Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido tammantta laittan, tammantta aginan, tammanne naa77antta gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, ne som77uwaa Gibxxe kawuwaakko zaarada, a bollinne Gibxxe biittaa ubbaa bolli hananabaa yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nenoo, Naile SHaafaa giddon zin77ida, keehi gitanne yashshiya do7au, ‘Naile SHaafai taagaa; a medhdhidai tana’ yaagiya Gibxxe kawuwau, taani neeyyo morkke!
4Taani ne manggaagan hinggittaa gelissana; ne shaafan de7iya moleti ne gogaara oiqettanaadan oottana; moleti ne gogaara oiqetti uttidaashin, taani nena haattaappe goochchada gaxi kessana.
5Taani nenanne ne shaafan de7iya moleta ubbaa bazzo olana; ne ahai dembban oletti attana; ne ahaa shiishshidi moogiyaabi xayana. Taani nena saluwaa kafotussinne sa7aa do7atussi quma oottana.
6Gibxxen de7iya asai ubbai taani GODAA gidiyoogaa hegan erana. “‘“Neeni Israa7eela asaassi maqqa guufe gidadasa;
7eti nena oiqqido wode meqqada, eta kushiyaa caddadasa; eti nenan zemppido wode meqqada, eta zokkuwaa duuttadasa.
8Hegaa gishshau, taani Ubbaa Haariya GODAI ne bollan bisuwaa denttiyaageeta ehaana; eti ne asaanne ne mehiyaa ubbaa wurssana.
9Gibxxe biittai asi bainna baisa biitta gidana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana. “‘“Hegeekka neeni, ‘Naile SHaafai taagaa; a medhdhidai tana’ yaagido gishshau,
10taani ne bollinne ne shaafaa bolli denddaas. Taani huuphessa baggaara Migidoolappe doommada, tohossa baggaara Asiwaane katamaa gakkanaassi, hegaappekka Toophphiyaa zawaa gakkanaassi Gibxxe ubbaa asi bainna baisa soho kessana.
11Asa gidin mehe gidin, hegaara kanttenna; oitamu laittai wurana gakkanaashin, aibinne hegan de7enna.
12Taani Gibxxe biittaa biitta ubbaappe aadhdhida baisa biitta oottana; a katamatikka oitamu laittai wuranaashin, hara kolettida katama ubbaappe aaruwaa kolettidi de7ana. Gibxxe asaa taani kawotettatu giddooninne hara asaa giddon laalana” yaagees.
13“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Oitamu laittappe guyyiyan, taani Gibxxeta laalido kawotettatu giddoppe shiishshana.
14Taani eta eti yelettido tohossa Gst ibxxen de7iya Patiroosa biittaa zaarana; hegan eti laafa kawotetta gididi de7ana.
15Gibxxee hara kawotettatu ubbaappe aadhdhida laafa kawotetta gidana. Naa77antto hara kawotettatu bolli bana xoqqu xoqqu oottenna. Naa77antto i hara kawotettaa haarennaadan, taani a guuttana.
16Israa7eela asai naa77antto maado demmanau etan ammanettenna; Gibxxen ammanettidoogee ai keena moorokko Israa7eela asai akeekana. Taani Ubbaa Haariya GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
17Nuuni omoodettido laatamanne laappuntta laittan, koiro aginan, koiro gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
18“Laa asa na7au, Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori Xiiroosa bolli olaa denttanau giigiis; etau huuphee xiirettana gakkanaashiininne hasheekka masunxxana gakkanaashin, olanchchati deexo toohuwaa tookkanaadan oottidosona; gido shin, kawoikka olanchchatikka ha daafura ubban eti Xiiroosappe demmidobi baawa.

19Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Taani Gibxxe biittaa Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoorayyo aattada immana; ikka ba olanchchatu damooza gidana mala, omooduwaaninne bonqqiyan ekkidobaa ubbaa ekkidi baana.
20Inne a olanchchati taayyo oottido gishshau, taani ayyo Gibxxe biittaa eta daafurau damooza oottada immana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees.
21“He gallassi taani Israa7eela asaa minttana. Hizqqeelaa, neenikka asaayyo yootanaadan, taani nena minttana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagiiddi yiis.