Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kwide, a mↄ kwide gↄↄ kuɛplade zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄwa, ní ãnabikɛkɛ aà yã́ musu ń Egipi bùsuo.
3Oɛ̀ ǹ mɛ ma Dii Lua ma mɛ̀: Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ, má fɛlɛnnↄ, n kwãsa pↄ́ ń wúlɛa Niili ↄnaↄ guu, ni mɛ Niiliá n pↄ́ɛ, ḿmɛ n n pↄ́ kɛ̀ nzĩawa.
4Má kokoaↄ kanɛ n gbàou, mí tó n swa kpↄↄ mↄ kpa n tɛɛↄwa. Má n gálɛ mà n bↄ n swa'ↄnapiↄu ń n swa kpↄ pↄ́ kpà n tɛɛↄwaↄ sãnu,
5mí n to gbáau, mpi ń n swa kpↄpiↄ píi. N gɛ̀ a gↄ̃ wúlɛ sĩ̀sĩa, gbɛ̃e a n wáↄ kãaa à sɛ́lɛo. Má n kpa wàiↄ ń bãↄwa ń pↄblea ũɛ,
6Egipiↄ i dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. N gↄ̃ Isailiↄnɛ fee lípana ũ yãa.
7Kɛ́ aa gbãa'èma aa n kũ, n wiwi ń ↄu, ↄ̃ an gãu gbòo. Kɛ́ aa sↄ̃kpàlɛnzi, n ɛ'ɛ, ↄ̃ an wó bↄ̀ↄũ.
8A yã́i tò ma Dii Lua ma mɛ̀ má tó wà mↄ́ zĩkainnↄ, mí n gbɛ̃́ↄ ń n pↄtuoↄ míↄnzↄ̃.
9Egipi a gↄ̃ bɛzia gii ũɛ, a gbɛ̃́ↄ iↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. Kɛ́ n mɛ̀ Niiliá n pↄ́ɛ, ḿmɛ ń kɛ̀,
10a yã́i tò má fɛlɛnnↄ ń n swaↄ. Má tó Egipi bùsu gↄ̃ da wàuu bɛzia gii ũ za Midoli ń Asuão e à gɛ pɛ Etiopi bùsu zↄ̃lɛwa.
11Gbɛ̃nazĩna ge pↄtuo gbɛ a pɛ́lɛ weo, pↄe a pãao, gbɛ̃e aↄ ku weo e wɛ̃̀ bla.
12Má tó Egipi bùsu gↄ̃ bɛzia ũ dɛ bùsu pↄ́ ↄ̃̀ↄkpà yãaↄla, a wɛ̃́lɛↄ i gↄ̃ bɛziaↄ ũ dɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ wà ń dúuzↄ̃̀ yãaↄla. Má Egipiↄ fãaa buiↄ guuɛ, má ń fã́ndaiada bùsu ń bùsuoɛ, an wɛ̃́lɛↄ i gↄ̃ bɛziaↄ ũ e wɛ̃̀ bla.
13Ń beeo ma Dii Lua ma mɛ̀, wɛ̃̀ blapi gbɛa má Egipiↄ bↄlɛ bui pↄ́ aa fãaauↄ guuɛ, mí ń kãaa,
14mí suńnↄ ń buibↄkĩi Egipi bùsu gɛↄmidↄkĩi oi. Wekĩi an kpala a gↄ̃u kpɛɛ,
15a gↄ̃ kpɛɛ dɛ kpala píia, aa e ńzĩa sɛ lɛsĩ dɛ buiↄla lↄo. Má ń laoɛ, aa e kible buiↄwa lↄo.
16Aaↄ dɛ Isailiↄ gbãa'ekĩi ũ lↄo, Isailiↄ i dↄ̃ sa ń zɛa ń Egipiↄá duunaɛ, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii Lua.
17Wá zↄblea wɛ̃̀ baasↄo ń plaode guu, a mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
18Gbɛ̃nazĩn nɛ́, Babɛli kí Nɛbukanɛza ń a zĩgↄ̃ↄ zĩ̀ gbãa kà ń Tiideↄ. Ɔ̃ aso ń baade mikã ń ń gãuo wòlo, aàpi ń a zĩgↄ̃piↄ aai ài'e zĩ pↄ́ aa kà ń Tiideↄ yã́ musuo.

19Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, má Egipi na Babɛli kí Nɛbukanɛzaɛ a ↄzĩɛ, i Egipipi àizɛɛↄ naaa, i a pↄ́ↄ sɛ́lɛ a zĩgↄ̃piↄnɛ ń asea ũ.
20Ma Egipi kpàwà kↄai pↄ́ a kɛ̀ asea ũɛ, asa mámɛ aa zĩpi kàmɛɛ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
21Gↄↄ bee má Isailiↄ gba gbãa, mí n gba lɛ́ ǹ yã'o ń guu, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.