Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Ezequiel

Ezequiel 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Babiloniaman apamashancunaga isgun wata chunca quillan chunca ishcay (12) junajninna caran. Chay junajmi Tayta Dios nogata cayno nimaran:
2«Runa, cananga Egipto caj-lämanna ricäriy. Nircur Egiptupa raynin faraonpaj, chayno llapan Egipto runacunapäpis
3cayno ninqui: ‹Caynömi Tayta Dios nin: « ‹Egiptupa raynin faraón, cananga nogami contrayqui ricacö. Gamga canqui jatuncaray waräcuy mayu yacullacho tiyacojnömi. Chayno carmi ninqui: «Nilo mayuga nogapami. Nogami rurashcä» nir.
4Jatun ansuylawanmi sengapita charichej-aywä. Nircurmi camacächishaj mayuyquicho caj pescäducunapis janayquiman lagacänanpaj. Mayuyquipita jorgushayquipaj janayquiman pescäducuna lagacasha caycajnintawanmi.
5Mayuyquicho caycaj pescäducunatawan iwalmi jitarishayquipaj chunyaj chaqui jircaman. Jäcoj pampamanmi chayanquipaj. Chaypitaga pampashunayquipaj manami pipis shuntashunquipänachu. Noga camacächishäpaj jirca animalcuna, aychata micoj äbicuna micushunayquipaj.
6Llapan Egipto runacunami musyangapaj noga rasunpa Tayta Dios cashäta. Israelcunaga gammanmi guellicamuran yanapänayquipaj. Chaypis gamga cashcanqui challcucoj shogushnömi:
7Charicurcushuptiqui paquicäcur challcurishcanqui. Gamman tucnacamuyta munaptin paquicäcushpayqui tunichishcanqui.
8« ‹Chaymi, noga Tayta Dios në: Egipto, gamta magashunayquipaj shamonga sablincunawan. Wañuchenga runacunata, uywancunatapis.
9Chaura pipis mana tiyanan chunyajmanmi ticranquipaj. Runacunana musyanga noga Tayta Dios cashäta. Gamga nishcanqui: «Nilo mayuga nogapami. Nogami rurashcä» nir.
10Chaypitami nogaga gampa contrayqui, mayuyquipa contran ricacö. Cananga ticrachishayqui manchariypaj chunyajmanmi. Chayno chunyäga canquipaj Migdolpita-pacha asta Etiopiapa lindan Sevenecama.
11Gam cajpaga runacunapis ni animalcunapis manami purengapächu. Chuscu chunca (40) watayajmi chunyajlla cacunquipaj.
12Egipto, nogami pasaypa illgächishayquipaj. Chuscu chunca (40) watacama siudäniquicunapis ragällan caconga. Waquin siudäcuna ragällan caycashanpita mas piyurmi quëdanquipaj. Gamcho tiyaj runacunatanami juc-lä nasyuncunaman gargurishaj.
13« ‹Noga Tayta Diosmi në: Chuscu chunca (40) watapitaraj Egipto runacunata may nasyunman gargushäpitapis shuntamushaj.
14Prësu aywaj Egipto runacuna cutimunanpaj camacächiptë Egipto nasyunchöga tiyacaycärenga Patros partichömi. Chaychömi yuriranpis. Chaycho yapay mirarmi nasyunyanga. Ichanga manacaj nasyunllana canga.
15Llapan nasyuncunapita mas wallca munayniyojllanami canga. Imaypis mananami waquin nasyuncunapita mas munayniyöga cangapänachu. Munayniynaj cashpanmi maygan nasyuntapis manana mandanganachu.
16Israel runacunapis yapayga mananami Egiptuman yäracongapänachu. Chaypa ruquenga paycuna tantiyaconga Egiptuman guellicushpan mana allita rurashantami. Chauraga paycuna musyangapämi noga Tayta Dios cashäta.› »
17Babiloniaman apamashancunaga ishcay chunca ganchis (27) wataman gallarej quilla, rimir junajninna caran. Chay junajmi Tayta Dios cayno nimaran:
18«Runa, Babiloniapa raynin Nabucodonosormi suldäruncunata cachasha Tiro nasyun runacunata magananpaj. Chaycho chay-jina aruyllawanmi umancunapis galayasha, matancancunapis guerishana. Tiro nasyunman pillyaj aywashpanga suldäruncunapis ni quiquin ray Nabucodonosorpis manami imatapis tarishachu quiquincunapaj apananpäga.

19Chaymi, noga Tayta Dios në: Nogami camacächishaj Egiptuman Nabucodonosor yaycunanpaj. Nircur ima-aycantapis guechonga. Chay guechushanwannami suldäruncunata päganga.
20Chayno Egiptupita Nabucodonosor ima-aycatapis charicurcunanpämi camacächej-aywä. Chaywanmi päganga Tiroman pillyaj aywaj suldäruncunata. Tiroman aywar payga nogapämi arusha. Noga Tayta Diosmi chayno në.
21«Chay wichanmi Israel runacunataga munayniyojyächishaj. Chaura, gam Ezequiel llapanpa ñaupancho rimanquipaj. Chayrämi musyangapaj noga Tayta Dios cashäta.»