuɑ mɑ ben senu potikirɑ. Kɑ mɛ, Bɑbilonin sinɑ bokon tii kɑ win tɑbu kowo be, bɑ ǹ ɑrufɑɑni gɑɑ wɑ sɔmbu te sɔɔ, te bɑ kuɑ.

19Yen sɔ̃nɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, kon Bɑbilonin sinɑ boko Egibitin dukiɑ kpuro wɛ̃. U koo ben yɑ̃nu gurɑ kpɑ nu n sɑ̃ɑ win tɑbu kowobun kɔsiɑru.
20Kon nùn Egibiti wɛ̃wɑ yɑ n sɑ̃ɑ win sɔmbu te u kuɑn kɔsiɑru. Domi nɛnɑ, wi kɑ win sɔm kowobu bɑ sɔmburu kuɑ.
21Yen tɔ̃ɔ te, kon Isirelibɑ dɑm kɛ̃ kpɑ n mɑɑ wunɛ tɔnun biin nɔɔ wukiɑ ɑ kɑ bu gɑri ko kpɑ bu giɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.